Havaktingit

You are here

Tuhaqtittiniq Ilauyumayunut – Pulaarniq taiyauyumut Winnipeg Art Gallery-mut

Saptaipa 27, 2017

Inungnun Tuhaqtitauyughaq

Tuhaqtittiniq Ilauyumayunut – Pulaarniq taiyauyumut Winnipeg Art Gallery-mut

Ukiuqaqtutin akun’ngani 18-nik? Ilauyumavit pulaarnikkut taiyauyumut Winnipeg Art Gallery (WAG)? Ilauyumaguvit, nutaaq katimaqatikhaqqut ilingnukhaunniqquq!

Pitquhiliqinikkut qiniqhialiqtuq 8 ilauyumayunut Nunavunmi Inuit aihimavilgit aviktarvingmi ilauyumayunut ayuiryuumirumaplutik Inuit hanauyautiliqutainnik/hunangualiuliqutainnik.

Katimaqatigiingniaqtut hivullirmi havainiani Ubluirvia, hanaqilutik hapkuninga:

• •Hunauyaliurutikkut katimaqatiqaqlutik WAG havaktiinnik, ilalgit piksaliuliqinikkut, pisaliurnirmik aallatqiinut/titirauyaqlutik, miqhuqniq mingukhinirlu

• •Pulaarlugu Kavamangata Nunavut Hunangualiuqhimayut Katitiqhimayut talvalu WAG Katitiqhimayut ilittuqhaiyaami Inuit hunanngualiugainni Nunavunmit.

• •Huliluqaariami hanauyaliqutimi

• •Pulaaqtaqluni takuminaqtuqarvingnut, taipkunungalu taiyauyuq WAG Forks-mi.

Tuhaqyuummirumakpat haffumuuna, uqarvigilugu Leo Tulugarjuk, Atan’nguyaq Inirinikhanut Hanaqininut talvani (867) 934-2034, pulaarluguluuniin Kavamaliqinikkut Kivyaqtuqti Akililluaqtakhaanik hivayainnariaqaqtuhilu.

Ilauyumayut uuktuqtun tuyuqtukhauyuq atauhiqmik titiraqhimayumik ltulugarjuk@gov.nu.ca huuq ilauyumayut katimaqatiginiq. Kiglia uuktuutikhap ittuq Tattiaqnaqvia 27, 2017.

###

Tuharutikkut Uqarvikhaq:

Dan Pimentel
Tuhaqtakhaliqinikkut Atan’nguyaq
Pitquhiliqinikkut
867-975-5526
dpimentel@gov.nu.ca