Havaktingit

You are here

Nakit naunaikhidjutikhanik maniliurutikhanut nanihiniaqqik Nunavunmi?

Nakit naunaikhidjutikhanik maniliurutikhanut nanihiniaqqik Nunavunmi?

Nunavunmi akituyunik uyarakhiugakhaqaqpiaqtuq nalvaaqtauhimaittunik huli uyarakhiungnikkut iqalukhiungnikullu Aquivaktunut. Nunavunmi nunariktumi ittuq nallunaqtunik qinikhiavikhaqlu ihuaqtuq nanminiqarumayunullu amihunik hailiyunik uumanillu Tariup Aullaviaruqvikhanik.

Maniliurutitluanguvaktut hapkuat uyarakhiungniq, qinikhianiq uyarakhiungnikkut, hanayutlu igluqpakhanik, Hanauyaanut Mikhanutlu, akiqaqtunik anguniariaqtuqtaqtut ahinirmiutat aullarudjauvakhutik, ukuallu Aquivaktunut. Nunavunmi inuhuktut arnarutit amigaitqiyauyut inuniktikhimmaaqtuqlu kayumiktumik Kanatami. Havaakhat uttaqiyutut ittut havaktikhanik.

Naunaikhivikhat uvungaulutit http://www.edt.gov.nu.ca/apps/authoring/dspPage.aspx?page=invest.