You are here

Alianaqtumik Itquumayumik

 

Kangiqhipkaidjutit
Aulagut Ihuaqtumik Apqut
Saivauyut Maliktakhat Ikayuutikhat Aullaqtirutikharnik Nanminiqautikhamut

1. Taututiaqlutit ilingnik
2. Naunaiyaqlugit ilvit kivgaqtuqtangnun
3. Havaklutit Ikayuqvighaqnik Aulavikhaanik
4. Iniqpiaqlugu
5. Havakvikhangnik uvalu havaktighangnik
6. Naunaiyatiaqlutin havaat pangnairutikharnik
7. Maniliqiniq Nanminiqmun

Aulahimaaqlugu
Ilaliutiyat
Uqaqvighaq kangihidjutinik
Alianaqtumik Itquumayumik

 

Alianaqtumik Itquumayumik

Ilihimayukhauyutin

 • Niuvaaviit Atuqtait havauhia pipkaibluni nanminilik qungiaqpiaqlugit kiklilgit ikayuutit nakuutiqianik piyughanik angiliyuumiqlugu niuvaaniq uvalu piluni ihuaqtumik akiqiniqmik piluaqtuq.
 • Havaktighanik ilvit, nanminiqaqtutit, piyaaqtutit, ilauqhimaaqtuq akighanut,  uvalu mighiyuumiqlugu maniliuqniit. Akiliqaaqlutit ilingnik havaktighaqhiuqlutit nanmingit ihagiahukpan havaktighamik.
 • Iqalukmiut pihimayut 25 pusanga inuqangnigit, napagiyaa tamaita nanminiqaqtunun aviktughimayumi.
 • Tamapta ilihimayugut Inuit auladjutauyut pidjutauyuq nanminiqaqtunun aalanun, uuktuutigiblugu qayaliuqniq aanugaaliuqniq.   Nanminiqaqtut atuqtaaqtait ilitagidjutighanik uvalu naunaiyaqhimayumik titiraqmik munagidjutighaanik inmi qauhimattiarnikkut nanminiriyanut. Kangiqhtiagumaguvin, pulaaqlugu Kanatami qauhimattiarnikkut nanminiriyanut Havakvia qagitauyakkut: http://cipo.gc.c  
 • Ayuqhautiqagaluaqhutik, nanminikkut aulagutiyut amigaiqyuumiyut 50 pustmik hamanga 1999min.  Una takudjutiyuq piyumayut inuinait uvalu inuinaungitut havaktut ilaulutik Nunavunmi qilamik angikliliqtuq maniliuqniq.
 • Nunavunmi, piqaqtuq naunaitiaqhimayuq pidjutighat havaaghanik nuihimayunik kitutli havakvikyuani: uyagahiuqniq, titirauyaqnikkut, aqqinikkut, iqalukhiuqnikkut, tingmidjutikkut uvalu niuvaniikkut.  Paqitlugu pidjutighat uvalu ihuamaliuqlutit qanuq nanminighat nakuuhitiaqlugu niuvaayunun.
 • Qayangnagut ilauyuq nanminiqaqtunun, taimaa pidjutauyuq ihuaqtumik quviahuutilik. Taimaa piqanginami ihuagiangani nanminiqaqtumut ihuaqnighaanik-piniaqtuglu nanmingit maniyyaqniaqtuq imaalu ayungnaut tahamaniinginaqniaqtuq. Mighiyuumiqtat aniginighaa qayangnautaa havaklugit ihivgiugutit uvalu unagilugit akiliqtuqtatit uvalu maniliqiniq.
 • Niuvaayut pitiaqhutik idjuhiat niuvaayut tautuktitiyut niuvaahimaaqhutik.  Niuvaayut pihimagumik nakuuyumik kivgaqtuiniqmik hunaniklu niuvaahimaaqniaqtut nanminiqnin hivungani.
 • Pivalliayuliqiyikkut Havaktit (CEDO) atuguminaqtut ikayuutit kangiqhidjutinik uvalu ikayuqtut nunalaani nanminiqaqtunik, hivuliuyghat uqaqvighat nanminikkut ihumagiyangnik.  Pivalliayuliqiyikkut Havaktit itut tamaini nunalaani Nunauvnmi, haamlatkuniilualiqpaktut.  Takulugu uqaqvighat kangiqhidjutit uvani Naunaitkutaani C paqidjutaa EDO nunangni.
 • Titiraqhimayuq 24 ukuat Nunavungmiuni Nunataarutini Angirutaanni uqaqhimayuq: " Kavamat Kanamtami uvalu Aviktughimayuni Kavamat tunihiyughat ihuaqtunik ikayuutinik uvalu ikayuqlutik Inuit havaviitnun uqaqhimayuq uumani Titiraqhimayuni piyaangini uuktuglutik kavamatkut kantraknik."  Havakviit piyaaqtut ataani titiraqhimayumi 24 paqitauniaqtut NTItkut Inuit Havaaviit Titiraqhimayut.
 • Nanmingit upalungaiyautaa utuqanguqniaqtuq nanmingit aalanguqat angikliyuumiqatlu.  Nutaanguhimaaqataqlugu. Una ihumagiyaghagiyauyuq kanigqhitiagumaguffi maniliqinikkut upaungaiyagumaguvin angikliyuumiqlutit, ihuaqtuglu naunaiyagiangani ihuaqtumik auladjutit ayuqhautitit, uvlau pilugit tikiniagutitit ayuiqtangni.

Naunaiyaqpiaqlugit

 • Amigaitut nanminiqaqtut kivgaqtuqtut tuniyauhimayut Qablunaatuinaq, una ayuqhautauyuq nanminiqaqtunut Nunavunmi havagumayut uqauhiqmigut. Amigaitut qagitaulaiqiviit kivgaqtuutit, maniliqiviit uvalu kanatap kavamangit tunihiyut qablunaatut uivitutlu
 • Nanminiqaqtut ihgagiahuktut kivgaqtuutinik uvalu ikayuutinik upalungaiyaqhimangitut Nunavunmiunun nunalaanun. Hapkua kivgaqtuutit pihimayut qanugitut havakviit tamayait titirqiqinikkut kivgaqtuuutit, uvalu ihumagiyauluaqtut, nunalaani maniliqiviit.
 • Itquqniagutit napait nanminiqaqtunut uatausit inuit uvani 21 Nunavunmiunun, ataaniituq Kanatap naunaitkutaa uva 35. Huna una uuma uniudjutigivaa? Hivuliq, hapkua naunaitkutit  tautuktitiyut aulagutiniq nanminiqmik Nunavunmi ayuqnaqtuq; kihimi naunaiyaiyuq uvaptingnut anigyumik piyaghaqaqtuq nanminiqmik anigliyuumiqtut aviktughimayumi.
 • Havaktut akiit angitqiyauyut Nunavunmi aalanin nunanit Kanatami. Akitunighaq akiit inuuyami Nunavunmi tunihimaaqtut, ilani, akitutqiyauyut akiliqtuqniit. Nanminiqaqtut Nunavunmi akigaqtuutiyut ayuitunut havaktunut kavamatkuni, inuit katimayiit, uvalu angiyut ikayuutinik havaktut, akiliqhiyut akituyunik akinik.
 • Nunavut ikitunik inuqangnilik, mikitqiyat nanminiqaqtut niuvaayut nanminiqaqtunit. Piyaangani angiyumik niuvaavikmik, tuyuqtauvaktutit, uvalu piblutit akituyumik uhidjutinik uvalu tuhaadjutighanik. Havaknia maniliuqniq ikayuutauvaktuq ilainun Nunavunmiunun nanminiqaqtunun pipqaiblutik niuvaayunik hilataani Nunavut.
 • Nunavunmi, ayuqnaqtuq paqitangani havaviknik uvaluuniin atautinik niuvaayughanik nanminiqnin uvaluuniin tunihiyughanik maniliqinikkut uqaudjiyughamik uvalu ikayuqtughamik.In Nunavut, it’s difficult to find institutions or individuals who will invest in your business or provide financial advice and support. Tutqughimayuqangitumik uvaluuniin nunalaami atukiqtitiyughamik ayungnaqtuq amigaitunut nanminiqaqtunun piyaangini manikhamingnik.  Piqaluangituni maniliqiniqmun ayuqnaqniaqtuq nunamingni havaktun hivumuugitighamingnik nanminiqmingnut ihumagiyamingnik.
 • Nunavut akitutqiayauyuq nanminiqaqtunun Kanatami.  Pauatuutit akiit uvalu qulangnaiyautit akiit, qulaani tamaita, akiit tingmidjutit, akitutqiyat Kantamin. .
 • Itquqniagutit qaffiutilaangit nanminqaqtut uatausinik inuqanigit uvani 21nik NUnavunmi, ataaniituq Kanatap naunaitkutaani 35. Una ktitiqniq nanminqaqtunik angiyumi nunani kiklingani naunaituq tamaini Kanatami. Kihimi, Nunavunmi, piqaqhuni kitqaniitumik kavamamik havakvik, uvalu angiyumik ikayuutinik havaviit hulidjutighanik upalungaiyaqhimayunik nanminiqaqtunut haniani aalat nunalaat uvalu havaktunik hilataani Iqaluit piqaqtut nutaanik havaaghaliq nanminiqaqtunut angikliyaangini.
 • Niuvaayut pitiaqhutik idjuhiat niuvaayut tautuktitiyut niuvaahimaaqhutik.  Niuvaayut pihimagumik nakuuyumik kivgaqtuiniqmik hunaniklu niuvaahimaaqniaqtut nanminiqnin hivungani.
 • Havakhimaaqnik ituq ubluq tamaan titirqiqiluni! Iniqtiqtaghatit naunaitkutit manilqinikkut hulidjutit ilauyut naunaiyaqhimayunik uvalu aadjiliuqhimayunik naunaitkutinik, akiligahanik akiliqtuqtaqnik, akiliqhiniq havatunun uvalu maniliqiviit naunaikutainik.

Ikayuutighat

 • Ilihimalutin ikayuqtitit havatun ilingnun ! Qanugunaaqhimatumik apighuiqataaqlutit. Ihumalutit qanugunaaqhimaitumik tamainun naunaitkutinik nanminiqnun.
 • Iniqtiglugit havaktaghatit! Ilihimaqpiaqlugit ilingnit niuvaayut ayungnaiqniaqtuq tuniyaami ihuaqtumik hunanik kivgaqtuutiniklu uvalu havaklutik qanugiliugutighangnik ihuaqhiyuumigiangani niuvaayunun.
 • Akiliqataaqlugit taaksit!  Amigaitut havaktut ayuqhaqpaktut angiyumik munaginginamigit akiliqtaghatik taaksit.  Naluqhaguvin qanugiliugiahaqnik, uqaqvigilugit Kanatamiluniit Manikhaaliqiyinit Havakviit, uvaluuniin havaktighaqlutin makpigaaliqiyughamik uvaluuniin maniliqiyiimik ikayuqtaaqtumik. 
 • Kanatami Nanminiqaqtunut Ikayuktiuyut Havagviingit tunihiyut aulagutighainik nanminiqaqtumut uvuuna " Nanminiqaqtumut Aulagutighaanik Ikayuqtuq," piinagialik qagitauyakkut uvani www.canadabusiness.ca/eng/page/3422/  Hivayainagialik Nunavunmi Havakvia uvani 1-877-499-5199 ikayuqhigiangni. Apiaatauq nakuuqpiaqtuq " qanuq aulagutighaq nanminiq" atugaghaq paqiniaqtat uvalu Nanminiqaqtup Havaknia Maniliqivik Kanatami qagitauyakkut: https://www.bdc.ca/en/articles-tools/start-buy-business/start-business/p...    
 • Uqaguvin nanminiq, uqaqtutit nutaaq uqauhiq.  Nanminiqangniq atuqtuq amigaitunik aalanik qainiqnik. . Una atugahaq ilalik titiraqhimayunik ilainik hapkua, naunaiyaqhimayunik, uvani Naunaitkutami B.
 • Ihivgiuqniq, upalungaiyaqniq uvalu inmi iquhimaitumik tungadjutauyuq nakuuyumik nanminiqaqniq.  Ukpiqtailutit ihumalutit ilihimayutin tamainik qilamik.
 • Tugaaqhimalugit ilumuuqlugu tikitumayat. Hinaqtuqlutit angiyumik, mikiyumik aulagutilutit.  Ilummuqhimangitut nigiugutit ihuinaagutauyuq nanminiqaqtuni ayuqhaut.
 • Titiraqlugu ilvit Angiyuq Naitumik nanminighat Upalugaiyaqniq kinguliulugu titirgupkit tamaita aalat atugaghat.  Piyumayaupkaklug. Taiguaqtut piumagumagumik, taiguaqhimaaqniaqtut uvalu havaqatigiluagumayaatit.
 • Havakvikyuaq Kanatami qagitauyaliqivia uvalu Kanatap Maniliqvik Katimayiit qagitaulaiqivia uqaqtait kitut ikayuutit maniliqiniqmun mikiyunut nanminiqnun. Takulugu: www.cba.ca/en/consumer-information/45-small-business-services/474-small-...
 • Ihumainaqtaaqtutin angikliyuumiqlutit. Angikliyuumiguiqlutit ilitugitnatit manighaqaqtutit ikayuutighaqnik ilauqnikkut akighaanik. Niuvaadjutikkut maniliuqniq hivuliqhuqtilugu angiliyuumiqgutighangnik,ukuagungungituinait  hinaqtuqhimayatit. 
 • Tugaaqhimalugit ilumuuqlugu tikitumayat. Hinaqtuqlutit angiyumik, mikiyumik aulagutilutit.  Ilummuqhimangitut nigiugutit ihuinaagutauyuq nanminiqaqtuni ayuqhaut.
 • Pihimaaqlugit nutaat uvalu nutaanguqhimainaqlutit.  Atuqlugit tuhaadhutit mighiyuumigiangini naunaiyaidjutitit akiit