Havaktingit
LogoHome

You are here

Government of Nunavut News Room

Tissaipa 01, 2017
Niuviqhimavit nalautagutinik takhinahuagiami taktakhanik ikayurtuqninikluniit timiuyuq nunalikgiyaqni? Taimaitkuvit, ikayuqtugahuaqlugit kihianik laisataqhimayut nalautagutit. Maligaqnik ahiguityutauyuq atuqtittangi laisaqangittumik nalautarniq Nunavutmi..
Aktuupa 10, 2017
Nunavut Kavamatkut (GN) uqallautivakhimayut taima Russianmi rocketnik hiqugaqtitiniaqtun ikanun Tallimiut, Tattiarnaqtuq 13, 2017mi.
Aktuupa 05, 2017
Aulatitiumavin atuqhimaaquyanganik Nunavunmi pitquhingnik talvani nunaqyuaptingnik hulilukaaktuni? Hadjamimun uuktugiaqaqtutin!
Aktuupa 05, 2017
Ikualaaqtailinikkut Havainiq piniaqtuq October 8min 14mun, 2017.
Saptaipa 29, 2017
Nunalingni Kavamatkunillu Pivihaqautikkut Havakvia qinirhiayut piyumayunik inungnik katimayiuyukhanik uvani Qauyiharnirni Ihivriuffaaquinikkut Naalaktini
Saptaipa 18, 2017
Nunalingni Kavamatkunnilu Pivikhaqautikkut qiniqhiayut havagumayunik hulilukaayuktunik Nunavunmi Inulramminik kivagaqtuiyiuyukhanik akiittumiklu ikayuqtiulutik talvani 2018 Ukiuqtaqtuni Ulapqininik.
Saptaipa 07, 2017
Piumavin ayuittiaqlugit Ikayuqtinguqlutit?
Saptaipa 07, 2017
Piumavin ayuittiaqlugit Ikayuqtinguqlutit?
Saptaipa 07, 2017
Piumavin ayuittiaqlugit Ikayuqtinguqlutit?
Saptaipa 05, 2017
Ikayurmavigit Nunavunmiu ulapqiyit nunaryuammi hulinirmi? Uuvva uuktuqvikhat!