Havaktingit
LogoHome

Nutaangutqijat GN-kut Qalagjuarniq COVID-19C tuhaqtitaujukhat paqitaunginariaqaqtun qaritaujakkurviptingni. Qalagjuarniq COVID-19 atuqtakhat paqitaunginariaqaqtun Havagviat Aanniaqtailinikkut Qalagjuarniq COVID-19 atuqtakhat makpirnia.

You are here

Government of Nunavut News Room

Julai 30, 2015
Havaakhaq ikayuutauniaqtuq maniliurutikhanut Ukiuqtaqtumi ihuaqhiyuumipkaklugillu inuuhiudjutikhait Iqalungmiutanut quyagiyauyut Nutaaq Kanatami Nappaktigakhanut Qanuriliurutikhaq
Julai 23, 2015
Pinahuaruti hakugikhaqpaktait nunallaani aulapkaitjutik upalungaiyaqtipkarhugillu aquiyunun, pimmarigharhugillu piangaiyarnikkut pivallialiurutikhanik tuharnaarnaaqtuni havakvikni imaatut huqullaarnikkut...
Immaktirvia 26, 2015
Havaakhaq pilahipkaktat quyagiyaqqut Nutaamik Hananiq Kanatami Upalungaiyautit
Immaktirvia 22, 2015
Ilihaiyumavit qanuq ilitagiyaangat allatqinguyut uyaqanik atuqtaugiaqaqtunlu uyaqat taimaitunik iron-nguyut goldnguyutlu?
mii 19, 2015
Nunavut Kavamanga munariyait taimaa ilihaqtunik uhidjutikhaq akhaluutikyuaq qayangnaittaanginni.
mii 05, 2015
Anakhungnilaqutivaktuq tamayaqarvik atayuq ataanut igluganni ataaniittumun Milvikaqvia Iqalungni.
Iipu 27, 2015
Monica Ell, Ministauyuq munagiyuq Nunavut Pivalliayuliqiyikkut Kuapuraisinik (NDC), uplumi tuhaqtitivaktuq allanguqtirutikharnik talvani kuapuraisingit katimayiiyukharnik.
Iipu 24, 2015
Uuktuutikharnik uuktuugaluaqin maniktaqvikharnik talvuuna Hanaqidjutikharnik Maningnik, Nunami Niqautikharnik Payugiangat, Hanayakharnik Pivalliadjutikharnik Mikiunik Havagvikharnik Ikayuutikharnik havaaqharnik talvuuna Qitiqauyaqvia 2mi Qitiqauyaqvia 13mu
Iipu 20, 2015
Aulayukhaq Qiqaiyaqluarviami, Nunavut Kavamangit Akhaluutiliqiyikkut Havagviangit Nunalipauyaqlu Iqaluingit Nunalaani Palihimauyangit Havagviat ihivriuqhimaaqniaqtun akhaluutinik uqumailiitaaqaqtun 4 tausin 5 hananik.
Iipu 20, 2015
Aulayukhaq Qiqaiyaqluarviami, Nunavut Kavamangit Akhaluutiliqiyikkut Havagviangit ihivriuqhimaaqniaqtun akhaluutinik uqumailiitaaqaqtun 4 tausin 5 hananik.