Havaktingit

You are here

Utiqtitquyauyut niqikhat Kirkland Signature brand Non-GMO Biipiinuaq Milukhaingit Biipiinuanun Ikpigiyaqaaqtunik Millungnun haffuminga Cronobacter spp.

Aktuupa 29, 2019

Inungnun Aanniaqtailinikkut Tuhaqtitaujukhaq

Utiqtitquyauyut niqikhat Kirkland Signature brand Non-GMO Biipiinuaq Milukhaingit Biipiinuanun Ikpigiyaqaaqtunik Millungnun haffuminga Cronobacter spp.

Munaqhiliqiyitkut qayagitquyiyut niqinik uttiqtitquyauyut tuyuutauyuq Canadian Food Inspection Agency (CFIA) nakuuhuiqhimayut Cronobacter spp tahapkuat niqiliuqhimayut:

Kirkland Signature brand Non-GMO Biipiinuat Maamakharnik Biipiinuanut Aanialaqqiktaqtut Millungmin Lactose-qaqtunik – Miluit naunaiyautait paqqittaqtut uvani https://inspection.gc.ca/about-the-cfia/newsroom/food-recall-warnings/co...

Utiqtitquyauyut niqikhat igitauyukhat utiqtitlugilluuniit niuvvavingmut niuvvigvingnut.

Niqit halumailruqaqtut Cronobacter nakuuyutut ittut mamaiqhimaittumiklu kihimi aannaiqtaaqtutit. Kihimi Cronobacter aaniaqtittiyuitugaluaq inunik, aalagayuni pidjutini ayungnautiqaniaqtuq qayangnaqhunilu aanniarut tuqunnaqhunilu. Cronobacter aaniarutiqanniaqtuq aulanianun taqqap unalu qitqani qagitap auladjutaanun aaniarutit ilauyut akhut ingaluanun aaniarutinik (necrotizing enterocoliti-mik) aunmunlu puisiutauvaktuq (sepsis), hapkualuat inulihaqtun.

Naunaikhittiarumaguvit, uqaqvigilugit Canadian Food Inspection Agency hivayaglugin 1-800-442-2342 takulugu qaritauyakkut uvani www.inspection.gc.ca.. Titiraqlutin pijumaguvin naunaitkutinik utiqtiffaaqujaujunik uvani http://inspection.gc.ca/english/util/listserv/listsube.shtml.

###

Tuhaqtidjutikhanun Uqaqvikhaq:

Chris Puglia
Tuhaqtipkainirmut Ajuittiaqhimajuq
Munaqhiliqijitkut
867-975-5762
cpuglia@gov.nu.ca