Havaktingit
LogoHome

You are here

Government of Nunavut News Room

Saptaipa 17, 2018
Nunaqyuavut Ulapqiyunik Ayuiqhaiyiingit Havainiq Apitilirvia 22mi 30mun, Nunavunmiutatlu uqallaquyauyut quyahuutikharnik quviahuutikharniklu ihuaqtumik atuqtakharnik ulapqiyinut ayuiqhaiyingit piqaqtun ulapqiinaqtunik nunalaaptingnun.
Niqiliqivik 24, 2018
Nunalingni Kavamatkunillu Pivikhaqautikkut (CGS) ihuaqhailiqniaqtut imarqarvianik aulagutikpat Niqiliqivik 27, 2018 Kangiqliningmi.
Julai 03, 2018
Tamna Niuvailiqiyunik Havakvianigt talvani Nunalingni Kavamatkunnilu Pivikhaqautikkut ilitugipkaiyumayut Nunavunmiunun taima ihuinaarnaqtuq aulatitiyaangat laisiqangitunik taktarutikharnik Nunavunmi.
Immaktirvia 28, 2018
Tamna Niuvailiqiyunik Munagidjutikharnik Maligakhangit nuutaanguqtiqhimayuq ilitugipkaiyaangat manikharnik manguyangnik himautiniaqtunik akikhanga talvani nunalaani niuvailiqiyunik akiliktakharnik pigiaqaqtun niuvailiqiyut.
Immaktirvia 07, 2018
Nunavut Kavamangat himmiqtuiiqtuq nutaanik SPOT maanitpungarutikhanik. Tamna Generation 1 SPOT himmauhiqtauliqtut nutaangutqiyanik Generation 3 maanitpungarutikhanik.
mii 18, 2018
Havagvia Ikualaaqtiliqiyim itqaumatquyait tamaita Nunavunmiutihumagitquplugit qayangnaitkutikhanginik hirluatik tammayaqarviit hilatiini qanitpallaaqtukhaungittut igluqpainut iglugiyainullu:
Iipu 27, 2018
Nunavunmiutauyutin ilihaqtutin aulahimaaqhutik iliharvingni iliharvikyuangani havaaqhangit talvani havaanganik iqaiyaliqinikkut ilihairutingnik/iqaiyaliqinikkutlu
Iipu 27, 2018
Piyumavit ilaulutit Inulrammiuyut Kivgaktuiyikhanut uvaniluuniin Iligiiktut Hivulliqti?
Iipu 24, 2018
Kavamangat Nunavut (GN) uqaudjauyuq tamna Russian rocket aullaqtitauniaqtuq ikiarmut 13:57-nguqqat Pingatiunmi, Qitiqqautiyuq 25, 2018.
Iipu 23, 2018
Aulagahuaqin nunamun? Nunavut Kavamangit itqumavaquyut tamainun Nunavunmiunun piyaangat qayangnairutikharnik atuqtakharnik: