Havaktingit
LogoHome

You are here

Government of Nunavut News Room

Iipu 24, 2017
Pivalliayuliqiyikkut Ingilrayuliqiyitkullu piliktait manikhanut uuktuutit uumunga 2017-18 maniit ukiunganut havaakhauyunut ikayuutikhanut aullaaqtittinikkut aquihimayunut, pitquhimut hanauyaliuqpaktunullu ilainnut Nunavunmi.
Iipu 03, 2017
Pivalliayuliqiyikkut Ingilrayuliqiyitkullu inungnut uqaqatigiigahuat uqariamikni himmiqninnga qullinganik kikliqpaangani milviup Iqaluit Milviqyuangani.
Maassi 27, 2017
Kivalliqmiutanut – uqautiumayauyumayugut qanurittunik pivalliaviliqidjutikhanik piumavihi nunaffingni.
Maassi 07, 2017
Nunaqaqtunut Uataani Qikiqtaalukmi: uqautiumayauyumayugut qanurittunik pivalliaviliqidjutikhanik piumavihi nunaffingni.
Iitjirurvia 14, 2017
North Qikiqtaaluk nunaqaqtunut: uqautiyauyumayugut qanurittunik pivalliadjutikhanik piyumayaffingnik nunapfingni!
Januali 16, 2017
Kivalliq nunaqaqtunut – uqautiluta qanuritunik piyangaiyainikhaq piyumayaqhi nunallaaffingni. Ilitturipkarluta qanurituuyut havaakhautikhat pittaaqtuuyut qanurituuyullu maniliurutikhat aturumayaqhi.
Januali 05, 2017
Takhittaaqtutit atauhirmik hitamanit qaritauyannuamik (Ipad Air) iniqtirungni naunaiyaidjutikhaq!
Nuvaipa 10, 2016
Kitikmeonun inungnun – uqaqvigiluta qanugitunik maniliugutit pivaliadjutinik piumayatit nunalaaqni. Ilihimapkaqluta hunat maniliugutit piyaghat pittaaruknaqhiyut uvalu qanugitunik maniliqtuinikkut piuymayatit.
Aktuupa 19, 2016
Pivalliayuliqiyikkut ıngilrayuliqiyitkullu aulatitivakhimayut Tamaita Hanauyakhimayunut Katimaqyuagutit Iqaluni Tattiaqnaqvia 17-19, 2016,
Saptaipa 22, 2016
Nunavut Kavamangat (GN) tuhaqtitiyut allanguqtirutainik havaariyakhainik aquinikkut pivalliadjutikhanik aulladjuhiinut aviktuqhimaniani