Havaktingit
LogoHome

You are here

Government of Nunavut News Room

Saptaipa 11, 2015
Havagviat Inuuhiliqiyikkuni and Pivalliayuliqiyikkut Ingilrayuliqikkullu pinahualiktait pitquyauhimayut kavamatkut pinahuaqtainik katimaplailutik inungnik ilaupkailutik tamaini Nunavunmi nunalaani ihuaqhaidjutikhanik qanuriliurutikhamingni Ikayuuhiakhanut
Saptaipa 06, 2015
Ikuaqlayunut quqquurutat aullaqtitat City-ngani Iqaluit aullaqtitiyut hanaikhimayunik milvingmut qaptiriyinik 7:45 mungaqtumi Apitilirvia 5, 2015, qilangani Ikualayuqaqtuq nutaami tingmitiqarvingmi igluqpani Iqaluit.
Niqiliqivik 28, 2015
Ilihaqtuulikgiakin havaanigiangni tingmiihikiiyiuyangni, tingmitinut ihuaqhaiyiuyangni nalliak tingmigang’guumiklunin nalliak tingmiakqaqvingmi havakhiani?
Julai 30, 2015
Havaakhaq ikayuutauniaqtuq maniliurutikhanut Ukiuqtaqtumi ihuaqhiyuumipkaklugillu inuuhiudjutikhait Iqalungmiutanut quyagiyauyut Nutaaq Kanatami Nappaktigakhanut Qanuriliurutikhaq
Julai 23, 2015
Pinahuaruti hakugikhaqpaktait nunallaani aulapkaitjutik upalungaiyaqtipkarhugillu aquiyunun, pimmarigharhugillu piangaiyarnikkut pivallialiurutikhanik tuharnaarnaaqtuni havakvikni imaatut huqullaarnikkut...
Immaktirvia 26, 2015
Havaakhaq pilahipkaktat quyagiyaqqut Nutaamik Hananiq Kanatami Upalungaiyautit
Immaktirvia 22, 2015
Ilihaiyumavit qanuq ilitagiyaangat allatqinguyut uyaqanik atuqtaugiaqaqtunlu uyaqat taimaitunik iron-nguyut goldnguyutlu?
mii 19, 2015
Nunavut Kavamanga munariyait taimaa ilihaqtunik uhidjutikhaq akhaluutikyuaq qayangnaittaanginni.
mii 05, 2015
Anakhungnilaqutivaktuq tamayaqarvik atayuq ataanut igluganni ataaniittumun Milvikaqvia Iqalungni.
Iipu 27, 2015
Monica Ell, Ministauyuq munagiyuq Nunavut Pivalliayuliqiyikkut Kuapuraisinik (NDC), uplumi tuhaqtitivaktuq allanguqtirutikharnik talvani kuapuraisingit katimayiiyukharnik.