Havaktingit

LogoHome

You are here

Government of Nunavut News Room

Maassi 24, 2020
Munahiliqiyitkut ilitturipkaiyumayut nunaqatigiingnun Ughuqtuumi inuk kiiyauyuq titiriganiamin.
Maassi 23, 2020
Inuliriiyitkut Ikayuuhialiqiiyitkut Havagviata ilitturipkaiyut Nunavunmiunut taapkuat T5007 taaksiutiqhait 2019 Ikayuuhiaqpaktunut tuniyauniaqtut nungnguliqqat April.
Maassi 19, 2020
Kihiani uqagiikhimavakhimayuq, tapkuat havagviuyut ikayukhimaanginaqtun aulahimayukhat havaangani havaktamingnik. Ilitugidjutikhangit nuititihimaarniaqtugut ubluq tamaat.
Maassi 18, 2020
Kangiqhihimavit ajuiqhimavillu ihuaqhaidjutikhanut hanaqidjutinun inungnun pidjutainnun, ihuaqhinahuarnikkut maligaliqidjutikhanut ukunanilu Inuit inuuqatigiiknikkut uppiridjutainnun?
Maassi 18, 2020
“Piqangitkaluaqtilugu tukighaqhimayumik aanniarunmik atia COVID-19mik Nunavunmi, munarittiarumayavut tamaita Nunavummiut.”
Maassi 18, 2020
“Una pidjutigingitkuptigut tadja takutinata aanniarunmik Nunavunmit, kingunginaarutauniaqtuq.”
Maassi 17, 2020
Nunavunmi Niqikhaqarnikkut Katimayiit tadja piliqtut maniliqtuutikhagitut tukhirutinik uumunga, ukununga havaktauyukhanun kiudjutikhat niqiqhaqarnikkut Nunavunmi 2020-21-mun.
Maassi 17, 2020
Aanniarunikhimaittut taffuminga Nunavunmi. Hivajadjavutit munaqhitkunnut munaqhiliaqtinnatit, irinautaungitpat naunairlugu.
Maassi 16, 2020
Nunavut Amigaqhuutiqaqtunik Munagidjutikhangit itqaumaquyait Nunavunmiutat taima naunairutiqaqtun mapiraanuat pigiaqaqtun tamainik Gen 3 SPOTsnik ikiani aulaniqaqtuq GPSmik tuhaadjutikharnik hanaqidjutiqaqtuq atiliuqtauliqtuq talvani nunalaani hamilatkut h
Maassi 16, 2020
Daakti. Michael Patterson, Nunavunmi Atanilluaq Nunallaani Aanniaqtailinikkut Havakti, ublumi pitquiyuq tadjakaffuq umiktilugit tamaita iliharviit nutaqiqiviillu Nunavunmi kikliniklugu quyaginaq hiamitiqtailidjutikhaq haffumunga aanniarunmun COVID-19mun.