Havaktingit
LogoHome

You are here

Government of Nunavut News Room

Iipu 10, 2018
Iqalungni Tingmitiqaqvikyuaq Igluqpaa angmaffaaqtuq.
Maassi 28, 2018
Akhaluutiliqiyut Havakviangit Nunavunmi umikhimaniaqtun Makilvik haalatainga talvuuna Qiqaiyalirvia 30mi Qitiqqautiyuq 2, 2018mi.
Maassi 15, 2018
Nunaqaguvin Nunavunmi uvalu aliagigupkit piksaliuqniq tautuktitlugit piniqnia Nunavut, inuit uvalu pitquhiit, Upaguminaqtuq Nunavut pitquyaatit ilaulutik uvani Ukiuqtaqtumi Quviahuutikkut piksaliuqnikkut akitaqtutit!
Maassi 01, 2018
Maniliuyuitpat havagvingni havaqatigivlugit inulramminik ilitaqhinahuaqnirmut hanayauhimayuniklu hanaqidjutikhanut?
Maassi 01, 2018
Ilihaqqit ayuikhagianganik tingmitinik aqutaangani, tingmitinik hanayiiyiuyukharnik, tingmiyuniklu munaqtiuyaanganik, ukunanutluuniit tingmihiqiyini unalu tingmitiqarvikni aulatjutikhainni?
Tissaipa 08, 2017
Pivalliayuliqiyitkut Ingilrayuliqiyitkullu (EDT) ilitugipkaiyumayut Nunavunmiunun taima Palihimatkut aulatitilimaitun uukturniaqtunik titirarniaqtuniklu uuktuutikharnik Aqugianganik Akhaluutinik laisikhainik aulaniaqtun Ubluqtuhirvia 1, 2018mi Qikiqtani...
Nuvaipa 06, 2017
Ukuat Nunavunmi Qanurilivallianikkut Ilittuqhaiyiuplutik Katimayiit (NIRB) pipkainiaqtut malruuknik upluqaqtunik Inungni Qauyiharnikkut Miitirutiit uqautiginikkut Parnaqutikhakkut Avatikkut Qauyiharnirmi uvani Sannirutiup Imangani (Baffin Bay) uvanilu Qiki
Saptaipa 20, 2017
Minista Pivalliayuliqiyikkut Ingilrayuliqiyitkullu, Monica Ell-Kanayuk taamnalu Ammar Al-Joundi, President Agnico Eagle Uyarakhiuqvik (Agnico) uplumi atiliuqtut tukihimaqatigiigunmik (MOU).
Saptaipa 01, 2017
Ilaqatigiikluta quviagiblugu nalvaktauyut HMS Erebus uvalu HMS Terror talvani Uqhuqtuuq Umiyaqtutt Qun’ngiaqtittiniq talvuuna Apitilirvik 2-10, 2017.