Havaktingit

You are here

Nunavut Uyaraqhiuqtunik Katimayuarut

Iipu 03, 2017 to Iipu 06, 2017
Town(s): 

Qailutin Iqalungmun ayuiqhagianganik talvuuna Nunavutim quvianaqtun uyaraqhiuliqiyunik. Nayugaqaqtuq nunami ihuatqiyauyumik nunaqyuaptingnik nalvaaqhiyaangat hunavalunik nunam iluani. Katitilutin allat havagviingit qanurlu takugiaqaqtutin pidjutikharnik talvanga nunaqyuanganik uyaraqhiuqtun aulahimaaqtunik nunaptingni. Naunaiqyumigumaguvit titiqiqidjutigiyaangatluuniit pulaaqlutin qaritauyaliqidjutait: http://www.nunavutminingsymposium.ca/.

Contact: 
(867) 979-2194, (877) 477-2919