Havaktingit
LogoHome

You are here

Government of Nunavut News Room

Maassi 08, 2018
Iligiiktut Nunavut ulapqiyaqtuqtukhat nuittitiniaqtut ilitariyauhimayunik jaakikhamingnik aannurakhamingniklu tapkuanlu kakiutit piniqutit 2018 Ukiuqtaqtumi Ulapqiyuni (AWG)
Iitjirurvia 28, 2018
Ministaat Nunalingni Kavamatkunillu Pivikhakautikkut qiniqhiayut inungnik kivauyukhanik Aviktuqhimaniani Katimayiit Ihuaqhainikkut.
Iitjirurvia 02, 2018
Nunalingni Kavamatkunnilu Pivikhaqautikkut, Ughuqyualiqiyiit Havakvia, ilitugipkayumayut nunallaami Kangiqtugaapikmi umikhimakaffuniaqtut ughuqyualiqivia uvani Saalutimi, Iidjirurvia 10, 2018, ihivgiuqhiniaqmata tamainik ughuqyuanik...
Januali 22, 2018
Havakviangit Nunalingni Kavamatkunnilu Pivikhaqaqtikkut - Iqaiyaliqiyutlu Havakvianigt pihimaarniaqtun tukhidjutikharnik taima ikayuutiniaqtun upalungiarutikharnik aulatitiyukharniklu iqaiyaliqiyunik, ulapqiyukharnik hulilukaaktunik iqaiyaliqiyunik hanaqid
Tissaipa 01, 2017
Niuviqhimavit nalautagutinik takhinahuagiami taktakhanik ikayurtuqninikluniit timiuyuq nunalikgiyaqni? Taimaitkuvit, ikayuqtugahuaqlugit kihianik laisataqhimayut nalautagutit. Maligaqnik ahiguityutauyuq atuqtittangi laisaqangittumik nalautarniq Nunavutmi..
Aktuupa 10, 2017
Nunavut Kavamatkut (GN) uqallautivakhimayut taima Russianmi rocketnik hiqugaqtitiniaqtun ikanun Tallimiut, Tattiarnaqtuq 13, 2017mi.
Aktuupa 05, 2017
Aulatitiumavin atuqhimaaquyanganik Nunavunmi pitquhingnik talvani nunaqyuaptingnik hulilukaaktuni? Hadjamimun uuktugiaqaqtutin!
Aktuupa 05, 2017
Ikualaaqtailinikkut Havainiq piniaqtuq October 8min 14mun, 2017.
Saptaipa 29, 2017
Nunalingni Kavamatkunillu Pivihaqautikkut Havakvia qinirhiayut piyumayunik inungnik katimayiuyukhanik uvani Qauyiharnirni Ihivriuffaaquinikkut Naalaktini
Saptaipa 18, 2017
Nunalingni Kavamatkunnilu Pivikhaqautikkut qiniqhiayut havagumayunik hulilukaayuktunik Nunavunmi Inulramminik kivagaqtuiyiuyukhanik akiittumiklu ikayuqtiulutik talvani 2018 Ukiuqtaqtuni Ulapqininik.