Havaktingit
LogoHome

Nutaangutqijat GN-kut Qalagjuarniq COVID-19C tuhaqtitaujukhat paqitaunginariaqaqtun qaritaujakkurviptingni. Qalagjuarniq COVID-19 atuqtakhat paqitaunginariaqaqtun Havagviat Aanniaqtailinikkut Qalagjuarniq COVID-19 atuqtakhat makpirnia.

You are here

Government of Nunavut News Room

Iipu 01, 2015
Titirauyaqtiuyutin, atuqtuuyaliqiyutin, titiraqtiuyutin, qunngiaktitiuyutin, piksasuuliuqtiuyutin? Tingmiyumavin aihinun pivalliayaangat havaarumayangnik? Ikayugiaqaqtugut!
Iipu 01, 2015
Nunavut Kavamatkut hadja piliqtut uuktuutikhanik uuktuqtunut Qinikhianirmun Uyaqqanik Nunavunmi.
Maassi 30, 2015
Nunavut Kavamanga pipkailiqtut maningnik ikayuutikhanik katimayiiyinut pivalliavikhamun, ihuaqhainirmun pitjutiligiamilu uyararhiurnirmun ilihainiq Nunavunmiutat ikayuqtauyaangginni uyararhiuqtinit.
Maassi 05, 2015
Una maniliugutikhaq pipkainiaqtuq anggiyuamik maniliurutikhamik nunallaamun
Iitjirurvia 23, 2015
Kangiqhiyuumiyumavigit auladjutinut pauvvatuqluaqnairutikhat ikayuutikhanut unalu hiqinirmit auladjutikhat pauvvatuutikhanut iglungnut?
Iitjirurvia 03, 2015
Kavamanga Nunavut qinikhiayut qulinik Iqalungni nanminiqaqtunik iglumingnik ikumadjutinik aulataunianik ayuikhattiakhimayumik naunaiyaiyukhanik ikumatit ihuaqtuuyakhainik iglumingni naunaikhilutiklu akikhitikhanik, kingulirmi havainirmi tatqiqhiutani...
Tissaipa 04, 2014
Tikittumayaat nutaanguqtirlugit Maligait upinngaami aippaagu ukiungani.
Tissaipa 02, 2014
Paanariiktut katimaqatigiktut talvani Sivummut IV Katimaryuarviani piliuriamingnik nutaanik hivuniqhaliurutikhainik ikayuutikhainnik Nunavut
Nuvaipa 10, 2014
Nunavut Kavamanga qiniqhiajuq inungnik ilaujughanik katimajiinni uvani Nunavunmi Pivalliajjutikhalirinirmut Kuapuriisinganun.
Saptaipa 03, 2014
Piyaaqtutit $5,000-mik ikayuutighamik akiliqtuinikkut tingmihiliqinikkut iliharutingnun.