Havaktingit
LogoHome

You are here

Government of Nunavut News Room

mii 23, 2018
Tadja inuit aanniaqpaliqtut aqiarukliurnirmut itiktarnirmullu Kivallirmi avikturniani. Naunaitkutait ilauyut miriannguniq, miriakhutik, aqiarukliurniq, kidjaknutik itiktaqhutiklu.
mii 18, 2018
Havagvia Ikualaaqtiliqiyim itqaumatquyait tamaita Nunavunmiutihumagitquplugit qayangnaitkutikhanginik hirluatik tammayaqarviit hilatiini qanitpallaaqtukhaungittut igluqpainut iglugiyainullu:
mii 18, 2018
Munarhiliqiyikkut ilitugipkaktitiumayut inungnun talvani Mittimatalirmi titiriranniangnik naunaiqtauyuuk nakimaniqaqtuq
mii 15, 2018
Aqiarukliurniq aanniarutaudjutigiliktaat Qamanittuami. Naunaitkutait ilauyut miriannguniq, miriakhutik, aqiarukliurniq, kidjaknutik itiktaqhutiklu.
mii 15, 2018
Havakviat Inuligiyitkut, iligiiqatigiblugit hapkua Nunavunmi Igluliqiyit havaliqtut ihivgiugutinik uvani Uqhuqtuumi hamanga Qiqaiyarluarvia 24 - Imaruqtivia 6, 2018, ihuaqtqiamik kangiqhiyaangani aihimavikhaitut nunallaami.
mii 11, 2018
Niruarutikhat angmaqtuq uumunnga 2018 Katimayiingit Katimayiinginnut Taigualiurniqmut Aittuutit.
mii 11, 2018
Hivuliqti Paul Quassa tuhaqtitiyuq ublumi tapkua Arnait Katimayiit havaangat ilaliutiniaqtuq haffumunga Ministap Elisapee Sheutiapik Ministat munagiyakhaa.
mii 10, 2018
Nunavut Kavamangit Havakviangit Avatiliqiyitkut quviahuktun tuhaqtitiyaangat taima kanatami Anirhaarutikharnik Inuuhirinikkut (AQHI) naunaitkutikhangit havaaqhat aulaniaqtun talvani Iqalungni, Kugluktukmi, Arviatmilu uvani havainirmi.
mii 10, 2018
Ilihimavit havagiikhimavakpinglu havagianganik inungnun inuhirinikkut hanaqidjutikharnik ihuaqhaidjutikharnik maligaliqinikkut Inuit inuuhirinikkut upiriyauyukharnik?
mii 09, 2018
Ilihalihaarnialiqa nutaran ilihalihaaqtukharnik Arviatmi Niqiliqivik 2018mi?