Havaktingit

You are here

Qallakhungniq aanniarutiqaliqtuq Nunavunmi

Aktuupa 20, 2017

Inungnun Tuhaqtitauyughaq

Qallakhungniq aanniarutiqaliqtuq Nunavunmi

Qallakhungniq tikinmiyuq hamunga.

Tamna nakuuniqpaq hapuhimanahuagutikhat ilagiyaqnutlu qalakyuarniqmit kapiyauniq. Tamna qalakniqmun kaput huli akiittuq piyaulaqlu tamaitni nunalikni munaqhiqaqvini Nunavutmi, talvani Iqaluit Inungnut Aaniaqvik, , igluqpakmi 1091.

Maliklugit tahapkuat atuqtakhat ikayutikhangit nutqaqtitiniq hiamaknia tamna qalakyuarniq:

  • Kapiyaulutit.
  • Qalaktuqlutit tagiurlutitluniit aiqnut.
  • Uaqattainaqlugit algaktit.
  • Aipqalutin aaniayaligaiguvit.
  • Higangitlutit igluqpaup iluani hanianiluniit nutagannuit.

Qalakyuarniq naunaipkutai ilalgit: uunaktarniq, qayulirniq, qalakturniq, kaivigunguniq, aaniqnalaqiniq unaguhungniqlu. Inuit qallaktut qalaktuttutluniit ittut aihimayukhauyut.

###

Tuhaqtitiliqiyi Hivayaqlugu:

Ron Wassink
Tuhaumatyutinut Havaktiuyuq
Aaniaqaqnangittuliqiyikkut?
867-975-5710
rwassink@gov.nu.ca