Havaktingit
LogoHome

Nutaangutqijat GN-kut Qalagjuarniq COVID-19C tuhaqtitaujukhat paqitaunginariaqaqtun qaritaujakkurviptingni. Qalagjuarniq COVID-19 atuqtakhat paqitaunginariaqaqtun Havagviat Aanniaqtailinikkut Qalagjuarniq COVID-19 atuqtakhat makpirnia.

You are here

Government of Nunavut News Room

Iitjirurvia 08, 2016
Piyumavut akiittumik auladjutitigut ihivriurhinirnik taapkuat mikhilaaqtittaaqtut uunnaghirnikkut pauwatuqnikkullu akiinnik?
Iitjirurvia 05, 2016
Tapkuat Pivalliayuliqiyikkut Ingilrayuliqiyitkullu uuktugutilgit ahianguqninik tapkuat Ingniqutilgit Akhaluutit Piquyat. Tamna piquyat pihimaittut amihunik ahianguqnit taimangat 1999.
Saptaipa 30, 2015
Piyumavut akiittumik aulatjutitigut ihivriurhinirnik taapkuat mikhilaaqtittaaqtut uunnaghirnikkut pauwatuqnikkullu akiinnik?
Saptaipa 29, 2015
Nunavut Kavamatkut, paannariplugit Arctic Energy Alliance, hailihimapkaiyut akiittunik aulatjutitigut ihivriurhinirnik qulinun Kangiqliniqmi nanminikkut igluqaqtunun.
Saptaipa 22, 2015
Kavamangat Nunavut katimapkainahuaqtut inungnik tamaini avikturniani tuharumaplutik ihuaqtunik atuqtakhanik hakugiutikhanik Aullaktunut uvalu Aquivaktunut Maligaq (TTA).
Saptaipa 22, 2015
Kavamangat Nunavut ihivriukhinahuaktut Aullaktunut uvalu Aquivaktunut Maligaq ilautquyauyuhilu ihumagiyahi uqaqlugit!
Saptaipa 14, 2015
Ihumagitjutiqaqqat pimmarigharnikkut ikayuuhiarutinik?
Saptaipa 11, 2015
Havagviat Inuuhiliqiyikkuni and Pivalliayuliqiyikkut Ingilrayuliqikkullu pinahualiktait pitquyauhimayut kavamatkut pinahuaqtainik katimaplailutik inungnik ilaupkailutik tamaini Nunavunmi nunalaani ihuaqhaidjutikhanik qanuriliurutikhamingni Ikayuuhiakhanut
Saptaipa 06, 2015
Ikuaqlayunut quqquurutat aullaqtitat City-ngani Iqaluit aullaqtitiyut hanaikhimayunik milvingmut qaptiriyinik 7:45 mungaqtumi Apitilirvia 5, 2015, qilangani Ikualayuqaqtuq nutaami tingmitiqarvingmi igluqpani Iqaluit.
Niqiliqivik 28, 2015
Ilihaqtuulikgiakin havaanigiangni tingmiihikiiyiuyangni, tingmitinut ihuaqhaiyiuyangni nalliak tingmigang’guumiklunin nalliak tingmiakqaqvingmi havakhiani?