Havaktingit

You are here

Nunakyuami Ulapqiyinut Havainiq

Saptaipa 13, 2019

Inungnut Tuhaqtidjutikhanut

Nunakyuami Ulapqiyinut Havainiq

Nunaqyuavut Ulapqiyunik Ayuiqhaiyiingit Havainiq Apitilirvia 21mi 29 mun, Nunavunmiutatlu uqallaquyauyut quyahuutikharnik quviahuutikharniklu ihuaqtumik atuqtakharnik ulapqiyinut ayuiqhaiyingit piqaqtun ulapqiinaqtunik nunalaaptingnun.

Ilitagidjutikharnik aituilugit ikayuinaqtun ulapqiunik ayuiqhaiyiingit taima uqallakhimaaqlugit quanapiaquhi! Atuqlugu inungnun tuhaqtitiyukharnik taima qaritauyaliqidjutikhaq hashtagmik #ThanksCoach ilitagiyauyaangat quviagiyauyut ulapqiyunik ayuiqhaiyiingit piqaqtugut avatingni Nunavunmi.

Ikayugiangat quviahuutikharnik Nunaqyuaptingni Ulapqiyinut Ayuiqhaiyiit Havainiq, tamna Ulapqiyinut Ayuiqhaiyingit Katimaviingit Kanatami aituihimaaliqtun akiqangituq

Nunaqyuaptingni Ulapqiyinut Ayiuqhaiyiyiuyuq Ilitagidjutikharnik Ilihairutikhamik qaritauyangni ayuiqhautikharnik ilihairutikharnik! Piumaguvit naunaiqyumirutikharnik hivayaqlutin 1-888-765-5506 qaritauyakkut titiraqlutin srinfo@gov.nu.ca.

###

Tuhaqtidjutikhanut Uqarvikhaq:

Mustafa Eric
Tuhaqtidjutinun Ajuittiaqhimajuq
Nunalingni Kavamatkunnilu Pivikhaqautikkut
867-975-5406
meric@gov.nu.ca