Havaktingit

You are here

Nunavut quviahutigiyat Iqqittiaqlugu Inuuhit Ublua

Saptaipa 10, 2020

Kavamatkunnin Tuhaqtitaujukhat

Nunavut quviahutigiyat Iqqittiaqlugu Inuuhit Ublua

Uvani Iqqittiaqlugu Inuuhit Ublua, tapkua Munaqhiliqiyitkut akhuuquiyut Nunavummiunun ilauhimaaquyauyut quviahiitigiligit hulilugarutinik ikayuttauyut hapkuninga ihumamitigun aaniaqtailiqinikkut inuuhirittiarnikkutlu. Talvuuna mikhaatigun ayungnautigiyaqqut atuliqtavut, qayangnairutikharnik munagidjutikharnik ihumalungnikkut inuuhigittiarnikkut akhurnaqtuq tamaat inuuhirikharnikkut unalu iqaiyaliqinikkut aanniaqtailinirmi.

Inmikmik-munariniq nakuuyumiklu pigiami ayuitarnik akhuurutauyut ihumamitigut aaniaqtailidjutinganik. Uqarvigihimaarlugit ilatin ilanatit, quviagilugu maniqqamiigiami, katimaqatauyut ilitquhituqtunut hulilukaaqtunik haffumingatut miqhurniq, angunahuarniq, hunaliurluni, nirilutit nakuuyunik niqinik, apiqhiulutiklu ikayuktauyumaguvit.

Avalingangitutit ikayuqtikhaqaqtutitlu. Ilihimaguvit kinamikliqaak ajuqhautiqaqtumik ikajuqtikhailliuqtumikluuniit, uqarvigilugit ilannatit, ilangniklu, uqaudjimik, Inirnikhamikluuniit. Akiittuq, hiamitirnaittumik ihumaliqinirmut imaalu ipiralailaqidjutit kajuutikhat hailijut nunalaani munaqhitkunnit.

Atirnik uqaqhimaittumik ikajuqhiqtauvikhaq, uqarvilugu:

  • Nunavut Kamatsiaqtut Ikajuqtit hivajautaa akiitukkut uvani 1-800-265-3333 unaluuniit
  • 867-979-3333 (hailijut 24-nik ikaakninik ubluq tamaat)
  • Ayuqhaqpiaktunut Ikayuqtauvikhat Kanadami – qaritauyakkut titiraqatiqarlutit uqarvikharnik www.crisisservicescanada.ca, hivayarlutit, uvaluuniit tiguumiarnut titirarvigilugu hivyautanut 1-833-456-4566; uvaluuniit
  • Nutaqqat Ikayuqtiit Hivayautaa 1-800-668-6868, hivayautikkut titiraqlugu ‘TALK’ hamunga 686868, uqarvigiluginluuniin uvani www.kidshelpphone.ca.

Ilvitluuniit ilihimaguvit atlamik ayukhautiqaqtumik, uqagvigilugit Pallihimatkut, munaqhiliaglutitluuniit aanniarvingmutluuniit qilamiuglutit.

###

Tuhaqtipkainikkut Uqarvigiyakhaq:

Danarae Sommerville
Tuhaqtipkainirmut Ajuittiaqhimajuq
Aanniaqtailinikkut Havagvia
867-975-5712
dsommerville1@gov.nu.ca