Havaktingit
LogoHome

You are here

Government of Nunavut News Room

Iitjirurvia 14, 2017
North Qikiqtaaluk nunaqaqtunut: uqautiyauyumayugut qanurittunik pivalliadjutikhanik piyumayaffingnik nunapfingni!
Januali 16, 2017
Kivalliq nunaqaqtunut – uqautiluta qanuritunik piyangaiyainikhaq piyumayaqhi nunallaaffingni. Ilitturipkarluta qanurituuyut havaakhautikhat pittaaqtuuyut qanurituuyullu maniliurutikhat aturumayaqhi.
Januali 05, 2017
Takhittaaqtutit atauhirmik hitamanit qaritauyannuamik (Ipad Air) iniqtirungni naunaiyaidjutikhaq!
Nuvaipa 10, 2016
Kitikmeonun inungnun – uqaqvigiluta qanugitunik maniliugutit pivaliadjutinik piumayatit nunalaaqni. Ilihimapkaqluta hunat maniliugutit piyaghat pittaaruknaqhiyut uvalu qanugitunik maniliqtuinikkut piuymayatit.
Aktuupa 19, 2016
Pivalliayuliqiyikkut ıngilrayuliqiyitkullu aulatitivakhimayut Tamaita Hanauyakhimayunut Katimaqyuagutit Iqaluni Tattiaqnaqvia 17-19, 2016,
Saptaipa 22, 2016
Nunavut Kavamangat (GN) tuhaqtitiyut allanguqtirutainik havaariyakhainik aquinikkut pivalliadjutikhanik aulladjuhiinut aviktuqhimaniani
Niqiliqivik 05, 2016
Nipalliqpiakhimangmat nunguliqtillugu Taaqhivalirvia, uquqtumik takuhiyut qilaani tingmitiqarvikmi qayangnaqtuqhiurviani. Tahamna umikhimallakniaqtaat ihuaqhailutik havakniaqmata.
Niqiliqivik 05, 2016
Nipalliqpiakhimangmat nunguliqtillugu Taaqhivalirvia, uquqtumik takuhiyut qilaani tingmitiqarvikmi qayangnaqtuqhiurviani. Tahamna umikhimallakniaqtaat ihuaqhailutik havakniaqmata.
Julai 21, 2016
Nunavunmi nanminiqaqtut, tuhaayumayugut iliknit!
Julai 13, 2016
Aquihimayunut umiakyuakkuurutikhaatumiakturniaqtut Nunavunmut, unalu Crystal Serenity, uhiniaqtuq amigaitqiyaanit 1,000 umiaktuqtunik!