Havaktingit

You are here

Iligiiktut Nunavut nuititiniaqtut 2018 Ukiuqtaqtumi Ukiumi Ulapqiniq jaakiingit attaqtakhainniklu pinniqutikhanginniklu kakiutaq

Maassi 08, 2018

Tuhaayukhaq

Iligiiktut Nunavut nuititiniaqtut 2018 Ukiuqtaqtumi Ukiumi Ulapqiniq jaakiingit attaqtakhainniklu pinniqutikhanginniklu kakiutaq

IQALUIT, Nunavut (Qiqaiyalirvia 8, 2018) – Iligiiktut Nunavut ulapqiyaqtuqtukhat nuittitiniaqtut ilitariyauhimayunik jaakikhamingnik aannurakhamingniklu tapkuanlu kakiutit piniqutit 2018 Ukiuqtaqtumi Ulapqiyuni (AWG) Hivuliqtit Paul Quassa tamnallu Ministauyuq talvani Nunalingni Kavamatkunnilu Lorne Kusugak Nunavut Maligaliurviani ublumi.

Ulapqiyukhat Anna Lambe, Tivi Ipeelie-Qiatsuk, Jr., unalu Samprass Okah tunihiyut tahapkuat jaakiingit attaqtakhaillu pinniqutingillu piliurhimayut kalanganit Nunavuutim takuyanganit akhuurutauyuniklu naunaitkutinik inuinnait pitquhinginnit.

"Ihuaqtumik ulapqidjutikhangit akhuuqpauhiit, uuktuquyauhimakhutik iligiiktunut havaqatiiktut. Iligiiktut Nunavut ulapkiyiit, pitquhiliqinikkut qunngiaktitiniaqtuq, ilihaiyiyut, aulatitiyunik havaktinik, angayuqqaat ikayuriaqtuqhimayullu, tamarmik ihumagiplugit Inuit Qaujimajatuqangit hivunikhalkiurutanik Pijariuqsarniq," uqaqtuq Hivuliqti Quassa. "Ilihimayunga uqaqtiliqturapkit tamaita Nunavunmiut uqaramauttaqilimaiqtugut qunngiaglugit ulapqiyut 2018 Ukiuqtaqtumi Ulapqiyuni (AWG). Atii Aksut Iligiiktut Nunavut! "

"Iligiiktut Nunavut ilauyaqtuqhimayut kivaqtuiyut ihuaqtumik tautuktauyut nunallaptingnit," uqaqtuq Ministauyuq talvani Nunalingni Kavamatkunnilu Lorne Kusugak. "Uvaptiktut nakuunikharmik hivuliqtiunahuaqtpaktugut, ikayuqtauyukhat akhuquyaulutiklu ulapqiqatimingnit nunamingnitlu. Quyayugut avikturniani ulapqinikkut katimayiinit ikayuqpangmatigiik ulapqiyivut pinahuaqhugit piyumayatik talvani Ukiuqtaqtumi Ulapqiyuni ."

Iligiiktut Nunavut ilaqaqtut 246 ilaunik,ilauyutlu ulapqiyaqtuqhimayut, ilihaiyiyut, aulatitiyunik havaktinik ukuallu pitquhiliqinikkut qunngiaktitiniaqtuq nunallaanit tamainit Nunavunmit, ilauyut 14-ni ulapqidjutini.

Tamna AWG iniqarniaqtuq Hivuraani Slave-mi, Nunatsiarmi uvanga Qiqaiyalirvia 18-24, 2018. Nunaryuami anginikhauyuq ukiuqtaqtumi amigaitunik ulapqiyut pitquhimingniklu qungiaktitiyut, unalu ilaqaqtut ilauyunik Ukiuqtaqtumit, Ukiuqtaqtup nunanginit nunaryuami.

###

Kangikhidjutikhanga Ilaliutihimayuq

Tuhaqtipkainikkut Uqaqatigivikhat:

Kris Mullaly
Atugakhanut Naunaiyaiyi Tuhagakhaliriyi
Nunalingni Kavamatkunillu Pivikhaqautikkut
867-975-5342
kmullaly@gov.nu.ca

 

Kangikhidjutikhanga

2018 Ukiuqtaqtumi Ukiumi Ulapqidjut

  • Tamna ihumagiyauniaqtuq talvani 2018 Ukiuqtaqtumi Ukiumi Ulapqidjut (AWG) taima Nalvaaqhiyaangat Hakugikhautikharnik.
  • Iligiiktun Nunavut piqaqtun 246nik Nunavunmiunik, talvanga 19nik nunlaanin, ilauyut ulapqiyukharnik, ayuiqhaiyiit, atanguyat, havaktiuniaqtunik, pitquhikkut qunngiaqtitiniaqtunik.
  • Ulapqiukhat ilauniaqtun talvuuna 14nik ulapqidjutingnik ilauyut: Ukiuqtaqtuni Ulapqitjutini, Allait Ulapqidjutingnik, Badminton, Baskitball, Iqaiyainikkut, Futsal, Volleyball, Unalhutiukharnik, Ikpatimi Muqpaktuni, Curling, Akimanahugittutik Halriyaaqtut, Hakiktun, Kayumiktumik Halriyaaqtut, Pitquhingnikkutlu.
  • Iligiiktut Nunavut ilauqarniaqtun tapkuninga 13nik Inulramiinik Kivgaqtuiyukharnik ikayuinarniaqtun talvani Ulapqipkaiyukharnik Katimayiingit.
  • Tamna AWGngit aulatitivakhimayuq talvuuna titiqiqidjutiliqinikkut Ukiutaqtumi Ukium Ulaqidjutingnik Kuapuraisingit talvani Kanatam Kuapuraisingit Maligaq Ubluqtuhirvia 18, 1968mi. 1992mi, tamna Ukiutaqtumi Ukium Ulapqidjutingnik Kuapuraisingit allamik atiniktuq talvunga Ukiutaqtumi Ukium Ulapqidjutit Nunaqyuaptingni Katimayiinun piyaagianganik kangikhinairutingnik unalu ilitugipkagiangaik ilauyukharnik nunaqyuami tamaat piqaqtukharnik Ulapqiunik.
  • Taima munaqtiupluta talvani AWGmi, tamna Nunaqyuaptingnik Katimayiit atuquyut upiyauyut naunaitkutingnik tapkuninga pingahuuyut ilauqatigiikhimayut mikilirarmiangit talvani naunaitkunmi: ulapqiunik akigaktuiyut, pitquhingnik tautuktitiyunik unalu inuuhirinikkut ilauyukharnik allatqiinguyut. Tamna katimayiit ikayukhimaaqpaktun napaqtigiyaangat ihuaqtumik iliqatigiiktukharnik ilituqhaiyaangat pidjutikharnik ulapqipkaiyunik nunalaangit, ulapqiaqtunik Ulapdjutingniklu Ikayuktiuyunik.
  • Talvuuna 2018mi Ulapqidjutingni, Nunavunmiutat atuqhimaaquyut ikayuutikharnik Iligiiktumik Nunavut talvani tuhaqtitiunik, atuqlutik hashtagnik #TeamNunavut and #CheerFromHere.