Havaktingit

You are here

Nunaqyuaptingni Hingaiyailaitkutit Ubluanga 2019

Saptaipa 26, 2019

Inungnut Tuhaqtidjutikhanut

Nunaqyuaptingni Hingaiyailaitkutit Ubluanga 2019

Nunaryuaptingni Hingaiyailaitkutit Ubluanga aulaniaqtun nunaqyuarni tamaat aulaliqlutik Apitilirvia 26mi, ilituqhaiyaangat allatqiinik piqaqtun hingaiyailaitkutiqaqtun pigiaqaqtainik, ikayugianganik inungnun ihumaliuttiaqhimayumik atuqtakharnik talvuuna nulliarnikkut nutaraliurnikkut inuuhirikharnik.

Piqaqtun amigaitunik hingaiyailaitkutinik atuqtukharnik. Atugumaguvit hingaiyailaitkutikharnik, akhurnaqtuq pukugianganik ihumagiluaqtangni inuuhirni. Ilangit pidjutikhat hamauyut:

  • Uhut Puungit.
  • Arnat IUDngit (Algarvianun iliugaqtauvakhimayut).
  • Kapuutikhat (Depro-Provera)
  • Hingaiyailaitkutinik havautingnik.
  • Matutikhaq.
  • Mikiligangmiarnik (Nuvaring).

Akhurnaqtuq itqumayaangat atuqtukharnik uhut puunganik avaliituq atuqtauvakhimayuq hingailaitkut munagidjutiqarniaqtuq taima hingaiyarnaitumik hiamitirnaitumik nuliarnikkut aanniarutingnik.

Amigaitun hingaiyaitkutikhat akiqangitun Nunavunmiunun Inuinun taima munagidjutiqaqtunik inuuhirinikkut pidjutikharnik. Uqagianganik kitut ihuatqiyauniaqtun ilingnun, munarhiliaqluhi naunaiyattiagianganik. Naunaiqyumirutikharnik qanuritun piqaqtun hingailaitkutikharnik piqaqtun qunngiarlutik uvani qaritauyaliqidjutingni www.irespectmyself.ca.

###

Tuhaqtidjutikhanut Uqarvikhaq:

Scott Hitchcox
Tuhaqtipkainirmut Ayuittiaqhimayuq
Munaqhiliqiyitkut
867-975-5712
shitchcox@gov.nu.ca