Havaktingit

LogoHome

You are here

Government of Nunavut News Room

Maassi 18, 2020
“Piqangitkaluaqtilugu tukighaqhimayumik aanniarunmik atia COVID-19mik Nunavunmi, munarittiarumayavut tamaita Nunavummiut.”
Maassi 18, 2020
“Una pidjutigingitkuptigut tadja takutinata aanniarunmik Nunavunmit, kingunginaarutauniaqtuq.”
Maassi 17, 2020
Nunavunmi Niqikhaqarnikkut Katimayiit tadja piliqtut maniliqtuutikhagitut tukhirutinik uumunga, ukununga havaktauyukhanun kiudjutikhat niqiqhaqarnikkut Nunavunmi 2020-21-mun.
Maassi 17, 2020
Aanniarunikhimaittut taffuminga Nunavunmi. Hivajadjavutit munaqhitkunnut munaqhiliaqtinnatit, irinautaungitpat naunairlugu.
Maassi 16, 2020
Nunavut Amigaqhuutiqaqtunik Munagidjutikhangit itqaumaquyait Nunavunmiutat taima naunairutiqaqtun mapiraanuat pigiaqaqtun tamainik Gen 3 SPOTsnik ikiani aulaniqaqtuq GPSmik tuhaadjutikharnik hanaqidjutiqaqtuq atiliuqtauliqtuq talvani nunalaani hamilatkut h
Maassi 16, 2020
Daakti. Michael Patterson, Nunavunmi Atanilluaq Nunallaani Aanniaqtailinikkut Havakti, ublumi pitquiyuq tadjakaffuq umiktilugit tamaita iliharviit nutaqiqiviillu Nunavunmi kikliniklugu quyaginaq hiamitiqtailidjutikhaq haffumunga aanniarunmun COVID-19mun.
Maassi 16, 2020
Daakti. Michael Patterson, Nunavunmi Atanilluaq Nunallaani Aanniaqtailinikkut Havakti, ublumi pitquiyuq tadjakaffuq umiktilugit tamaita iliharviit nutaqiqiviillu Nunavunmi kikliniklugu quyaginaq hiamitiqtailidjutikhaq haffumunga aanniarunmun COVID-19mun.
Maassi 13, 2020
Dr. Michael Patterson, Nunavutim Atanilluaq Nunalaani Aanniaqtailinikkut Havaktia, naunaijaijuq aallanik pittailitikhanik imaalu Kavamanga Nunavutim (GN) had upalungaijautikhaliuqtut kiudjutikhanik aanniarutirjuaq COVID-19.
Maassi 12, 2020
Nunavunmi, piqaqtuq pingahunik aallatkiiknik maliktakhanik niuvirnikkut agjaqtarnikkullu taannganik Nunvunmun, pidjutilgit taanngakkut kikliqarnikkut pidjutainnik nunallaami najuqtarni:
Maassi 12, 2020
Nunavunmi, piqaqtuq pingahunik aallatkiiknik maliktakhanik niuvirnikkut agjaqtarnikkullu taannganik Nunvunmun, pidjutilgit taanngakkut kikliqarnikkut pidjutainnik nunallaami najuqtarni: