Havaktingit

You are here

Tutquqtigat

Tamna Nunavut Tutquqtihini Pinahuarut munariluaqtain tammaqtailiniit tapkunani titiraqhimayuni, uqaqtauhimayuni tautuqnaqtunilu naunaikutaini Kavamatkun Nunavutmi, uvvalu piluni, tammaqtaililurit uvvalu pipqaqlurin inuit piyumayun pitjutimik tapkununga atlanun naunaitkutinun piqaqtun angiyunik inuit ingilraaqnitainnun nunami. Havaakhat havaktiit tunihimaaqtun kangitjutikhaqnik uqautingnik ikayutikhamniklu nunalaanun talvuna tutqumayunik hunavaluingit mikhaatigun.

Nunavutim Atanguyak Tutquqtihiuyia ikhivautaqaqtuklu tamainnun timimik maliquyauhimayuk taffumuna Tutquqtihini Maligak atiqaqtuq Tamainnun Naunaitkutin Katimayiit. Taffuma katimayiit havaaluanga atuquyauniuyuq naunaitkutini munariniq, uvvalu munariniqaqtuq kunngiafaaqniitnik ihivriuqniitniklu naunaitkutinik, uvvalu pitquyauraluaqhimaliuqniknik mighaarun ahiruqtiqniitnik nauniaatkutinik huuyungnaiqtunik.

Contact Name: 
Edward Atkinson, Aulapkaiyi Pitquhiliqutini
Phone: 
Hivayaut: (867) 934-2044