Havaktingit

LogoHome

You are here

Government of Nunavut News Room

Niqiliqivik 11, 2020
Munaqhiliqiyitkut qayagitquyiyut niqinik uttiqtitquyauyut tuyuutauyuq Canadian Food Inspection Agency (CFIA) nakuuhuiqhimayut Salmonella-qarmata tahapkuat niqiliuqhimayut:
Niqiliqivik 10, 2020
Havagviata Atanngujaup Laisigharvingmi pihimajuq uuktuutimik angmariami Itiqattarvighaittumik Higaarlungnik (Cannabis) Niuvvaavingmik uumannga Nuna Cannabis Store Inc.-kunnin.
Niqiliqivik 10, 2020
Piqangittuq huli naunaiqhimajunik pinahugijaujunikluunniit COVID-19 qalagjuarnirnik Nunavunmi. Attautimut amigaitilangit inuit munariyauyut qanurinniariakhainnik ublumimut imaatut 1906. Tadja 317 inungnik munariyauyut qanurinniagiakhainnik.
Niqiliqivik 10, 2020
Tukhirutit tikittumajunin avikturnianun igluqpangnik nappaqrtirijukhanik pidjutiqaqtunik havaakhat imaaluuniit tingmijumajut iluanni aikturnianni igluqpangnik pidjutiqaqtunik havaakhat qaritaujakkut titiqilugu talvunga CPHOconstructionrequests@gov.nu.ca N
Niqiliqivik 10, 2020
Ilihariaqtuliqqin ajuiqhaqlutin tingmihiqijinikkut, tingmitinut hanajiujaarni, tingmijunun munaqtiulutin, ukunaniluunniit tingmitinik tingmitiqarvingniluunniit aulapkaidjutainni?
Niqiliqivik 10, 2020
Aanniaqtailinikkut Havagvia Ihumakkut Aanniaqtailinikkut Ipirailairnikkullu Havagvia piliqtuq maniliqtuutikhanik tukhirutinik hunanik aturutaitigun piniarhimadjutikhanik uvunga 2020-2021 maniliqinikkut ukiumun.
Niqiliqivik 10, 2020
Ajungnautiqaruvit amigakhuutikharnik, hivajarlutin hivunirmi talvungautinatin nunalaani munaqhitkunut. Uqattiarlugit qanurilinganitit mihingnautigijatitlu imaalu munaqhip naunaijarniatait qanurittaakharnik hivajautikkut ihivriurlutit ahiit takuurhirvikharn
Niqiliqivik 06, 2020
Nunavutim Ministanga Aanniaqtailinirmun George Hickes hivuvaariaqtitivut avikturnianni inungnut aannialiqtailirinirmik amigaqhuutimik uvunga August 20, 2020.
Niqiliqivik 04, 2020
Aanniaqtailinikkut Havagvik uqautiliqtait hingaihimajun Kivallirmi aallanguqtirutinik ukununga irninikkut havagutini Kangiqlinirmi,
Niqiliqivik 04, 2020
Nunavut Kavamanga pijumajuq katimajikhanik ilaujukhanik uvani Nunavunmi Tanngaliqinirmut Higaarlungniklu Katimajiinnut (NLCB).