Havaktingit

You are here

Piutigiiyaat unalu Atuugani Havakvik

Nanminiqaqtunik Piqutingitlu Munarinikkutlu tunihimaaqtun Ihuaqhaidjutikharnik Nanminiqaluaqtunik Munagiyakhainik Ikayuutikharnik naunaiyaiyaangat akikhangit-ihuaqtumik maniliurutikharnik ihuaqtumiklu munagidjutikharnik Nunavut Kavamangit akiliktuihimaaqtunik piutigiyaingitlu havakviit Nunavut Kavamangit Havakviingit, Katimayiit, Havaqatigiyaingitlu.

Nunalingni Kavamatkunnilu Pivikhaqautikkut Piutigiyaingitlu Munagidjutikharnik Ikayuktiuyut munagihimaaqtun pivalliadjutikharnik aulatitiyaangatlu titiqiqidjutikharnik ihuaqhaidjutikharnik nanminiqaqtunik munagidjutikharnik maligakhat, atuqtakhangit, hanaqidjutikhangit, malikhautikhangitlu, havakviit nayugakhaingit hanaqidjutikhangit, upalungairutikhangitlu, maniliqidjutikhangit, iglukpangnik niuvailiqinikkut maningnik ihivriudjutikhangit, aulavikhangitlu akunigaaluk akikhait/pidjutikhangitlu ihivriudjutikhangit, niuvailiqiyut atuqtunik ihivriudjutikhat, nanminiqaqtun akikhangit, atuqhimaaqtuniklu havakvingnik inikhavikhait akiliktuutikhait titiqiqidjutiliqidjutikhangitlu, manikhangit akiliktuihimaaqtunik titiqiqidjutikhangit unalu iqainikkutlu atuqtaugunaiqtunik hunavalungnik.

Nunalingni Kavamatkunnilu Pivikhaqautikkut Piutigiyaingitlu Munagidjutikharnik Ikayukhimaanginaqtun talvuuna pivalliayaangat, aulatitiyaanganiklu titiqiqidjutiliqiyaangatlu hanaqidjutikharnik havagianganik piutigiyainik akituyunik tamayangnik piutigiyaingit Nunavut Kavamatkut atuqhutik havakvikyuangit naunaitunik hanaqidjutikharnik talvuuna piutigiyainik hunavalungnik allatqiinguyut, ukiulgit tautuminaqtunik qanuritmangaangit.

Nunalingni Kavamatkunnilu Pivikhaqautikkut Piutigiyaingitlu Munagidjutikharnik munagihimaanginaqtun malikhautikhangit Tamayaqarviingit Hunavalungniklu Munagidjutikharnik Ikayuutigiyauyut, talvuuna munagidjutikharnik iqagiaqaqtunik munagiyauyunik piutigiyainik (ihuaqhaqhimangitunik Maniit Akituyut Piutigiyaingit) munagidjutikharniklu talvuuna aulahimaaqtunik hunavaluit piutigiyaingit.

Igluqpangnik Munagidjutikharnik

CGS-kut havaariyaat una Havakviit Munagitjutikhainut havaktakhainut ataani inmi Havakviit Munagitjutikhainut Havaakhamut taimaa malikpagianginni havakvikni maligakhanullu maliktakhanut ihuaqtumiklu, akituvallaangittumik aulatjutinut munaritjutikhanullu havakviknik ikayuutigilugu ihuaqtumut, qayagiyunut havakvikmut havaktunut ihuaqtumik havakpagianginni.

Ataani uumani Havakviit Munagitjutikhainut Havaakhamut, CGS-kut havaariyait ukuat aulatjutinut munaritjutikhanullu havaktakhainut ikayuqtamingnut taimaa manikhautigivlugit pihimayunut inuup ikayuqtauyut angirutainut.Ihuaqtuq naunaiklugu taimaa Havakviit Munagitjutikhainut Havaakhamut manikhanik tuniyauvaktut havakpagianginni naunairiikhimayunik aulatjutikhanik munaritjutikhanullu havaktakhainut.Ihumagiyakhaungittuq taimaa tamaat havaktakhait manikhaqaqlutik talvanga aulatjutikhanik munaritjutikhanullu maniit atugakhanut ukunanga Havakviit Munagitjutikhainut Havaakhamut. Uuktuutimut naunaiknahugitlugu havaariyakhainut, una Havakviit Munagitjutikhainut Havakvia piliuqtut makpiraaliuqhimayumik naunaikhugit havaktakhainik piyakhainut ukunuuna Havakviit Munagitjutikhainut Havaakhamut.

Havakviit Munagitjutikhainut havaktakhainut pivagait ukunanga Nunalingni Kavamatkunillu Pivikhaqautikkut aviktuqhimayuni havakviinni. Tamaita GN-kut havakviknut ihumagiyait unnirtauyughat ihuaqtumut aviktuqhimayumi havakvianut.Ilihimalugu taimaa havaktakhait ihuaqhilugit Havakviit Munagitjutikhainut Havaakhamut havaktakhainut aallanganiaqtut aviktuqhimayuni pihimayunut tadja havakviknut naunaitkutainut naunairiikhimayunullu havaktakhanut ihuaqhihimayunut nunallaamut. Tamainut aviktuqhimayuni, ataani uqaqvigiyaami naunaitkutikhat atuqtaunginnarialgit havaknaqtumiinnaq ikaaqnini.

Iqaluit
Igluqpangnik Atannguyaq
Quiquta 1000 – Nayuga 630
Iqaluit, NU
X0A 0H0
Hivayauta: (867) 975-7126
Kayumiktukkut: (867) 975-7154
Qaritauyakkut: iqaluitworkorders@gov.nu.ca

Qikiqtaalukmi
Igluqpangnik Atannguyaq
Quiquta 379
Mittimatalik, NU
X0A 0S0
Hivayauta: (867) 899-7321
Kayumiktukkut: (867) 899-7329
Qaritauyakkut: qikiqtaalukworkorders@gov.nu.ca

Kivallirmi
Igluqpangnik Atannguyaq
Titiqiqivikkut Puunga 002
Kangiqliniq, NU
X0C 0G0
Hivayauta: (867) 645-8154
Kayumiktukkut: (867) 645-8197
Qaritauyakkut: kivalliqworkorders@gov.nu.ca

Kitikmeotmi
Igluqpangnik Atannguyaq
15 Omingmak Apqutaani
Iqaluktuutiak, NU
X0B 0C0
Hivayauta: (867) 983-4153
Kayumiktukkut: (867) 983-4123
Qaritauyakkut kitikmeotworkorders@gov.nu.ca

Havakviknik Atuqpaktut kangikhihimayughauyut havaktakhanut pitjutikhanullu uuminga Havakviit Munagitjutikhainut havaktakhainut taimaalu pilutik atuqpaktanut, nunallaami qilamiurutinullu uqaqvikhainut naunaitkutikhainik havakviknut ihumagiyauyanut tunilugit tamainnut havakvikmi havaktunut.Taima ihivriuqtilunik Igluqpangnik Munagidjutikharnik Havaaqharnik, tamaita Havaktakhanut Apiqhuutikhat tuniyakhat atuqlugu una Havaktakhanut Apiqhuutikhaq Titiraq unalu Havaktakhanut Apiqhuutikhaq unaluttauk Angiklivalliatjuutinut Atuqtakhat piinnarialgit ukunanga CGS-kut Aviktuqhimayumi Havakvia.Qilamiuqtuqaqqat uqaqtauyukhauyut atuqlutik Qilamiuqtuqaqqat Uqaqatigiyakhat Naunaitkut GN Igluqpanginnik.

Naunaiqyumirumaguvit naunairutingnik hivayainagiaqaqtan:

Nunaptingnik Ihuaqhailiqiyunik Atannguyaq
Nunalingni Kavamatkunnilu Pivikhaqautikkut
Titiqiqivikkut Quiquta1000, Nayuga 630
Iqaluit, Nunavut X0A 0H0
Hivayauta: (867) 975-7131
Kayumiktukkut: (867) 975-7154

Hunavalungnik Munagidjutikhangit Tamayaqarviitlu Ikayuutikhangit

Nunalingni Kavamatkunnilu Pivikhaqautikkut talvuuna malikhautikhangit tapkuninga "Hunavalungnik Munagidjutikhangit Tamayaqarviitlu Ikayuutikhangit, talvuunattiaq munagidjutikhangit iqakuuknik munagihimaaqtun (ihuaqhaqhimangitun Angiyunik Piutigiyaingit) unalu Ingilradjutikhangit Piutigiyaingit, tamna munagidjutikharnik aulahimaaqtunik piutigiyaingit havaaqhaq, unalu auladjutikhangit talvuuna atuqtaufaagiaqaqtun havaaqhangit unalu Tamayaqarviingit igluqpangit talvani Iqalungni.

Aulahimaaqtun Tamayat

Nunalingni Kavamatkunnilu Pivikhaqautikkut Aulahimaatun Tamayat tutquqtauhimayut atuqtauhimaaqutn talvani Nunalingni Kavamatkunnilu Pivikhaqautikkut Piutigiyaingit Munagidjutikharnik Havakviangit Tamayaqarvingmi Ikayuktiuyut Iqalungni. Nunalingni Kavamatkunnilu Pivikhaqautikkut Aulahimaatun Tamayat tutquqtauhimayut angirutiqaqhimayut talvuuna FAM 704mi uvanilu FAM 910mi titiqiqidjutikharnik, munagiyaangat tutquqtigiyaangatlu tamainik havakhimayut naunaitunik piutigiyaingit hunavaluit taima tamainun atugiaqaqtun talvani Nunavut Kavamat Havakviingit, katimayiingit, iliharviit, havakvingitlu tamaini Nunavunmi. Una ilaqaqhimayuq tamangnik nuutiqhimayunun titiraqmun qaritauyakkutluuniin atuqtakharnik. Piutigiyaingit hunavaluit piqaqhimayut talvanga kavamanmi kiudjutikharnik titiqani (maniliqiniqaqtunik maniliqangituniklu), mapiraangit, puukhangit, titiqat, qaritauyaliqidjutikhangit akhurnaqtunik hunavaluit tuniqhauyukhat tamainun Nunavut Kavamangit Havakviingit, katimayiit, havaqatigiyaingit, iliharviitlu piqaqtukhat talvuuna ubluumaangani havakvingmi aulahimaaqtilunik.

Tamayat Atuqtaungitun Ihuaqhaqhimaitun Akhaluutingitlu Piutigiyaingit

Tamaita Nunavut Kavamangit Havakviit, Havaqatigiyaingitlu, Iliharviit, Nunavut Ilihaliarpaarviit aulahimaaqhutik pigiaqaqtun munagiyaangatlu hunavalungnik (ihuaqhaqhimaitun naunaitun piutigiyaingit) ikayuutikharnik auladjutikharnik atuqtakhainik aulatitiyanganik havaaqhangit. Naunaitun akituyut piutigiyait naunairutiqaqtun tamainik hunauyunik taimaitunik iglum ingilrutikhangit qaritauyangnik, akhaluutinik ingilrutikharniklu. Kinguliligumik atuqtauvikhangit, tamaita ihuaqhaqhimangitun piutigiyaingit naunairutiqaqtukhat atuqtauffalimaitun ingilrutit iqaqtauyukhat ihuaqtumik talvuuna Maniliqinikkut Titiqiqidjutikhatigun Maligaq (FAA), Maniliqinikkut Titiqiqidjutikhagun Mapiraangutaingit (FAM) unalu Nunavut Kavamangit Atuqtaungitunik Tamayat Maligakhaq.

Talvuuna mikhaatigun FAM 704-3mi Naunaitkunmi 3.4mi "Tamaita nanminigiyaingit naunaiyagiiqaqhimayut tamayat nuutiqtauyukharnik talvunga Havakvianun Nunalingni Kavamatkunnilu Pivikhaqautikkut (CGS) iqaiyaanganik tamayangnik. Nunalingni Kavamatkunnilu Pivikhaqautikkut, talvani katimayuarutigiyaingit Havagviingit taima naunaiyagiikhimaliqtaat nanminingnik tamayangnik, ihumaliugiaqaqtun, talvuuna ihumaliurutikharnik maniliungnikkut, taima allatqiinguyut iqaiyaangat malikhautikhat ihuatqiyauyuq".

Tamna Nunavut Kavamangit Maligakhaq unalu FAM 704-3nik Atuqtauyukhaq aulangituq talvani maniliqiyiryuangit Nunavut Alruyaqtuqtunik Kuapuraisingit unalu Nunavut Igluliqiyiryuangitlu.

Hunavalungnik Tuyuqtauhimayut Tamayaqarvingmun Tutquqtigiyukharnik Iqalungni

Nunalingni Kavamatkunnilu Pivikhaqautikkut tunihimaaqtun ikayuutikharnik talvunga Nunavut Kavamatkunun ilauqaqtun imaa:

Qaritauyaliqidjutikharnik Hunavalungnik Pihimayut talvuuna Nunalingni Kavamatkunnilu Pivikhaqautikkut IPSnik unalu allanik Havakvingnik.
Umiakkut Tuyuqtauhimayunik talvuuna Nunalingni Kavamatkunnilu Pivikhaqautikkut unalu allanik Havakvingnik.

Nunalingni Kavamatkunnilu Pivikhaqautikkut Tamayaqarviit Tutquqtigiyukharnik Iqalungni:

Quiqutikharnik Mapiraanganik Atuqtauffagiaqaqtun Havaaqhat
Halumaliqiyiit Tamayaqarvikharnik
Tuyuqtauhimayunik Tingmikkut Tutqumavikhangit (Canadian North First Airkutlu)
Atuqtauffagiaqaqtun Tamayangit aquiktunik tuyuqtauhimayunik (Mikiyut aquiqtuqtauhimayut talvatuaq)
Mikiyut Puuqhimayunik Tuyuqtauhimayut
Avatqutihimayunik tamayanganik Havakvingmi Iluqpivikhangit kautiqtauhimayut Akiliktaugiaqaqtuniklu
Avatquhimayunik Akhaluutit Ingilrutikhangit Angiyutlu Hunavaluit Niuvrutaugiaqaqtun

Naunaiqyumirumaguvit naunairutingnik hivayainagiaqaqtan:

Hunavalungnik Munagidjutikharnik Tutqikhaiyi
Nunalingni Kavamatkunnilu Pivikhaqautikkut
Titiqiqivikkut Quiquta 1000, Nayugaa 650
Iqaluit, Nunavut X0A 0H0
Hivayauta: (867) 975-7150
Kayumiktukkut: (867) 975-7154 
Qaritauyakkut: Cgs.warehouse.iq@gov.nu.ca

Nunavut Kavamangit havaktiit pigiaqaqtun tapfuminga intranet.

* Hanalrutikhangit: tamna taiguaq naunairutiqaqtun hunavalungnik ingilrutikharnik anguyaktungnik, kavamatkuni, nanminiqaqtunik tamayangnik piutigiyainik munagidjutikhangit. Taima, tigumiaqtiuyuq akhaluutiryuaq (taima hanalrutiqaqtuq atugianganik hunavalungnik pigiaqaqtunik) aulagiaqaqhunilu (taimaituq atauhiuyuq hunavalungnik tigumiaktiuyuq hunavalungnik) taima tamangnik naunairutiqarniaqtuq hunavalungnik tigumianginaqtuq. Talvuuna mikhaatigun, hunavaluit piutauyut talvani anguyaqtuqtunik, kavamatkuni uvaniluuniit havakvingmi piutikhangit havagiaqaqtun havaagiyangnik.

Hivayaqluta:

Nanminiqaqtunik Piutigiyainiklu Munagidjutikhat
Havakviat Nunalingni Kavamatkunnilu Pivikhaqautikkut
Titiqiqivikkut Quiquta1000, Nayuga 630
Iqaluit, Nunavut X0A 0H0
Hivayauta: (867) 975-7100
Kayumiktukkut: (867) 975-7154
Qaritauyakkut: PAMD.general.inquiries@gov.nu.ca

Nunavut Kavamatkut havaktiit kiluutaqaqtunik ayungnautiqaqtunik, ilauyukharnik, piiqtauhimayunik, nuutaanguqtiqhimayunikluuniit:
Qaritauyakkut: keyscan@gov.nu.ca

Tuniyaangat Nunavut Kavamangit igluqpangnik OMFnik, alruyaqtuqtuniklu, unalu/unaluuniit iglungnik ihivriudjutikhat ilitugidjutikharnik:
Qairitauyakkut: Protectionservices-reports@gov.nu.ca

Tuyugianganik WSCCngit ihivriudjutikharnik ilitugidjutikharnik talvunga Nunavut Kavamatkunun:
Qaritauyakkut: WSCC-Reports@gov.nu.ca

Nunavut Kavamangit akiliktuihimaaqtun atuqtangnik naunairutingit uvani:
Qaritauyakkut: realproperty@gov.nu.ca

Nunavut Kavamangit Piutigiyaingit Upalungailiqiyut CMMS:
Qaritauyakkut: assetplanner@gov.nu.ca