Havaktingit

You are here

Ikayuqtit Aihimavikmi Ilihaqnikkut Ayuiqhaidjut

Saptaipa 07, 2017

Inungnun Tuhaqtitauyughaq

Ikayuqtit Aihimavikmi Ilihaqnikkut Ayuiqhaidjut

Piumavin ayuittiaqlugit Ikayuqtinguqlutit?

Piumaguvin ikayuqtinguqlutin nunallaanun ulapqinikkut iligiiktunun uvaluuniin Nunavunmi ulapqiyikkut uvani Ukiuqtaqtumi Ukiumi Ulapqiyuni, tadja atiliuginagialiuyutin hapkununga Nunaqyuami Ikayuqtinguqnikkut Titirqidjutmik Ilihajuditni (NCCP). Una NCCP aihimavingmi ilihaidjut havaktauhimayuq tamainun qaniginiinun ikayuqtinun uvalu iniqtiqtaaqtat ilingnik, aihimavingni!

Ulapqiyuliqinirmut Hulilukaarutinullu Kangia, Nunalingni Kavamatkunilu Pivikhaqautit tadja piliqtut uuktuutinik haffumunga Ulapqiyuliqinirmut Hulilukaarutinullu Maniknik Ikayuutikhat.

Unikvighaa atiliuqniq Apitilirvik 27, 2017.

Naunairumagungni, uqaqvigilugit Ulapqipkaiyit Hulilukaaqtillu Havagvia akiittumut talvunga

1-888-765-5506, qaritauyakkulluunniit SportProgramRegistration@gov.nu.ca.

###

Tuhaqtidjutikhanut Uqaqvikhaq:
Kris Mullaly
Atugakhanut Naunaiyaiyi Tuhagakhaliriyi
Nunalingni kavamatkunnilu Pivikhaqautikkut
867-975-5342
kmullaly@gov.nu.ca