Havaktingit

You are here

Tuqhulaurutikhaq tukhidjutikhangit - Aittuuhiat Ikayuutillu

Aktuupa 31, 2018

Inungnut Tuhaqtidjutikhanut

Tuqhulaurutikhaq tukhidjutikhangit - Aittuuhiat Ikayuutillu

Pitquhiliqiyitkut pigiaqaliqtun uuktuutikharnik/tukhidjutikharniklu havaaqhanik atuqhimaaquyaangat, munagiyaangatluuniit utiqtirutikhangitnik pitquhiptingnik, uqauhiptingnik, hunaliukhimaaqtunik, ilitquhiptingnik Nunavunmi.

Nunalaani aulayukhaq, maniliuqhimangitun havagviingit, nunalaani kuapuraisingit uvaluuniit inungnun uuktugiaqaqtunik piyaanganik maniktaqvikharnik ukuninga katitiqvingitni:

  • Ilitquhiinut havaaqhangit - munagihimaarniq pitquhinikkut atuqtakhainik.
  • Iningnikhat inulramiitlu havaaqhangit - ikayuutikhat Iningnikhat inulramiit hulilukaarutikhangit.
  • Inuit Qauyimayatuqangit – munagihimaarhugit Inuit Upiriyaingit Hivulliurutiit inuuhirinikkutlu hanaqidjutikhangit.
  • Ilitariyauhimayut uqauhingit – uqauhinut kangiqhipkaidjutikhat, munarivlugit tammaqtailivlugillut.

Havaaqhangit aulayukhat talvuuna Qitiqqauyagvia 1, 2019-mi, Qiqaiyarvia 31, 2020-mun. Timiqutauyut, katimayiingit kuapuriisingitlu tuniyukhat itqumayunik naunairutingnik aulayunik tapkuninga Nunavut Maligaliqiyut Titiqiqidjutiliqiyiit. Umikvikhanga Ubluqtuhirvia 31, 2019mi, 5mungaqan. Kivataangit Ubluqhiutitigun.

Naunaiqyumirumaguvit, hivayaqlutin 867-975-5519 titiraqlugitluuniit qaritauyakkut chfunds@gov.nu.ca. Qaritauyakkuugutainnutluunnit piinnariaqaqtutin uvani www.ch.gov.nu.ca.

###

Tuhagaqtidjutikhanut Uqaqvikhaq:

Elizabeth Allakkarialak Roberts
Tuhaqtidjutikhanut Havakti
Pitquhiliqiyitkut
867-975-5543
Earoberts@gov.nu.ca