Havaktingit

You are here

Nunavut nuutiriniaqut aviktuqhimaniani ingilrarnitanik tutquumavikninluunniit katitiqpakhimayainnik anginiqaqtut Canadian Museum of Nature

Niqiliqivik 04, 2016

Tuhaayukhaq

Nunavut nuutiriniaqut aviktuqhimaniani ingilrarnitanik tutquumavikninluunniit katitiqpakhimayainnik anginiqaqtut Canadian Museum of Nature

OTTAWA, Ontario (Kanatamiutat 4, 2016) – Tallimani ukiuni igluqpangmik atuqtaudjutikhanik angiqatigiiktut Canadian Museum of Nature (CMN), Nunavut Kavamangat GN) nuutirihunguyut aviktuqhimaniani museum tutquumavikninluunniit katitiqpakhimayainnik talvunga CMN-kut nunaryuami katitiqpakhimayainnik nayugaani Gatineau, Quebec.

Katitiqpakhimayainnit, atauttimut amigaitilaqaqtunik imatut 140,000 ingilrarnitanik, hadja tutquumayut Prince of Wales Northern Heritage Centre, Yellowknifemi, Nunatsiarmi. Nuutiutikhat museum-kut Natural Heritage Campus, hannaiyaqtauyuq ımaruqtirvia 2017, havaktauhunguyuq Nunavut Kavamangat (GN) Havagvianit Pitquhiliqiyitkut, havaqatigilugit Prince of Wales Northern Heritage Centre, CMN-kutlu ukuatlu Canadian Conservation Institute.

"Ihumaiurutat nuutiutikhanik katitiqpakhimayainnikpidjutigiplugit amihut, hakugikhidjutikhanik hadja havaqatigingninganut Canadian Museum of Nature, angiyumiklu manikturyuarnaitumik GN-kut talvuuna angirutikhanut," uqaqtuq Minista Pitquhiliqiyitkut George Kuksuk. "Hamna pidjutikhanik iniqhiyangini Kavamangat Nunatsiami hivituyumik tukhiutanik Nunavuntip nuutiquplugit ingilraangnitat tutquumayutlu katitiqpakhimayainnik hamanga Prince of Wales Northern Heritage Centre, inikhaniutiyangini inmikkut piutimingnik apitquhiliqinikkut pinahuarutit pivikhaqautikhaniklu pitquyauhimayunik."

Nutaaq angirutat havautauhunguyuq hadjainirikhimyut angirutait ikayuutikhat hanaqiyarikhimayunut havaqatigiigutikhainik Canadian Museum of Nature. Talvuuna atlakkut angirutanut, tamna museum tutquqtirivaktut Nunavutip uttuqqarnik katitiqpakhimayainnik 2002-minganiit, 2012-millu, Nunavutip tutqumavikhainik ingilrarnitanik katitiqpakhimayainnik pidjutauhimayunik GN-kunit qinikhiadjutikhanik laisikhainik. Nunavutip ingilrarnitanik katitiqpakhimayainnik anginiqaqtut imatut 85 pusantinganik tamayat nuutiqtauyukhanik, naunaiyautauvaktut imatut 4,500 ukiunginik inuum inuuhianik pidjutainiklu. Amigaitilangit katitiqpakhimayainnik nuutiqtauyukhanut ilauyut Nunavutip tutqumayunut pihimayauyut, Inuit inituqliinit tamayanik, atlaniklu ingilrarnitanik ingilrutinik atlaniklu initurlivinirnit ingilrarnitanik nalvaaktauhimayunik.

"Quviahukpiaktugut ikayuqhugit Kavamangat Nunavut tutquumaplugit hapkuat anginiqaqtut nalvaaktauhimayut nutaamik angirutimik, ikayuqtauyut nunaryuamit atuqtauvangniit katitiqpakhimayainnik tutqumavikhanik munariyaudjutikhainiklu," uqaqtuq Meg Beckel, Angiyuqaak CEO-kutlu Canadian Museum of Nature. "Ingilrarnitat hakugiutikhaqaqtut piutigiyaptingnik talvani museum hivituyumut hivulliqtiudjutanik Ukiuqtaqtumi qauyihainikkut qinikhianikkutlu."

Hamna angirut pipkaktaaqtat museum atuqtityutikhainik ingilrarnitanik tamayanik atuqtauyukhanik qunngiaqtitakhaniklu hulipkaiyunilluuniit. Hapkunani ingilrarnitanik pitquhikkutlu uttuqqarnik ingilrutinik pingahut qainnat, iluvirnik naunaitkutit talvanga Beechey Island kinguliqpaamit Franklin expedition, tutquumayukhanik titiqanik kavamaliqutaitigut Nunavunmi, nunamitlu ilitquhikkut ingilrarnitanik.

Talvuuna Canadian Museum of Nature:

TamnaCanadian Museum of Nature Kanatami, Canada's national museum ingilrarnitanik pitquhianiklu piqaqtuq. Tamna museum takkupkaiviuvaktuq qungiaqnaqtuniklu inungnit atuqtauhimayunik, quvianaqtunik atuqpaklhimayainik ihuaqtuniklu nunaniutanik ingilrarnitanik, hadjamitlu hivunikhaptingnillu. Pidjutauvakhuni nallunaqtunik qinikhiaviuplunillu,10.5 millian katitiqtauhimayunik, ilihautikhaniklu pinahuarutit, atiliuqtauhimayunikaullarnikkutlu tautuktakhanik, qaritauiyakkurutiqaqhunillu, uminga nature.ca. ımaruqtirvia 2017, museum angmaktirihunguyuq nutaamik qunngiaqtitivikhanik Ukliuqtakkut.

###

Tuhaqtidjutikhanut uqaqvikhaq:

Elizabeth Allakariallak-Roberts
Kangikhidjutaa Havakti Havagviani Pitquhiliqiyitkut
Kavamangat nunavut havautit titiraqtauhimaviani
867-975-5543
EARoberts@GOV.NU.CA

Laura Sutin
Tuhaqtipkaiyunut
Canadian Museum of Nature
613-566-4793; 613-698-9253 (cell)
lsutin@mus-nature.ca