Havaktingit

You are here

Quviahuutigilugu Nunaqyuami Ulapqiyinut Ayuiqhaiyi Havainiq!

Saptaipa 18, 2020

Kavamatkunnin Tuhaqtitaudjutikhaq

Quviahuutigilugu Nunaqyuami Ulapqiyinut Ayuiqhaiyi Havainiq!

Nunavunmiutatlu uqallaquyauyut quyahuutikharnik quviahuutikharniklu ihuaqtumik atuqtakharnik ulapqiyinut ayuiqhaiyingit piqaqtun ulapqiinaqtunik nunalaaptingnun Nunaqyuavut Ulapqiyunik Ayuiqhaiyiingit Havainiq Apitilirvia 19mi 27mun.

Ilitagidjutikharnik aituilugit ikayuinaqtun ulapqiunik ayuiqhaiyiingit taima uqallakhimaaqlugit quanapiaquhi! Atuqlugu inungnun tuhaqtitiyukharnik taima qaritauyaliqidjutikhaq hashtagmik #ThanksCoach ilitagiyauyaangat quviagiyauyut ulapqiyunik ayuiqhaiyiingit piqaqtugut avatingni Nunavunmi.

Ikayugiangat quviahuutikharnik Nunaqyuaptingni Ulapqiyinut Ayuiqhaiyiit Havainiq, tamna Ulapqiyinut Ayuiqhaiyingit Katimaviingit Kanatami aituihimaaliqtun akiqangituq Nunaqyuaptingni Ulapqiyinut Ayiuqhaiyiyiuyuq Ilitagidjutikharnik Ilihairutikhamik qaritauyangni ayuiqhautikharnik ilihairutikharnik! Piumaguvit naunaiqyumirutikharnik hivayaqlutin 1-888-765-5506 qaritauyakkut titiraqlutin srinfo@gov.nu.ca.

###

Tuhaqtipkainikkut Uqaqatigivikhaq:

Mustafa Eric
Nunalingni Kavamatkunnilu Pivikhaqautikkut
Nunavut Kavamanga
867- 975-5406
meric@gov.nu.ca