Havaktingit

You are here

Malikhautikhangit mapiraanuaq pigiqaqtunik SPOTsnik Nanidjutikhangit atiliuqtauhimayut aihiqpangnin Nunavungmi

Maassi 16, 2020

Inuit Havaktiujunun Tuhaqtitakhait

Malikhautikhangit mapiraanuaq pigiqaqtunik SPOTsnik Nanidjutikhangit atiliuqtauhimayut aihiqpangnin Nunavungmi

Nunavut Amigaqhuutiqaqtunik Munagidjutikhangit itqaumaquyait Nunavunmiutat taima naunairutiqaqtun mapiraanuat pigiaqaqtun tamainik Gen 3 SPOTsnik ikiani aulaniqaqtuq GPSmik tuhaadjutikharnik hanaqidjutiqaqtuq atiliuqtauliqtuq talvani nunalaani hamilatkut havagviani uumayuliqiyitkutlu havagviani avatingni nunaptingni.

Malikhautikhangit mapiraanuat naunaiyagiikhimayuq tamainik atuqtakharnik tapfuminga SPOTsnik ingilrutmik, pigiaqaqtun Inuktitut, Qablunaatun, Inuinnaqtun, Uiviititunlu tukhigiaqaqtunlu atiliuqtaulirumik atuqtakharnik SPOTsnik ingilrutit.

SPOTnguyut ingilrutikhat pigiaqaqtun akiqangitunlu tunihimaarniaqtun aturtunik tuhaadjutikharnik aulaaligaigumik haniraqpangmi hivayautiqarngitumi tunihiniaqtunlu amigaqhuutiqaqqan kiudjutikharnik GPSni nayugaani amigakhuutiqagumik.

Naunaiqyumirumaguvit, hivayaqlugit nunalaani qiniqhialiqiyiitkut havagviangit.

###

Tuhaqtidjutikhanut Uqarvikhaq:

Mustafa Eric
Tuhaqtidjutinun Ajuittiaqhimajuq
Nunalingni Kavamatkunnilu Pivikhaqautikkut
867-975-5406
meric@gov.nu.ca