Havaktingit
LogoHome

Nutaangutqijat GN-kut Qalagjuarniq COVID-19C tuhaqtitaujukhat paqitaunginariaqaqtun qaritaujakkurviptingni. Qalagjuarniq COVID-19 atuqtakhat paqitaunginariaqaqtun Havagviat Aanniaqtailinikkut Qalagjuarniq COVID-19 atuqtakhat makpirnia.

You are here

Government of Nunavut News Room

Maassi 27, 2020
Havagviat tunihiniaqtut tadja hivikittumut ikajuutikhainnik Nunavunmi nanminirijaujut talvuuna Mikijunut Nanminirijaujunut Ikajuutikhat Pinahuaruti.
Tissaipa 06, 2019
Ayuqhautiqaruvin havaguititinikkut hapkunanga Mary River Uyarakhiuqtinin uvaluuniin qiniqhiaguvin iliharnikkut piyakhanik nunallaangni aviktungniani, Kavamatkut Nunavunmi ikayuqtaaqtut.
Aktuupa 24, 2019
Kanatami Mikiyunun Nanminiqaqtunun Havainiq uvalu Pivalliayuliqiyikkut Ingilrayuliqiyitkullu uvalu Ingilrayyuliqiyit quviahuutigiyait tamaita mikiyunik nanminiqaqtut Nunavunmi inmi ikayuutitik aviktuqhimayup maniliungnikkut angiklivalianianun.
Aktuupa 18, 2019
Pivalliayuliqiyitkut Ingilrayuliqiyitkullu itqumahimaaquyut Nunavunmiunun imailiugianganik qayagiluhi akhaluutiturtukhat, kayumitilaarutikhangit tautuktukhat akhaluutituqtilunik.
Julai 08, 2019
Ajiuqharumavit ujaqqanik qiniqhiajaangat iron-nik gold-nikluuniit, ilitaqhinirmik allatqiinnik ujaqqanik hunaqaqtuniklu ujarangnik, ajuiriarnillu ujaraqhiurnirmik ajuittiarutikharnik atuqtakharniklu?
Immaktirvia 20, 2019
Minista Pivalliajuliqijikkut Ingilrajuliqijikkullu David Akeeagok ublumi tunijaa una uqauti:
Immaktirvia 10, 2019
Ilihariaqtuliqqin ajuiqhaqlutin tingmihiqijinikkut, tingmitinut hanajiujaarni, tingmijunun munaqtiulutin, ukunaniluunniit tingmitinik tingmitiqarvingniluunniit aulapkaidjutainni?
Iipu 16, 2019
Nunavut Kavamangat (GN) ukuallu Association of Arctic Expedition Cruise Operators (AECO), ublumi atiliuqtuuk Naunaitkut Angiqatigiingnirmut (MOU) havaqatigiiklutik umiaryuakkut aquivaktunut ukiuqtaqtumi.
Iipu 02, 2019
Ministangit Pivalliayuliqiyitkut Ingilrayuliqiyitkunullu, David Akeeagok unalu Brian Penney, Angiyuqaanguyuq CEOnguyuqlu talvani Qikiqtaaluk Ironmik Uyaraqhiuqtiuyunik ublumi atiqtuivakhimayut Naunaitkutikharnik Ilitugidjutikharnik (MOU)