Havaktingit
LogoHome

Nutaangutqijat GN-kut Qalagjuarniq COVID-19C tuhaqtitaujukhat paqitaunginariaqaqtun qaritaujakkurviptingni. Qalagjuarniq COVID-19 atuqtakhat paqitaunginariaqaqtun Havagviat Aanniaqtailinikkut Qalagjuarniq COVID-19 atuqtakhat makpirnia.

You are here

Government of Nunavut News Room

Maassi 07, 2017
Nunaqaqtunut Uataani Qikiqtaalukmi: uqautiumayauyumayugut qanurittunik pivalliaviliqidjutikhanik piumavihi nunaffingni.
Iitjirurvia 14, 2017
North Qikiqtaaluk nunaqaqtunut: uqautiyauyumayugut qanurittunik pivalliadjutikhanik piyumayaffingnik nunapfingni!
Januali 16, 2017
Kivalliq nunaqaqtunut – uqautiluta qanuritunik piyangaiyainikhaq piyumayaqhi nunallaaffingni. Ilitturipkarluta qanurituuyut havaakhautikhat pittaaqtuuyut qanurituuyullu maniliurutikhat aturumayaqhi.
Januali 05, 2017
Takhittaaqtutit atauhirmik hitamanit qaritauyannuamik (Ipad Air) iniqtirungni naunaiyaidjutikhaq!
Nuvaipa 10, 2016
Kitikmeonun inungnun – uqaqvigiluta qanugitunik maniliugutit pivaliadjutinik piumayatit nunalaaqni. Ilihimapkaqluta hunat maniliugutit piyaghat pittaaruknaqhiyut uvalu qanugitunik maniliqtuinikkut piuymayatit.
Aktuupa 19, 2016
Pivalliayuliqiyikkut ıngilrayuliqiyitkullu aulatitivakhimayut Tamaita Hanauyakhimayunut Katimaqyuagutit Iqaluni Tattiaqnaqvia 17-19, 2016,
Saptaipa 22, 2016
Nunavut Kavamangat (GN) tuhaqtitiyut allanguqtirutainik havaariyakhainik aquinikkut pivalliadjutikhanik aulladjuhiinut aviktuqhimaniani
Niqiliqivik 05, 2016
Nipalliqpiakhimangmat nunguliqtillugu Taaqhivalirvia, uquqtumik takuhiyut qilaani tingmitiqarvikmi qayangnaqtuqhiurviani. Tahamna umikhimallakniaqtaat ihuaqhailutik havakniaqmata.
Niqiliqivik 05, 2016
Nipalliqpiakhimangmat nunguliqtillugu Taaqhivalirvia, uquqtumik takuhiyut qilaani tingmitiqarvikmi qayangnaqtuqhiurviani. Tahamna umikhimallakniaqtaat ihuaqhailutik havakniaqmata.
Julai 21, 2016
Nunavunmi nanminiqaqtut, tuhaayumayugut iliknit!