You are here

Kavamatkut Nunavunmi uqariijaqtut Qanurinirmik Qilamiurunmik - Iqalungni

Niqiliqivik 19, 2022

Tuhaqtitaujukhaq

Tuhaqtitauhainnaqtukhaq

Kavamatkut Nunavunmi uqariijaqtut Qanurinirmik Qilamiurunmik - Iqalungni

Kavamatkut Nunavunmi (GN) Ministaulaqtuq Nunalingni Kavamatkunillu Pivikhaqautikkut (CGS) una Nan'ngariajujuq Joanna Quassa, ublumi uqariiqtuq Qanurinirmik Qilamiurunmik ataani Nunavunmi Qilamiurnikkut Munaridjutinun Maligaat atuliqtuq qilamik Iqalungni.

“Uqagiikhimaliqtunga una qilamiurutigiliqtangit naunaijaijaangat Nunalipaujaq Iqalungni pigiaqagianganik malikhautikharnik angirutikharnik ihuaqhaijaangat imiqtaqvikhangit kinguliulimaitumik.” uqallaktuq Minista Quassa. “Havakhimaaqatigiliqtavut Nunalipaujaq Iqaluit angirutigivakhimajugut tunijaangat hanalrutikharnik talvanga CGSkutnin Amigakhuutiqaqqan Atuqtakharnik Piutigijainik ikajugianganik pupirvikharnik auladjutikharnik. Havakhimaaqatiginiaqtavut Nunalipaujarmiitun Iqalungni naunaijaijaangat imarvikhangit qullirutiqaqhimajunik tikiutijaangat piumajaingit nunaqaqtunik Iqalungni talvuuna ukiuktinani.”

Una uqagiikhimajuq naunaijaidjutaungituq qanuriniinun allangurniaqtun uvaluuniin anginirharmun qajangnautinik inungnun Iqalungni. Uqagiikhimajuq qanuriliurutikhaq amigakhuutiqarniq, hadja, qiniqhimaarniaqtugut angirutikharnik hanaqidjutikharnik piqaqtukharnik pijaangat atuqtakharnik taima imaq hikutinani uvani ukiakhaliqan, naunaijaijaangatlu piqaqtilunik ikajuutikharnik piqagiikhimatiluni. Una tunihiniaqtuq GNkunun ilaliutihimajunik angirutinik munarijaangani tunilugillu piqutit piqaqtukharnik talvanga GNkut Havagviini Havakvingningitlu timiit, aulatitijaangat Qilamiunikkut Munaridjutit Maligaa.

Nunaptingnik tamaat qilamiunikkut Iqalungni aulaniaqtuq 14nik ublurnik hivunirmi, talvanga Niqiliqivik 18 - Apitilirvia 1, 2022mi.

###

 

Tuhaqtipkainikkut Uqaqvigijaqhaq:

Suleikha Duale

Tuhaqtipkainirmut Ajuittiaqhimajuq

Nunalingni Kavamatkunnilu Pivikhaqautikkut

867-975-5406

sduale1@gov.nu.ca