Havaktingit
LogoHome

You are here

Government of Nunavut News Room

Aktuupa 16, 2014
Ilauluhi quviahuutigilugit Hailiqiyunut Ilaqatigiitun Unuanga Tattiaqnaqtuq 21mi siksqangiqan saivanmun talvani Aqsarniit Ilihaqviani ulapqiviani Iqalungni.
Aktuupa 08, 2014
Timiit ingutaalimaittumik ayurhautiqaqqit ? Maniliungittumut timiqutigiqaqqit ikayuqtumik inuknut timimitigut ayurhautiqaqtunik?