Havaktingit

You are here

Nunaqyuarmi Nakimaniqarnikkut Ilituqhaidjutikhaq Ubluanga 2019

Saptaipa 30, 2019

Kavamatkunnin Tuhaqtitaujukhaq

Nunaqyuarmi Nakimaniqarnikkut Ilituqhaidjutikhaq Ubluanga 2019

Ilihimavit taimaa? Nakimaniq amingnaryuaqtuq aanniarut; kihimi aanniaqtailiqiyaangatlu.

Nakimaniq nalvaaqtauvakhimayut Nunavunmi uumayungnik, taimaitunik tiriranianik amaquniniklu. Hiamitiqtaaqtuq pamiqhimayangnik talvuuna qitukhirnikkut kiiyaugumik talvanga aanniarutiqaqtunik huradjanin. Pamirhimayunik aanniarutiqaqtunik hiamitiqtaaqtun aanniarutingnik inungnik talvuuna kiihimannikkut, qitukhirnikkut, alupirtaunikkutluuniit ikiqaqtunik.

Tamapta qanuriliuriaqaqtugut nutqaqtitinahuarlugu nakimaniq:

  • Qayangnairutikharnik piqarlutin; nangutiuhuirlugit qinminik.
  • Hanguinaqtun qinmiit qaniklinahuaqtailugit.
  • Hugihuirlugit huraadjat hiniktilunik, niriyuniklu, papinuaqagumikluuniit.
  • Kapukhirtauhimaaqtukhaq pamirhiyan.
  • Pamirhimayat ipiutaqhimalugu hilami.
  • Uqaqvigilugit munaqhitkut qilamiurlutin aktuqtaunahugiguvit nakimayumit.

Qinmit kiiyaukpat uumayumit niryutimit, uqagvigilugu aviktuqhimanirni anguhiqiyinut havaktmuni uvaluuniit nunangni palihimauyangit qanuriliurutikharnik.

###

Tuhaqtidjutikhanut Uqarvikhaq:

Scott Hitchcox
Tuhaqtipkainirmut Ajuittiaqhimajuq
Munaqhiliqijitkut
867-975-5712
shitchcox@gov.nu.ca