Havaktingit

You are here

Uqausirmut Quviasutiqarniq 2019 : Inngiusiit InnginnguarusiilluUqausirmut Quviasutiqarniq 2019: Inngiusiit Innginnguarusiillu

Januali 31, 2019

Tahaqtitauyukhaq

Uqausirmut Quviasutiqarniq 2019: Inngiusiit Innginnguarusiillu

IQALUIT, Nunavut (Ubluqtuhirvia 31, 2019) – Iidjirurvia talvuuna Uqausirmut Quviasuutiqarniq – Inuktut Uqauhirnik Tatqikiutaat. Uvani ukium ihumagiyauyukhangitInngiusiit Innginnguarusiillu: Pitquhingit Ingniurutit Qiavgangitlu. Nunavutim tatqikhiunga hivutunigaalukmik quviahuutigiyauyuq Inuktut auladjutiqarniqaqtuq tapkuninga United Nations Nunaqyuangit Ukiunga Nunaqaqqaqhimayunik Uqauhingit.

“Nunavut hivuliqtiuliqtuq nunaquarmi tamaat nunaqyuaptingnik munagidjutikharnik nunaqaqqahimayunik uqauhirnik,” uqallaktuq Minista Uqauhiliqiyunik David Joanasie.

“Piqagianganik uqauhivut munagidjutikharnik malikhautikharnik ikayuutiginiaqtun kavamavut munagidjutikharnik atuqhimaaquyaangatlu pidjaktumik atugianganiklu Inuktut hanaqidjutikhangit tamainik atuqtauyukharnik tamaini nunaptingni.”

Inngiusiit Innginnguarusiillu pitquhititigun atuqtauhimaanginaqtun inungnik aulayunik hadja Inuinauyut angayuqqaanguyut ilihaiyaangat nutaqqangit talvuuna Inuiq pitquhingnik, ilitquhingit uqauhingitlu. Ukuat atuqtuuyangit ingiurutikhangit qiavgingitlu ilauqaqhimaanginaqtun nalunavyaktunik numiktirutikharnik Inuktut, atuqhimaaquyunik nutaqqat ayuigianganik akhukhaiyaangat atugianganik Inuktut aihimavingmini nunalaamilu.

Ikayugianganik tamaqtailiyaangat ukuninga pitquhiptingnik, Havagviat Pitquhiliqiyitkut titiraqhimaaqpaktait qaffiuyunik ingiurutingit qiavgautitlu qunngiaktitihimaaqpaktaat ilaulukaaktunik Iningnikhat ilihaiyiingitu. Iidjirurvia nuungutiliqan, akhurnaqtumik tautuktitiniaqtun Iqalungni, ingiurutitlu qiavgangitlu tuhaqtitauniaqtun talvuuna nipiliuqhimayunik DVDmi CDmilu titiraqhimayuniklu. Katitiqhimayut puuqhimayut tuniqhaivakhimayut uvani ukiumi atulihaaqliqtumi tamainun nunalaanun, ilauqaqtunik iliharviit, nutaqqiqivingitlu, taigualiqivingmi, tunihimaaqtauyut ilihairutikharnik ayuigianganik Inuktut talvuuna Uqausirmut Quviasuutiqarniq.

Taki! Taki Inuktuuqta! Tamapta uqaqhimaaqta Inuktut, quviahutilukaaklugu akhurutauhimayuq Inuit pitquhingit ilaqatigiyaptingnik, ilanagiyavut, Iningnikhat, ilihaqtun, ilihaiyiit, havaqatigiyaqutlu. Naunaiqyumigumaguvit pulaaqlutin uminga www.ch.gov.nu.

###

Tuhaqtidjutikhanut Uqaqvikhaq:

Elizabeth A Roberts
Tuhagakhanut Havakti
Havakviat Pitquhiliqiiyitkunni
867-975-5543
earoberts@gov.nu.ca