Havaktingit
LogoHome

You are here

Government of Nunavut News Room

Niqiliqivik 03, 2016
Minista munariyalik Arnanun Katimayiinnun Monica Ell-Kanayuk unalu Minista Maligaliqiyikkut Keith Peterson atauttikkut anipkaqtitaa una uqauti:
Immaktirvia 30, 2016
Auyaqmi aulahimaanginaqtun ukiunga qayaqtuqtunik iqallukhiuqtununlu hulilukaaktunik.
Immaktirvia 29, 2016
Maniliurumayutin nunalaaptingnik talvuuna taktarutitigun, tiguyauyukharniklu, bingokun, amuniaqtunik taktarutikharnik allanikluuniit taktarutikharnik?
Immaktirvia 24, 2016
Hivuliqti Peter Taptuna ublumi tuhaqtittiyuq aallannguqtirutinut Nunavut Kanvamanganut atan'nguyalluanguiyunut havaqatigiiktuni, tikkuaqhivlutik angiyuqqaaqamik ukunani Qulliq Alruyaktuqtunik Ikumadjutiit (QEC).
Immaktirvia 22, 2016
Iqalungmiutat kaikliuqtinut pinikhaiyitlu igaamingnik – irnirvihi ikittigik!
Immaktirvia 22, 2016
Iqalungmiutat kaikliuqtinut pinikhaiyitlu igaamingnik – irnirvihi ikittigik!
Immaktirvia 21, 2016
Hivuliqtiuyuq Peter Taptuna naunaiktittiyuq ataani uqaqtakhamut:
Immaktirvia 17, 2016
Nunavunmiut itqumaquyauyut atuquplugit mihidjutikharnik aulaaligumik hikukut imailigaangat ukiangani. Hanaikhimaluhi annautikharnik ilikkut inuuhirnik:
Immaktirvia 17, 2016
Hivuliqti Peter Taptuna tuhaqtitiyuq
Immaktirvia 02, 2016
Nunavut Kavamatkut (GN) unniutiyauhmayuq una Russian qangattaqtirutjuti qangattaqtitauniaqtuq akunngani 9:45-mi 10:45-milu uplaami uvani Saturday, June 4, 2016-mi.