Havaktingit

You are here

Niriittiaqnikkut Tatqiqhiut – Quviahuutitigu aaniarnnaitumik niriyaangat

Maassi 06, 2020

Inungnun Tuhaqtitaujukhaq

Niriittiaqnikkut Tatqiqhiut – Quviahuutitigu aaniarnnaitumik niriyaangat

Qiqiayaqvia Nunaqyuami Nigittiaqnikkut Tatqiqhiut! Uvani ukuim ihumagiyauyuq “anginiqaqtuq niqinin”, itquhaiyuq uvaptingnun niriyaangat inuuhirittiarnikkut niqainarnik aulangituq nigiyaptingnik. Talvuuna kihiani humitugut, qanga, huuq, qanurlu nirivaktavut.

Niqinik iliqatigiiplugit akhurnatqiyauyuq nigiuminaqtuq niqinik Inuit Qauyimayatuqangit: ikayukhimaaqturlu akhurhaidjutikharnik pitqatigiyainik; aulatitivakhunilu pidjutikharnik iningnikharni iliqatigiyaangat ilihimayainik talvuuna pitquhiliqinikkut aulayaangat niriqatigiyaangat, akhurhaiyaangat idjuhingni ilauyaangat, tuniyaangat inungnunlu ilagiyaaangat piutikharnik ilauyaangat.

Amigaitun hanaqidjutiqaqtuq Nunavunmiunun ikayuutikhaqaqtuq inuuhirittiarnikkut niriyaangat:

  • Angunairniq upalungaiyaangat atautikkut ihuatqiyauyuq ilaulukaagianganik ilagiyangnik ilihaiyaangatlu niqinik ayuittiarutikharnik allanun.
  • Ilitugipkaiyaangat allatqiinik nunami niqainarnik nutaqqanun nukakhitqiyaugaluaqtilunik.
  • Niriqatigiyaangat atautikkut ilagiyangnik ilannatitlu, ihuatqiyauyuq ihumaliqinikkut inuuhirinikkut.
  • Mamaktitiyaangat iviangikni, akhurnaqtuq ilangani aulatitiyaangat qayangnairutikharnik, piqpaqatigiiktunik piqatigiiktunik angayuqaangit biipiinuangitlu. Talvanga inuulihaaqtunik siksinik tatqikhiutiqaqtunik, biipiinuat mamainaqhimaaqpaktun tamnalu vitamin Dqaqtun havautitun itun iihinagiaqaqtun.
  • Niuvaiguvit niqinik niuvaivingmi, aturlugit niqit naunaitkutit naunaiyaiyaangat qanuritmangaangit niuviluaqtailnahuarlutin niqivalungnik tagiuqaqtunik, sukaqaqtunik, urhuinaqaqtuniklu.

Hanaqidjutikharnik piumaguvit naunairutikharnik inuuhiriniikkut niriyaangat, pulaaqlugu qaritauyakuurutikhangit uvani https://livehealthy.gov.nu.ca/en/healthy-eating.

###

Tuhaqtidjutikhanun Uqarvikhaq:

Chris Puglia
Tuhaqtipkainirmut Ajuittiaqhimajuq
Havagviat Munaqhiliqiyitkut
867-975-5762
cpuglia@gov.nu.ca