Havaktingit

You are here

Purrikhiyukhauyut Imarmik Uqaudjiyut Tikirarjuamun

Niqiliqivik 15, 2016

Nunalaani Inuuhirinirmut Uqaudjiyut

Purrikhiyukhauyut Imarmik Uqaudjiyut Tikirarjuamun

Tamaita Tikirarjuamiut purriqhiqtakhait imat niuqqaqtinnagit unniutiyauqqaaqtinnani ahikkut.

Hamna qayangnaitkutikhanik qanuriliuruti tunnganiqaqtuq naammagiyauntittuni amigainninginni qupilruqarnirnik (coliform bacteria) imaqarvikmi. Havagviat Aanniaqtailiyikkut havaqatigiyait Havagviat Nunalingni Kavamatkunillu Pivikhaqautikkut ihivriuqnikkut uuminga, aallallu imakkut ihivriuqhiqniit havaktauliqtut.

Talvani purrikhiyukhauyut imarmik uqaudjiyimi, taimata imarmik niuqqaqtakhahi purriktitakhauyut atauhirmik minitmik.

Piyariaqaqtuhi tamainik imarmiki purriktitakhauyut atuqtakharnik:

  • niuqaqtakhanik;
  • mamautikhaliurahuaruvit nutarannuanut;
  • jusiliurahuaruvit hikuliurahuaruvitlu;
  • uakhiguvit ahianik nauhimayuniklu;
  • igaguvitlu; unalu
  • kigutigikharuvitlu.

Imaq purriktitlugu qattarmi, unnakhivingmi ningnirnikkut, alruyaqtuqtumut inminik qamilimaitumut.

Purrihiriangaittut imat atuqtauniaqtut aallanun titiraqtauhimangittut qulaani.

###

Tuhaqtipkainikkut Uqaqatikhaq:

Irma Arkus
Atannguyaq, Tuhatipkainikkut Inungnut ikayurniaktit
Munarhiliqiyikkut
867-975-5762
iarkus@gov.nu.ca