Havaktingit
LogoHome

You are here

Government of Nunavut News Room

Aktuupa 24, 2017
Aulaqtirniaqtuq Tattiarnaqhilirvia 24mi, inuit pigiaqaqtun flunik kappuutikharnik uvani Iqaluit Nunalaani Munarhiliqivingmi, Hivullirmi tamaat Tallimiutmun taima 8 qangiqan 11qangigumi ublaami uvanilu 1mungaqan 5mun.
Aktuupa 20, 2017
Nunakyuami Nutaqqanik Munaqtiuyunut Havainiq aullaqtirutikhaa Tattiaqnaqvia 16. Inulirijikkut quyagiyumayait Nunavunmi nutaqqanik munaqtiuvaktunut ilagiiktut ikayuqpiakpakmata ukiup iluani, uuktuqtittumavlugillu aallat Nunavunmiutat nutaqqanik munaqtiuluti
Aktuupa 20, 2017
Qallakhungniq tikinmiyuq hamunga.
Aktuupa 16, 2017
Tattiarnaqvia Biipiinuat Hinikhutik Huiqpaktun Ayungnaut (SIDS) Ilitagidjutikhaq Tatqikhiut. SIDSnik naunairutiqaqtuq taima qillaminuaq,
Aktuupa 10, 2017
Una Qauyimatigu / Ujjiqsuqta iligiit pulaaqniaqtut siksinut nunallaanun qaiyuni ikitut havainit, uqautigilugu munagidjutikkut taangaqnun:
Aktuupa 10, 2017
Nunavut Kavamatkut (GN) uqallautivakhimayut taima Russianmi rocketnik hiqugaqtitiniaqtun ikanun Tallimiut, Tattiarnaqtuq 13, 2017mi.
Aktuupa 06, 2017
Uvani Quyahukvikkut havaknainnirmi, Aanniaqtailinikkut Havakviat puiguqtailitquiyut tamainik inungnik niqikhaliurnikkut huungirnaitkutikhanik.
Aktuupa 06, 2017
Hivuliqtiuyuq Peter Taptuna naunaiktittiyuq ataani uqaqtakhamut ublumi: “
Aktuupa 06, 2017
Havagviat Aanniaqtuliqiyitkut uuktuquyait Nunavunmiut katiqatiginiatait inuit tamaini nunaryuami ilitaridjutikhanik Nunaryuami Ihumamitigut Inuuhiritiarnikkut Ublua Tattiarnaqhilirvia 10.
Aktuupa 05, 2017
Aulatitiumavin atuqhimaaquyanganik Nunavunmi pitquhingnik talvani nunaqyuaptingnik hulilukaaktuni? Hadjamimun uuktugiaqaqtutin!