Havaktingit
LogoHome

You are here

Government of Nunavut News Room

Iipu 24, 2015
Uuktuutikharnik uuktuugaluaqin maniktaqvikharnik talvuuna Hanaqidjutikharnik Maningnik, Nunami Niqautikharnik Payugiangat, Hanayakharnik Pivalliadjutikharnik Mikiunik Havagvikharnik Ikayuutikharnik havaaqharnik talvuuna Qitiqauyaqvia 2mi Qitiqauyaqvia 13mu
Iipu 20, 2015
Aulayukhaq Qiqaiyaqluarviami, Nunavut Kavamangit Akhaluutiliqiyikkut Havagviangit ihivriuqhimaaqniaqtun akhaluutinik uqumailiitaaqaqtun 4 tausin 5 hananik.
Iipu 20, 2015
Aulayukhaq Qiqaiyaqluarviami, Nunavut Kavamangit Akhaluutiliqiyikkut Havagviangit Nunalipauyaqlu Iqaluingit Nunalaani Palihimauyangit Havagviat ihivriuqhimaaqniaqtun akhaluutinik uqumailiitaaqaqtun 4 tausin 5 hananik.
Iipu 01, 2015
Nunavut Kavamatkut hadja piliqtut uuktuutikhanik uuktuqtunut Qinikhianirmun Uyaqqanik Nunavunmi.
Iipu 01, 2015
Titirauyaqtiuyutin, atuqtuuyaliqiyutin, titiraqtiuyutin, qunngiaktitiuyutin, piksasuuliuqtiuyutin? Tingmiyumavin aihinun pivalliayaangat havaarumayangnik? Ikayugiaqaqtugut!
Maassi 30, 2015
Nunavut Kavamanga pipkailiqtut maningnik ikayuutikhanik katimayiiyinut pivalliavikhamun, ihuaqhainirmun pitjutiligiamilu uyararhiurnirmun ilihainiq Nunavunmiutat ikayuqtauyaangginni uyararhiuqtinit.
Maassi 05, 2015
Una maniliugutikhaq pipkainiaqtuq anggiyuamik maniliurutikhamik nunallaamun
Iitjirurvia 23, 2015
Kangiqhiyuumiyumavigit auladjutinut pauvvatuqluaqnairutikhat ikayuutikhanut unalu hiqinirmit auladjutikhat pauvvatuutikhanut iglungnut?
Iitjirurvia 03, 2015
Kavamanga Nunavut qinikhiayut qulinik Iqalungni nanminiqaqtunik iglumingnik ikumadjutinik aulataunianik ayuikhattiakhimayumik naunaiyaiyukhanik ikumatit ihuaqtuuyakhainik iglumingni naunaikhilutiklu akikhitikhanik, kingulirmi havainirmi tatqiqhiutani...
Tissaipa 04, 2014
Tikittumayaat nutaanguqtirlugit Maligait upinngaami aippaagu ukiungani.