Havaktingit

You are here

Aanniqtailinirmun Ulapqidjutimut Katimadjut – Ikayuutauyut uumilguhungnirmun, ihuinaarnirmun uvalu naruguhungnirmun!

Maassi 20, 2019

Inungnun Tuhaqtitauyukhaq

Aanniqtailinirmun Ulapqidjutimut Katimadjut – Ikayuutauyut uumilguhungnirmun, ihuinaarnirmun uvalu naruguhungnirmun!

Nunalingni Kavamatkunillu Pivikhaqautikkut, Ulapqinikkut uvalu Ulapqidjutinun Havagviat havaqatigiblugit Ayuqiqtuiyut Katimayiit Kanatami Katimapkailutik Aanniqtailinirmun Ulapqidjutimut Katimadjut uvani Qitiqqautiyuq 11, 2019, hamanga 6min hamunga 9:30mun hamani Iqaluit Naluuyaqviup Katimaviani.

Una katimadjut ilauyuq haffumunga Aanniqtailinirmun Ulapqidjutimut Katimadjut Katimapkainiaqtut tamaini avatiini Kanatami ikayuutikhaq ihuinaanirmun, uumiguhungnirmun uvalu naruguhungnirmun ulapqiyuni. Katimaqatauyut ikayungniaqtut pivallianianun haffuma tamaini Kanatami havaktut atuqtaghait uqautigilugit ayuqhautit uvalu ighitaangnirmun tapkua atulingnirkkut attauhirmun.

Qaitquyavut ulapqiyit, ayuqiqtuiyit, munaqhiyut, upaqinikkut katimayiit, haamlat ulapqiqiyiit, uvalu akiitumik havaktut kitut ikayungniaqtut haffumunga aanniqtailinirmun ulapqidjutimut ilaulutik.

Kiudjavutit uumunga tikitinagu Qiqaiyalirvia 27, 2019 qaritauyakkut SRinfo@gov.nu.ca. Atiliungniq akiituq niqivalungnik tiituklutik kaapitukniaqtullu talvani.

###

Tuhagaqtidjutikhanut Uqaqvikhaq:

Nasra Esak
Tuhaqtidjutinun Ayuittiaqhimayuq
Nunalingni Kavamatkunillu Pivikhaqautikkut
867-975-5342
nesak@gov.nu.ca