You are here

Ilaliutiyat

 

Kangiqhipkaidjutit
Aulagut Ihuaqtumik Apqut
Saivauyut Maliktakhat Ikayuutikhat Aullaqtirutikharnik Nanminiqautikhamut

1. Taututiaqlutit ilingnik
2. Naunaiyaqlugit ilvit kivgaqtuqtangnun
3. Havaklutit Ikayuqvighaqnik Aulavikhaanik
4. Iniqpiaqlugu
5. Havakvikhangnik uvalu havaktighangnik
6. Naunaiyatiaqlutin havaat pangnairutikharnik
7. Maniliqiniq Nanminiqmun

Aulahimaaqlugu
Ilaliutiyat
Uqaqvighaq kangihidjutinik
Alianaqtumik Itquumayumik

 

Ilaliutiyat

A: Naunaiyautit

 
Iliugaqlugit naunaitkutit

Ilihimalugu, iquhimaitumik lingnun. akhuuqnaqtuq ilumuuqniq ilingnun ilvit piyaaqtatit. Hakuklungniqagaluaqtilutit, naamaktuq. Ikayuqtiqangniaqtutit maniliqinikkut, titirqiqinikkut, niuvaanikkut, piliuqnikkutlu. Itquumayumik lingnik piguvin ihumagiyangnik, ihuaqtumik apqutighaqaqtutit.

Taki!Qiniqlugit naunaiyautit uvalu Kanatap Nanminikkut qagitauyaliqiviat: http://www.canadabusiness.ca/eng/page/2749/sgc-62/  

 

 

B.Nanminikkut tainiity

Nanminikkut, amigatut aalat tainiit atuqtauyut naunaiyaqnikkut qanugidjutait atuqniaqtatiti ubluq tamaan. Amigaivyaktut tainiit atuqtauyut naunaiyaqniit ilvit maniliqinikkut qanuginianik uvalu havauhiit.

Aalakiit Akiit

Havakniitigut akiit aalanguqataaqtut qanugiliuqniit, akigun ihuaqhaqhimayun akiit piqangitut. Havakniq uvalu tamayat piyauyun aalakiit akiit, havaviit, uvalu tamayanik atuqtut kiliqhugit ihuaqhaqhimayut.

Adjikiiktuq

Adjikiiktuq ihivgiuqniq maniliqinikkut kihiqtautait atuqhugit niuvaadjutait, ihuaqhaqhimayut akiit uvalu aalat napait naunaigiangani  qaffitaala niuviqtauyut, uvaluuniin naunaitkutait akiit pidjutauniaqtut nanminiqaqtup aadjikiikniaqtuq. Adjikiikniq idjuhia atautimut niuvaayut uvalu akiit uva nanminiqaqtup amniiyangituq maniliungituq.

Aittuqtauhimayut

Aittuqtauhimayut uvani atutaghani pihimayuq kavamatkut aituqtut nanminiqmun. Ihuaqtumik pihimagumi, akiligiaqangituq.

Akigaqtuqniq Ihuaqut

Nanminiqaqtuq piqaqtuq akigaqtuqniqmun ihuaqtu tunihiyuq nakuutqiamik akiitnik akigaminun.Akigaqtuqniq pihimayuq ilangani tunihiyuq nakuutqiamik uvalu nakuutiqiamik akianik.

Akighilaaqtut

Atughimaghaaqut tamayat akighiyuumiqniaqtut atuqtaughaagangamik, ilingaqhutik, ahiguqhutik qakugu, Una tamainiq taiyauyuq akighilaaqtuq. Akighilaaqniq tamayanik ihuigutauvaktuq uniudjutini maniliuqniqmik taffumalu tamayap akia. Takulugu Akituyut Akiit Ikayuut.

Akiit niuviktaghanik niuvgutauyunut

Akiit niuviktaghanik niuvgutauyunut ilauyut akiliqtughat havakniit hunat uvaluuniin kivgaqtuutit uvatun tamayat, havakniq, aulapkaidjutit, akighilaaqtiqniit. Akiit niuviktaghanik niuvgutauyunut pihimangitut havakviit atuqtauyut akiligahait, maniqinikkut, takupkaqtitakhugit inungnut. Akiit niuviktaghanik niuvgutauyunut ilaani pihimayuq akiit niuvgutauyut.

Akiligahat

Una pihimayuq manik nanminip atugaa niuvaayunun tamayanik uvaluuniin kivgaqtuutit pihimayut atukiutiblugit.

Akiliqtaghat

Akiliqtaghat ilauyut akiliqtuiniq nanminikkut hapkua, igluqpaq atuqtauyuq akiliqataaqtuq, alguyaqtuutit, havaktunun akiit piqaqtaaqtut nanminip hulidjutait.

Akiliqtuqnia

Akiliqtuqnia pidjuhia naliutiniani akiliqtuqniq atugamut, iglumut atugaq uvaluuniin atugaq ihuaqhaqhimayumik akiliqtuqtuq, pihimayuq hivituyumik.

Akiliqtuutit

Mangit atautimukhimayut taksiliqiniqmun niuvaanikkut hunanik kivgaqtuqniqmunluuniin nanminiqaqtup aulaqtitauyughaq manik hapkununga Kanatamiluniit Manikhaaliqiyinit Havakviuyumi.

Akilirariirhimayumik Anggirutaa

Akilirariirhimayumik Anggirutaa kantrakguyuq pihimayuq aktilaangit hunanik kivgatuutit piyaaqtut anugininga angitutikkut. Kihimi, akhuugutiqanituq ataani angigutmi niuvgiangani hunamik akianik uvaluuniin hunanik kivgaqtuutmikluuniin.

Akituyunun Akiit Ikayuut

Akituyunun Akiit Ikayuutit(CCA) uva taksit unguvaqtighimayut maniliugutit piutingnik niuviqtatit nanminiqnun. Imaali pipqaqtauniaqtutit unguvaqlugu ilanga akia ukiumi-una akia uva Akituyut Akiit Ikayuut. Takulugu mighilaaqniq.

Akituyut

Akituyut piqaqniaqtut amigaitunik tainiit naunaitkutainik. Uvani titirqami Akituyut pihimayut maniliqinikkut uvaluuniin piyaangani manik.

Atautimut Maniliuqniq

Una naunaitkut atuqtauyuq qungiaqlugu maniliugutaa ilait nanminiqaqtut, kihiqtitautaa uva: Atautimut maniliuqtatik unguvaqhugit akiit pinikkut hunat niuvgutauyut.

Atugait

Naunaikutani titirqani, atukkat tahapkuat mangit atugait nanminiqaqtup. Nutaat atugait hapkua atukkat akiliqtughat ukiuq naatpat, ilauyut hivikkitut atukkat, ilaliutiniit akiliqtuqtani, uvalu akiliqhimangitut ailigahat.

Atugaq

Atugaq pihimayuq haffumunga piyukhat qaffitaala atuqtatik manik aalamut, imaatun maniliqivikmun uvaluuniin atukiqtitiyunit. Naunaitkutini titirqani atugaq ilauyut ataani akiliqtaghani.

Auladjutauyunun Akiliqtuiniq

Auladjutit akiliqtuqtauyut tahahapkua piyauyut angimatilugit nanminiqaqtut auladjutait. Auladjutit akiliqtuqtut ilauyut titirqinikkut akiit uvalu akilqtuqtut niuvaanikkut hunanik, kihimi ilaungitut akiit niuvaanqmun, taksit uvaluuniin ilauqniit atugaqmun.

Aulaninga

Qanugiliugutighaat nanminiqaqtumut, piliuqniq pihimayuq qanugiliugutaa hananik/kivgaqtuutinik nanminiqaqtumut ihuaqtumik atuqniq aalakiinik hulidjutit9 haffumatut ayuitut havaktut, akituyut havautit, munaginiqmiq ayuitumik, nutaangutiginiq, uvalu havaktut hulidhutait) piliuqtut hapkuninga hunanik uvaluuniin kivgaqtuutinik.  Maniliuqniqmi, hunaliuqniq aktilaaqtauyuq qaffitaalaunia qanugiliuqniq piliuqhimayuq(hunat piliuqhimayut uvaluuniin kivgaqtuutit pihimayut)atautimut qanuiliugutit atuqtut. . Ayungnaitumik, piliuqniq aktilaatauyuq qaffitaalaunia piyat hanalgutinut uvalu havakniit atuqtatit. Nanminiqaqtut angitkiyamik piliuqniqmik tamainun maniliuluangniaqtut, aulaghaaqniaqtulu hivungani.

Aulapkaidjutit

Aulapkaidjutit ilayut malguuk anginighak atuni ituni akiit- aulladjutit uvalu tamaita titirqinikkut auladjutit. Auladjutit ilauyut akiit piqangitut tamaat atuqtaungitut hulidjutinik iniqtiqtunik kihimi tamaan ilauyut munaginiitni uvaluuniin ikayuutit hulidjutait. Tamaita uvalu titirqiqinikkut auladjutit ilauyut havaktun akiliuhiangit, tamayat uvalu inighait, uvalu aalat havauhiit ilauyut atanguyaqaqvikmi munaqhiyut, maniliqinikkut, havaktit, maligatigut ikayuqtut, naunaitkutinik havaktut munaginiq, adjikivvyaktunik kivgaqtuutinik havaktainik iluani hulidjutit, kihimi ikayuutit hulidjutit iniqtiqtauyut.

Aulayuq Akituyunun

Aulayuq Akituyunun una manik piinagialik nanminiqaqtumun ubluaq tamaan havauhiani. Akiliqtuqtitiyuqlu atukannik nutaqqiutilugit manikmik niuvaanikkut.

Aupayaaqtuq Nipitigut

Aupayaaqtuq Nipitigut pihimayuq tamainun titirqiqiniqmun, laisinut, ihuaqhautinun, akiliqtanut, nutaqiuqniq, havakvivaluit havauhiit nanminiqaqtup atuqtaghait piyaangani auladjutighaanik nanminikkut upalungaiyautaani.

Avatqumadjut

Avatqudjut manikmik atukiguvit, kihiqtitautaa pusatigut qaffitaalaunia atukavit.

Ayuiqhimayumit Havaamik

Ayuiqhimayumit Havaamik tunihiyut ayuitamingnik tahapkununga ayuiqluaqhimaitunut ikayuqlugit ayuiyuumilugit havaatik, ilitpalialutiklu, uvalu havalutik ikayuutighamingnik.

Hanayaunia

Kavamatkunin laisinmik atauhiqmun nanminiqmun tunihiyut piyaangani , atugluniluuniin uvaluuniin niuvaaluni piliuhimayaminik.

Havaktinut Havalimaiqqata Nalliqtarvik

Havaktinut Havalimaiqqata Nalliqtarvik ikayuutit uvalu maligait piyauhimayut munagilugit havaktut aaniqata havaktilutik. Nanminiqaqtut piqaqtughat qulangnaiyautinik piyaangini ikayuutighainik havaktut aaniqhimayut havakhutik.

Havaktughanik Upalungaiyaut

Havaktughanik Upalungaiyaut ikayuutauyuq naunaiqlugit havaaghat ihagiagiyauyut uvalu pipqaqlutit upalungaiyaqniq havaktighanik angiklivaliakpat nanminiq. Havaktughanik Upalungaiyaut ihuqutauyuq nanminiqaqtunut ihagiagiyamingnik qaffinik havaktughanik.

Havakviita Naunaitkutaa

Titirqat ttirauyaqhimayut havatut havaaghainik nanminiqmi ilayut tamainun havaktunun.

Ihuaqhaqhimayut Akiit

Ihuaqhaqhimayut Akiit aulanikkut akiit aalanguyuitut pihimayuq akianik nanminip niuvaadjutaa. Hapkua akit ilayut iglup akiliqtuinia, aluguyaqtuutit, akiliqtuiniq havaktunun.

Ihuaqhaqhimayut piqutait

Igluqpait uvalu akhaluutit hivituyut piqutait pilimaitut maniinanguqlugit.

Ihuaqhautit Katitiqniit Maniliqinikkut

Ataani ihuaqhautit katitiqniit atuqtaani, uniudjuqtaghatit maniktautitit ukiumi maniliqikkut, huhimangitkaluaqtilugu akiliqtaugaluaqtitluiti.  Aadjikiivyaktuq, unguvaqtatit akiliqtattit ukiumi maniliqinikkut pivikni mangit, akilingitqaluaqhugit talvani ukiumi. Ahiagut atugahaq mailiqinikkut maniinatigut maniliqiniq.

Takulugu maniinakkut atuqtuq.

Ihuaqutaut

Atuqniq atukiqniq akituyumik angikliyuumigiangani nanminiq atuinaqhugu  aadjikiirutikharniklu akituyunun. Atuqtauyuq utiqtinianin atughugit ilauyut akityunin nigiukpata angitqiamik akianin atukigiami. Inuitlu uqautigivagaa ihuaqut tamaqtailiblugu atauhiq atugaq uvaluuniin aakjikiirutikharniklu maniliuqniq piyuq ayungnaitqiamik piyaangani maniliqinikkut.

Ihuaqutauyut Niuvaaviit

Ihuaqtuiti niuvaavviit havakviit hunanik ihagiaguhuktut piumayamingnik. Amigaitut nanminiqaqtut aulavaktut qiniqhutik ihuaqtugihamingnik niuvaaviit maniliugutigiblugit.

Ikayuqtauyuq, ikayuqtaghainut

Ikayuqtauyuq inuk ilingnit niuvaayuq nanminiqnin. Ikayuqtaghainut pihimayuq timiuyut niuvaayut.

Ikayuqtighat

Havaktumun, ikayuqtighat nunamini inuit inmi ikayuqhigumagumi ikayuqtighaminungauyuq. Ikayuqtighat ilauyut tamangnik ayuiqpiaqhimayut, tupilauyat, maniliqiyiit, qulangnaiyautiliqiyut, uvalu ayuitiaqhimangitut, ilatit, ilanatit nanminikkut atuqhimayut uvalu uqaqvighat.

Inmi Ihivgiuqniq

Naunaiyautit ilvit ihumaliugutitit piyaaqtangnik, akugiknit hakugiiknit.

Inugiakniit

Inugiakniit pihimayut qanuginga inugiakniit. Hapkua qanuginiit pidjutiniaqtut atuqnia hunanut uvalu kivgaktuutinut. Akhuuqnaqtut qanuginiit ilauyut: ukiungit; angnat angutit; inuuhiit; anginiit ilagiit; ilihaqniit; havaangit; maniliuqniit; uvalu humi iglulgit.

Kihimiuyuq

Qnuginia nanminikkut timiuyuq inuk inmi tamainun inmilu pihimaluni tamainik hulidjutinik(ilauyut atukkat) nanminiqminun, piyaaqtuq tamaat maniliuqtani uvalu pihimaaqhuni tamaan munaginiq auladjutaanik. Taksitigut, nanminiqaqtuq inmi atauhiq havakvia,  imaa ituq nanminiqaqtup maniliuqnia uniudjutauyuq uvalu tasiliwibluni inmigut taksiliqnikkut.

Kiklighaa atukkap

Kiklighaa atukkap qanugituq atugaq ihuaqhaqhimayuq tunihimayauyuq maniliqiyiinin tunihiyuq atautimut qilamik pilugu naunaiyaqhimayuq qaffitaalaunia manip piyumayumun uuktughimaitumik atugahamik. Kikliqaqtuq atugaqhaq tutquqhimatuq uvaluuniin tutqutiaqhimayuq inmi piutaini akiliqtuutaini, maniqaqvikmukhimayutlu uvaluuniin iglup akia Tutqutiaqhimayuq kiklilik atugaq pihimayuq mikiyumik qayangnautilik maniliqiyunun uvalu miktqiaq ilaliqtuinia atautimut.

Kuapaliisit

Maligatigut havaktut ahiani uvalu aalangayuq nanminiqnin. Kuapaliisit amigaitunik piyaaqaqtut uvalu munaginiqmik atauhiqmin piyaaqhuni kantraknik, havatighaqhiuqluni, inmi piqaqhuni, atukiqtaaghuni, akiliqhipkainahuaqlutin kuatiliqyiitigut uvaluuniin akiliqtitaunahuaqniaqtutin kuatiliqyiitigut; taksiqangniatuqlu akiliqtaghat. Kuapliisit ikayuutiqaqtut tunihilutik kikliqaqtumik akiliqtaghatik nanminiinun(tigumidjutiqaqtu); nanminiqaqtut piyaaqtut maniknik maniliuqtamingnik aviktuqhimayumik akiliquilimaitut kuapaliisit atugainik.

Kuhiqtaqtuq

Kuhiqtaqniq pihimayuq atugaghani uvani uqaqtauhimayuq niuvaavikmin kuhiqtaqtuq.  Kuhiqtaqtuq piyuq ilauyut nunalaami niuviqtut hilataani nunalaap uvaluuniin manik niuvgutauyuq nunalaamin tuyqtauyuq ahinun hilataanun nunalaap. Uuktuutigilugu, niuvaayut hunanik nanminiqaqtunit ahini hilataani Nunavun aadjikutaa niuviqtaa nunavunmin niuviqtaghagaluanga.

Mangit Piyaghat

Una pihimayuq manik atugauyuq nanminiqmun niuvaayunin niuviqtut unaluuniin kivgaqtuutit atukiutiblugit.

Maniinait Auladjuhia

Atautimu maniinakkut nanmingit aulayuq uvalu atuqtuq pihimayuq kitumut auladjuhianik, kihiqtuutauyuq iliblugit maniungitumik ilahimayut(uvatun akighiniit) maniliuqniq unguvaqhugit taksiit. Maniinat aulania naunaitkutait uva maniliqinikkut naunaitkutit naunaitut tamainik maniktigut nanminiqaqtup piyait uvalu akiliqtuinikkut.

Maniinaqmun Atuqtuq Manilqiniq

Ataani maniinakkut atuqtauyuq, ilvit uniutilugit maniliuqtatit pigaigupkit uvalu unguvaqlugit akiligahat akiligaangata. Maniktigut atuqtunun titirqiqiniq ayungnaitqiaq aipaanit titirqiqiniq, kihimi Ihuaqhautit Katitiqniit Maniliqinikkut nakuutiqiaq ihumaliugutinik taavungagaaluk qanugidjutinik.

Manikhat nauvalliadjutikhait Akituyunik

Manikhat nauvalliadjutikhait pihimayuq maniktigut nanminiqaqtut iliugaiyut nanminighamut nanminiq aulagutilihaaqat. Manikhat nauvalliadjutikhait naunaitkutaalu akia nanminip akiliqtughat unguaqata.

Maniliqinikkut Naunaiyautit

Maniliqinikkut Naunaiyautit naitumik naunaiyautit qanugininga nanminip maniliqiniqmun. Tunihiyut kangiqhidjutinik maniliuqniqmik, mangit, akiit, uvalu tamaan qanugidjutaa nanminip. Hitamat atuluaqtut titirqat uva maniktigut naunaiyautit, maniliurnirmut naunaitkutamik, naunaitkutit maniinakkut atuqniit uvalu naunaitkuti pihimayut maniliuqniit.

Maniliqinikkut naunaiyautit ihagiagiyauyut ihuaqhiyaangani akituyut uvalu munaginikkut ihumaliuqniq.

Maniliqinikkut Titiraq

Maniliqinikkut uniudjutit naunaiyaqhimayut atautit uvaluuniin nanminip nanminia,(nanminiit), atugaa(akiliqtaghatik), akia tamaan akighaa, ubluani naunaitkutaanin.

Maniliqiniq

Maniliqniq havaktatit maniliqinikkut naunaiyautit nanminiqni. Hapkua naunaiyautit(akiligahat) naunaitut akiliqtatit uvalu akiligaangat naunaitkutit

Maniliqiniq

Maniliqiniq taiyauyuq tunihiyut maniknik nanminiqnun, niuvaayunun, maniliqiyut ikayuqtut piyaangini piumayamingnik. Nanminiqaqtunun una manik pihimayuq atuqiqtitlugu uvaluuniin manikhat nauvalliadjutikhamik akituyunun.

Maniliuqnikkut Naunaitkut

Maniliuqnikkut Naunaitkut titiraqhimayuq akiliqtamingnik, maniliuqniq, uvalu atautimut maniliuqniq pihimayuq piyaugaangami.

Maniliuqniq

Alguyaqtuqtukkut niuviqviit uvaluuniin maniliuqniq uva niuviqtut, niuvaayut, niuvaaviit, uvalu kivgaqtuqnikkut tamayat uvaluuniin kivgaktuqniq qagitauyakkut.

Maniliuqniq

Maniliuqniq ilihimayauyuq maniliuqniq. Maniliuqniq akhuuqnaqtuq naunaitkut itman naunaitkutaa maniliuqniq nanminiqmun unguvakhugit tamaita akiqtainik.

Maniliuqniq

Maniliuqniq avaliiqhimayuq nanminiqaqtunut akiliqaaqhugit akiligahait unguvaqhugit manililiuqniini nanminiqaqtup.  Tamaat maniliuqniq mangit unguaqtinagit taksiit. Iniqhimayut maniliuqniq kinguliq maniliuqniq nanminiqaqtumut taksit akiliqaaqhugit.

Maniliuqniq Naunaikutaa

Maniliuqniq Naunaikutaa amigaitilaanga ihuangniagiaghaa kihiqtitighimayuq maniqhaqpaktut aviktighugit mangit, uvaluuniin maniliuqtait aviktughugit niuvaadjutait. Aktilaanga qanuq uattaalamit niuvaadjutimingnik nanminiqaqtut pihimayait maniliugutauyut.

Man'ngit

Naminiqaqtuni, man'ngit naunaitkutaa qaffitaala mangit nanminiqaqtup pihimayait hulidjutimingni, hapkunaniluaq niuvaanikkut hunanik uvaluuniin kivgaqtuutit niuvaayunun.

Munagiyuq Titirqanik

Munagiyuq titirqanik munagiyuq naunaitkutinik maniliqinikkut atuqtainik nanminiqaqtup ilauyut naunaiyaqhimayut uvalu aadjiliuqhimayut akiligahat uvalu naunaitkutit akiliqhigaangamik, maniliqiviup naunaitkutait, uvalu titirqat piyauyumayut maniliqinikkut.

Nanminia maniiqtuq

Nanminigiyauyuq maligakkut ilitugiyaugumi atugaiyalimaiqtuq uqaqtauyuq maniiqtuq. Atuqpiaqtuq maniyaqnikkut pipkainiaqtut akiliqtaulutik piutait nanminiqaqtup uvaluqanuriliyuqautanik tuniyauniq maningit pihimayut akilituglugit atugainut kitkunun.

Nanminikkut Laisit

Nanminiq atuqtauyaangani nunamingni haamlaqaqtumik, angivalaangitut, nanminiqaqtuq piyagiaqalik nanminikkut laisinmik hapkunanga nunamingni haamlat havakvianin. Kihimi pihimangitkaluaqluni tamainun nanminiqnun, amigaitut nutaat nanmingit piyaaqaqtut laisinik aulagutitinagit maligaigut pihimayut nunamingni haamlangani.

Nanminip upalungaiyautaa

Una titiraq naunaiyaqhimayuq huna, huuq,qakugu, kitkut qanuqlu nanminiqtigut. Nakuuqpiaqtuq nanminikkut upalungaiyaqniq tunihiyuq naunaiyaqpiaqhugit piyughanik, inuit piqatauyughat, maniktigut piyughat atuligiangani upalungaiyaut, humit pihimayuq uvalu maniliqinikkut naunaiyautainin piyughat havaktauyughat. amigaitut maniliqiviit piyaqagiaqaqtut nanminikkut upalungaiyautinik atukiqtitinatik nanminiqnun.

Nanminiqagumayuq

Nanminiqagumayuq taamna pinahuaqtuq maniliqinikkut qayangnautaanik aulaqtitinahuagumi/munaqhibluni nanminiqmik.

Nanminiqaqtup Napaa

Napaliqtungniq idjuhia atuqtauyuq ihuaqtumik uvalu ayungnaiqlugu qanuginia nanminip piyauyuq hapkununga kanatap kavamaanun. Tamaat nanmingit piqaqtughauyut nanminiq nanminitigut napaamik.

Naunaikutit ilitagidjutighainik

Tainiq, naunaitkutaa uvaluuniin titirauyaqhimayuq maligatigut pihimayuq pidjutauyuq nanminilingmun uvaluuniin hunat kivgatuutitlu.

Naunaitkut

Naunaitkut pihimayuq qaffitaalaunia nanminiqaqtup niuvaadjutaa. Tamaitavyak naunaitlutit ilauyut naunaiyaqhimayunik titirqat niuviqhimayainin.

Niuvaaviit Atuqtait

Niuvaaviit Atuqtait havauhia pipkaibluni nanminilik qungiaqpiaqlugit kiklilgit ikayuutit nakuutiqianik piyughanik angiliyuumiqlugu niuvaaniq uvalu piluni ihuaqtumik akiqiniqmik piluaqtuq.

Niuvaavik

Niuvaavik havaktut amigaitut niuvaayut hunanik, tamayanik kivgaqtuqniqmik, qanitut nanminiqaqtut akigaqtuqtut avaqhautainik adjikiiktut niuviqtut.

Niuvaaviknik Naunaiyainiq

Niuvaaviknik Naunaiyainiq katitiqhimayut uvalu ihivgiuhugit kangiqhidjutit mighaanun niuviqtunun, akiganun uvalu ihuaqnighaanik niuvaanikkut hulidjutit.  Niuvaaviknik Naunaiyainiq ikayuutauniaqtuq naunaiyaqkugu qanuginmangaat nutaaq nanminiq, uuktuutit piyumanginiit nutaat tamayat, uvalu havaklutik qanuq ihuaqhiyuumiqlugu niuvaaunun uvalu tunighainikkut atugahainik.

Niuvaavit Havakviit

Niuvaavit Havakviit naunaiyaqhimayut nanminilgit niuviqtut niuvaayut tamayanik kivgaqtuqniqmik akigagiigutiyut tamangmik.

Niuvaayut niuvaahimaaqtut

Niuvaayut niuvaahimaaqtut pihimayuq hapkununga inungnun niuvaanginaqtut adjikiinik hunanik atauhiqmin niuvaavikmin. Niuvaayut pihimagumik nakuuyumik kivgaqtuiniqmik hunaniklu niuvaahimaaqniaqtut nanminiqnin hivungani.

Niuvgutighanut

Niuvgutighanut naunaitkutaa niuviqniq, havaktititinq, atuqtitiniq, akiliqtuiniq, himiqtuiniq, uvaluuniin havakvik hulidjutaa pihimayuq qanuginmangaat manilqinikkut utiqtitiniq  qanugitaangini tamayanik.

Niuvgutighat taaksingit

Niuvgutighat taaksingit 5 pusat akiligahaq(kingungani 7 pust Taaqhivaliqvia 1, 2006) niuviqtunut hunanik unalu kivgaqtuutinun, ilait pihimangitut ilait niqit, akiliqtugahat, munaqhiliqiniq, uvalu maniliqinikkut kivgaqtuqniq.

Niuviqtuq

Niuviqtuq inuk uvaluuniin nanminiqaqtuq niuviqtuq nanminiqnin; niuvaayuq hunanik kivgaqtuqniqmikluuniin.

Paanariikniq

Aalangayuq nanminiqaqtuq timiuyuq imaa maulguq amigaitqiakluuniin inuit atautimut nanminiqaqtut havakviit, aviktughugit maniliuqniq,qayangnagutait tamaqniit mighaanun maligahatigut havaktauyut nanminiqutinik katraaknun.

Piqutin

Hunat piutait nanminip manikut akiit. Maniinaq, niuvigahat,tamayat, nuna, igluqpait, inuit atugait uvalu akiligiiqhimayut piyauyut piutait.

Piyakhainut

Pihimayait naunaikutait hunat uvalu kicgaqtuutit piliuqhimayut pitilugit kitumi aulahimaniani.

Qauyimatiaqniq Nanminiq

Ihumagiyauyuq, havauhia, uvalu piliuqniq atuqtat piliulugu aalangayuq huna kivgaqtuutlu. Piyaaqtuiti maligakkut ilitagiyauniqmik hapkuninga pinahugaqnut aadjikiiknia pigungni atia nunamik.

Qayangnaqtuq

Atuqtauvaktuq ihumagiyauyuq qyuaginaq maniktigut tamaqniaqtuq man'ngit maniliuqtat-akituyut. Una qayangnaqtuq taiyauhimayuq akituyut qayangnautaa. Aktilaanga qayangnautip atauhiqmun pihimayuq pilugu ihumagiyamingnik qanuq nanminiqaqniq hulidjutaanik ihumagiyamingnik piumayut.

Tamaqtut

Tamaqtut pihi,ayuq qaffitaalaunia nanminip angitqiyauyuq nanminiqmin maniinik qakugu atuqtuq.

Tamayanik himiktaaqtunik

Nanminiit  uqagiiqhimayut ihuaqutauyut atukanut. Atuqiqtuq akiliqhingitkumi atugaqmun nanminiit niugutauniaqtun atugaanun ililugit akighaanik.

Tamayat

Tamayat pihimayut tamaita nanminiqaqtup tamayat atuqtaghat, iniqhimayut hunat niuviqtaalaqiyut, uvaluuniin tahapkuat hanayauliqtun.  Tamayat piyuauyut piutait nanminiqaqtup naunaitkutaini.

Tautuktitinikkut niuvailiqiyunut

Idjuhia havakniq pipkaiyuq niuviqtunun ilihimapqaqhugit tamayat kivgaqtuutitlu, pipkaqhutik nutaanik niuviqtughanik tamayanik kivgatuutmiklu, pihimaaqhugit niuviqataaqtut piumayaanginik tamayanik kivgaqtugniqmiklu, havakhimaaqhutik, munagihimaaqhugu niuvaayuq tamayanik kivgaqtuutmiklu.

Takuyauyughanik angiyumik pipkaiyut niuvaanikkut.

Tughiut Uuktuutmun

Tughiut Uuktuutmun pitquiyut niuvaayut, uutuutiblutik, tunihilutik uuktuutmik hunanik kivgaqtuutmikluuniin. Ahiagun akiit Tughiut uuktuut pihimayut kangiqhidjutinik ilauniaqtut nanminiqaqtup hivuani, maniliqinikkut kangiqhidjutit, piluangnaqtuliqutit pitaangningit, itquqniaqhugu iniqvighaa, uvalu niuvaayup naunaitkutait qiniqhugit naunaigiangani nanminiqaqtup ihuagiyaanik. Tughiut Uuktuutmun ilauvaktut naunaiyautainik hunan, havauhighaanun uvaluuniin kivgaqtuqniqmun tughiqtup piumayaa. Naunaiyatiaqhimayunik naunaiyautainik, ihuatqiyaugumi tughiut tunihiyuq ihuaqpiaqniaqtuq. Tamaita Tughiutit Uuktuutmun tuyuqtauyut angiqtauhimayumun niuvaavikmun uvaluuniin niuvaaviit titrgain.

Tutquumayut

Tutquumayut naunaiyautaa manikmik ahianun hivuniqmini atuqtaghani.

Uqautigiblugit

Takuyauyukhanik aulayut namaguhuktunit niuvaayunin aalanun uqaqtu qanuq quvigiyaa hunat kivgaqtuutitluuniin.

Utiqtiniq

Maniliuqniq himiqnikkut hunanik.

Uuktuut

Uuktuut piumayauyuq kitunik hunanik uvalu kivgaqtuutmik. Kiuyut tunihilutik hunanik kivgaqtuutmikluuniin akikitqiamik pigumi akimaniaqtuq uuktuutmik.

 

 

C: Kangihidjutighanik Ikayuutit

 

Hamma takiyuq titiraqhimayuq nakuuyunik ikayuutighanik kangithidjutit ilingnun aulagutiguvin nanminiqnik.
Ilihimalugu hapkua Kavamat Nunavunmi uvalu aalat nanminiqaqtut havakviit titiraqhimayut ataani akhuuqhutik ikayuqtut piliuqnikkut nutaamik nanminiqmik Nunavunmi. Tahamaniitut ikayugiamingni iliffingnik, qanugunaaqhimaitumik uqaqvigiinagialgit.

 

KANATAM  NUNAVUNMI NANMINIQAQTUNUT IKAYUKTIUYUT HAVAGVIINGIT (CNBSC)

www.canadabusiness.ca/eng/page/centre/sgc-62/#sgcselect

 

 

CNBSCkut tunighaiyut nanminiqaqtunut uvalu  Nunani Pivalliajjutikhalirinirmut kangikhidjutinik Nunnavunmiunun nanminiqaqtunut.

 

CNBSC – Qiqiqtaalukmi

Qiuqutaa1480 Iqaluit, NU X0A 0H0

Atanugyaq: Sarah Maniapik

Akiitukut: 1-877-499-5199

Hivayautaa: 1(867)975-7860

Kayumiktukkut:1(867)-975-7885

Qagitauyakkut: smaniapik@baffinbdc.ca

 

info@cnbsc.ca

 

CNBSC – Kivaliiqmi

18-4 Sivulliq Avenue, Qulaani Innukshuk igluqpaani

Puunga 979, Kangiqhiniq, NU X0C 0G0

Akiligakhaittumut 1-844-737-8627

Hivayautaa: 1(867)645-8450

Kayumiktukkut:1(867)-645-8455

 

CNBSC – Kitikmeoni

Kitimeot Community Futures Inc.

Qiuqutaa 1331, Iqaluktuutiaq NU X0B 0C0

Akiitukut: 1-888-886-0260

Hivayautaa: 1(867)983-2095

Kayumiktukkut:1(867)-983-2075

 

NUNALAANI PIVALLIAYULIQIYITKKUT HAVAKTINGAT (CEDO)

Nunavut Pivalliayuliqiyikkut Katimayiit

www.nunavuteda.com

1104B Inuksugait Plaza, Phase II

Qiuqutaa  1990

Iqaluit, Nunavut X0A 0H0

Hivayauta. (867) 979-4620

Kayumiktukkut:1(867)-979-4622

Email: exdir@nunavuteda.com

 

NEDA  tunihiyut nanminiqaqtunun ikayuqtut, kangiqhidjutinik uqaudjiblutik hapkununga Nunalaani Pivalliayuliqiyitkkut Havaktingat Nunavunmi haamlainun, uvalu tutkighaiblutik ayuiqhautighainik uvalu naunaitkutiniklu. Uqaqvighat kangiqhidjutighanik nunangni Pivalliayuliqiyikkut ihuitpat, uqaqvigilugit NEDA ublumimun kangiqhidjutinik.

 

Uqaqvighanik titiraqhimayunik hapkuninga Nunalaani Pivalliayuliqiyitkkut Havaktingat hamungaulutit http://www.nunavuteda.com/about-neda/edo-contact-list 

 

HAVAGVINGIT KATIMAYIIT

Qigiqtaalukmi Havak-tunit Katimayit

www.baffinchamber.ca

Qiuqutaa1480 Iqaluit, NU X0A 0H0

Igluqpak 607

Hivayautaa: 1(867)979-4654

Kayumiktukkut:1(867)-979-2929

BRCCkut havatauhimayun tuniyaangini nanminiqaqtunun nakuutqiamik havakvikmik akhuugutigiyaangini nanminiqtik tahamunga tamainun Qiqiktaalukmi, Nunavunmiunun ilangalu Kanata.

 

Iqaluktuutiaq Katimayit Havaanik

Uqaqvigilugu: Gordon Bligh

Hivayautaa: 1(867)983-2970

 

Kivalliqmi Katimayit Havaanik

Qiuqutaa 819, Kangiqhiniq, NU X0C 0G0

Hivayautaa: 1(867)645-2126

Kayumiktukkut:1(867)-645-2567

 

Pivalliayuliqiyikkut ıngilrayuliqiyitkullu Nunani Nunallaamingni

Tamaitavyak Kavamat Nunavunmi nanminiqaqtut ikayuutinik havaviit munagiyauyut hapkunanga aviktuqhimayuni nunani nunallaamingni havakvingni.

 

Tunungani Qikiqtaaluk

www.gov.nu.ca/edt

Hivayautaa: 1(867)899-7338

Akiitukut: 1-888-899-7338

Kayumiktukkut:1(867)-899-7348

Qaritauyakkut: edt@gov.nu.ca

 

Hivurani Qikiqtaaluk

www.gov.nu.ca/edt

Hivayautaa: 1(867)473-2679

Akiitukut: 1-844-737-8628

Qaritauyakkut: edt@gov.nu.ca

 

Kivalliq

www.gov.nu.ca/edt

Hivayautaa: 1(867)645-8458

Akiitukut: 1--844737-8627

Kayumiktukkut:1(867)-645-8455

Qaritauyakkut: edt@gov.nu.ca

 

Kitikmeot

www.gov.nu.ca/edt

Hivayautaa: 1(867)982-7459

Akiitukut: 1-844-475-1166

Kayumiktukkut:1(867)-982-7453

Qaritauyakkut: edt@gov.nu.ca

 

NANMINIQAQTUNUT HAVAGVIIT PIVALLIATJUTIKHARNIK

Nunamingni nanminqaqtut kuapiisit, tunihiyut maniliqinikkut ikayuqtut (akituyunik atukiqtunun)uvalu uqaudjiyut ikayuqtut mikiyunut nanminiqnun. 

www.communityfutures.ca/home/files/nunavut.html

 

Qikiqtaluk Nanminiqaqtunut Pivalliatjutiit (BBDC)

Quuliq Floor Aeroplex Building

Qiuqutaa1480 Iqaluit, NU X0A 0H0

Hivayautaa: 1(867)979-1303

Kayumiktukkut:1(867)-979-1508

 

Kivalliq Nanminiqaqtunut Pivalliatjutikhat Katimaviingit

Qiuqutaa 328, Kangiqhiniq, NU X0C 0G0

Hivayautaa: 1(867)645-2126

Kayumiktukkut:1(867)-645-2567

 

Kitikmeot Nunalaani Hivunikharnik Ilauliqiyunik

Qiuqutaa 1330, Iqaluktuutiaq NU X0B 0C0

Hivayautaa: 1(867)983-3859

 

INUIT NUNALAANI PIVALLIAYULIQIYIKKUT HVAKVIIT HAVAKATIGIIT

Inuit CEDOtkut ikayuqtut ayuiqhaqniqmik aulagutiyaangini munaginiqmunlu  uvalu aniglivalianiqmun inmi nanminitik

 

Kakivak Katimayiit

www.kakivak.ca

Parnaivik Igluqpaa 942

Qiuqutaa1480 Iqaluit, NU X0A 0H0

Hivayautaa: 1(867)979-0911

Kayumiktukkut:1(867)-979-3707

Qaritauyakkut: edt@gov.nu.ca

 

Kivallirmi Ilagiiktun Pivalliadjutikhatigun

Qiuqutaa Kangiqhiniq, NU X0C 0G0

Hivayautaa: 1(867)645-2118

Kayumiktukkut:1(867)-645-3693

 

Kitikmeot Economic Development Commission

Qiuqutaa 1330, Iqaluktuutiaq NU X0B 0C0

Hivayautaa: 1(867)983-2095

Kayumiktukkut:1(867)-983-2075

 

ATUKIKVIIT UVALU MANILIQTUINIT KUAPALIISIT- AVIKTUGHIMAYUNI

Atuqtuarvik Kuapulisiit

www.atuqtuarvik.com

Qiuqutaa 900, Kangiqhiniq, NU X0C 0G0

Akiitukut: 1-888-645-5901

Hivayautaa: 1(867)645-5900

Kayumiktukkut:1(867)-645-5910

Qaritauyakkut: edt@gov.nu.ca

Atuqtuarvik Kuapaliisit tunihiyut atukiqniqmun uvalu maniliqtuiyut Inuinaqnun nanminiqaqtunut. 

 

Nunavut Nanminiqaqtuniq Ikkayuqtita Timigiyat

http://www.nbcc.nu.ca/

Qiuqutaa1480 Iqaluit, NU X0A 0H0

Akiitukut: 1-888-758-0038

Hivayautaa: 1(867)975-7891

Kayumiktukkut:1(867)-975-7897

Qaritauyakkut: edt@gov.nu.ca

NBCCkut kavamauyut ikayuqtut nanminiqaqtunut atukiqtiblutik nanminiqnun ayuqhaqtunut piyaamingni maniknik hapkunanga pitquhikkut ikayuutinik.

 

Nunavut Pivalialikinikut Timigiyat

www.ndcorp.nu.ca

Qiuqutaa 249, Kangiqhiniq, NU X0C 0G0

Akiitukut: 1-866-645-3170

Hivayautaa: 1(867)645-3170

Kayumiktukkut:1(867)-645-3755

Qaritauyakkut: edt@gov.nu.ca

NDCkut kavamauyut piliuqtut havaaghanik uvalu maniliuqnikkut piyaghanik inungnun Nunavunmiunun, hapkuatluaq tahapkununga mikiyunut nunanut, pipkaidjutiyut angiklivaliania uvalu havaknia nunamingni nanminiqaqtunun uvalu akhuugutigiblugu maniliuqniqmun taavungagaaluq auladjutighainik.

 

Kavamatuqatkunnit Maniliqtuiniq

Canada Small Business Financing

www.strategis.ic.gc.ca/csbfa

Akiitukut: 1-866-959-1699

Una kanatami ikayuut ikayuqtut mikiyunut nanminiqaqtunut piyaangini atukiutinik uvalu akituyunik akiliqtuiniqmun aulagutighainik, angikliyuumiqniit uvalu ihuaqhiyuumiqniit mikiyut nanminiqaqtut.

 

Nunaqaqaaqhimayut Nanminiqaqtut uvalu Havaknikkut Havakniq

https://www.aadnc-aandc.gc.ca/eng/1375201178602/1375202816581

ABED havaqatigiblugit Nunaqaqaaqhimayut havaktunun uvalu paanainik tunihiblutik aalakiinik ikayuutinik uvalu ikayughutik akhuuqtunut angikliniinik hakugiktunik Nunaqaqaatut nanminiqaqtut Kanatami.

 

Iqaluit

Nunavut CEDO, (Iqaluit, NU)

Kakivak Katimayiit

Qiuqutaa1480 Iqaluit, NU X0A 0H0

Hivayautaa: 1(867)979-8951

Kayumiktukkut:1(867)-979-3707

 

Iqaluktuuttiaq (Ikaluktutiak)

Nunavunmi CEDO(Iqaluktuutiaq)

Qiuqutaa 1330, Iqaluktuutiaq NU X0B 0C0

Hivayautaa: 1(867)983-2016

Kayumiktukkut:1(867)-983-2624

 

Indigenous and Northern Affairs Canada

https://www.aadnc-aandc.gc.ca/eng/1100100027774/1100100027775 Box 2200, Iqaluit, NU, X0A 0H0

Akiitukut: 1-800-567-9604

Hivayautaa: 1(867)975-4500

Kayumiktukkut:1(867)-975-4560

Email: nuinfo@aandc-aadnc.gc.ca

INACkut mikiyut nanminiliktun ikayuqvia hulidjutinik ilauyut hapkua Nunalaani Maniliurutikharnik Pidjutikhanun Ikayuutit uvalu Pitaagutit Atuqtauyughanik hapkununga Nunaqaqaaqtunut Nanminiliknik. Nanminiqaqtutlu piinagialgit hapkua Aulahimaagutait uvalu Ilihimayait Maniliqinikkut ikayuutauyut Ukiuqtaqtunut ilauyaangini hapkunani aulahimaagutit uvalu Ilihimayut atuqtait havakvikyuami.

 

HAVAKVIIT MANILIQIVIIT

Royal Bank Maniliqivik Kanatami

http://www.rbcroyalbank.com/busindex.html

 

Iqaluit

Igluvut iglua # 922 Iqaluit, NU X0A 0H0

Hivayautaa: 1(867)979-8700

 

Kangiqliniq

220 Okingutigiit Iglupaa, Kangiqhiniq, NU X0C 0G0

Hivayautaa: 1(867)645-3260

 

Iqaluktuuttiaq (Ikaluktutiak)

4 Kamotik apkutaa, Iqaluktuutiaq NU X0B 0C0

Hivayautaa: 1(867)983-2007

 

Canadian Imperial Bank of Commerce Maniliqivik

http://www.cibc.com/ca/small-business.html

Akiitukut: 1-800-465-2422

 

Iqaluit

611 Queen Elizabeth II Way, Iqaluit, NU, X0A 0H0

Hivayautaa: 1(867)979-8663

Kayumiktukkut:1(867)-979-3027

 

Kangiqliniq

Qiuqutaa 10, Kangiqhiniq, NU X0C 0G0

Hivayautaa: 1(867)645-2863

Kayumiktukkut:1(867)-645-2573

 

First Nations Bank

Qamanittuaq

Qiuqutaa 569, Nayugaa Sanavik Co-opmi

Qamanittuaq, NU X0C 0A0

Hivayautaa: 1(844)641-0049

 

Iqaluit

630 Queen Elizabeth II Way

Iqaluit, Nunavut X0A 0H0

Hivayautiluanga 1-877-975-3770

 

Quqluqtuq

Qiuqutaa 279, Qugluqtuq Co-opmi

Kugluktuk, Nu X0B 0E0

Hivayautaa: 1(844)418-6399

 

Mittimatalik

Qiuqutaa 36, Nayugaa Tununiq Sauniq Co-opmi

Mittimatalik NU X0A 0S0

Hivayautiluanga 1-855-772-1516

 

MALIGAHAUTILIQIYUT TIMINGAN, ATILIUQNIQ

Kanatamiluniit Manikhaaliqiyinit Havakviuyumi

www.cra-arc.gc.ca

333 Laurier Avenue, Ottawa, ON, K1A 0L9

Akiitukut: 1-800-696-9079

CRAtkut munagiyaat Kanatap takxikkut maligait, hapkuatlu ikayuutit tuniyauyut hapkunuuna taksiliqinikkut havauhiagut.  Inuktitut uqaqyuqtunik havaktiqaqtut.

 

Havagvia Ikualaaqtiliqiyim

Nunalingni kavamatkunnilu pivikhaqautikkut

Nunavut kavamanga

Puunga iglua # 700 Iqaluit, NU X0A 0H0

Hivayautaa: 1(867)975-5310

Kayumiktukkut:1(867)-979-4221

Iqaulaaqtunut uvalu tamainun aaniqtailiniqmun pihimayughat nanminiqnun uqaqvigiugu Iqaulaaqtuliqiyiit Upalingayautait Ihivgiuqti Havaktia uvani Havakvia Ikualaaqtuliqiyim

 

Havaktiit Aanniaqtailinginni Akiliuhirnikkullu Katimayiingit

wscc.nt.ca

Tamaita nanminiqaqtut Nunavunmi atiliuqtughat hapkununga WSCC ubluni qulini ubluit aulagutaani nanminiqaqtup.

Qamutiq Iglua, Qulaani

630 Queen Elizabeth Way

Qiuqutaa # 669 Iqaluit, NU X0A 0H0

Akiitukut: 1-877-404-4407

Hivayautaa: 1(867)979-8500

Kayumiktukkut:1(867)-979-8501

 

Maligarnik Naunaiyaivik

Maligaliqiyikkut

Nunavut kavamanga

http://www.gov.nu.ca/justice/information/legal-registries

Qiuqutaa 1000, Nayugaa  570, Iqaluit, NU, X0A 0H0

Hivayautaa: 1(867)975-6590

Kayumiktukkut:1(867)-975-6594

Qaritauyakkut: edt@gov.nu.ca

Nunavut Maligarnik Naunaiyaivik munagiyait atiliuqlugit nanminiqaqtut imaa kihimiiqtut uvalu iligiiktut Nunavunmi, tunihiyaaqtut kangiqhidjutinik qanugiliugutighainiklu nanminiqaqtunun piblugit iliugainiit(maniliugahuanut kupaliisinut, maniliugahunagitununlu, kupaliisitkutlu).

 

Nunavummi Nangminiqaqtunik Ikajuuti (NNI) Katimayiryuangit

Pivalliayuliqiyikkut Ingilrayuliqiyitkullu

Nunavut kavamanga

www.nni.gov.nu.ca

Qiuqutaaa 1000, nayugaa 1500 Iqaluit, NU X0A 0H0

Ron Dewar, Ataniuyunut Kamayi

Akiitukut: 1-888-975-5999

Hivayautaa: 1(867)975-7800

Kayumiktukkut:1(867)-975-7870

Qaritauyakkut: edt@gov.nu.ca

Tikinahuaqtait hapkua NNI maliktaghatik angikliyuumiqlugu ilauniq Nunavunmiunun, Inuinait uvalu nunamingni nanminiit Kavamatkut Nunavunmi kantraktitiyut.

 

Inuit Havaanut Atiliurniq Naunaitkutit

http://inuitfirm.tunngavik.com/

Nunavut Tunngavik Incorporated

Qiuqutaa # 638 Iqaluit, NU X0A 0H0

Akiitukut: 1-888-646-0006

Hivayautaa: 1(867)975-4964

Kayumiktukkut:1(867)-975-4949

Kavamat Nunavun ukualu Kavamatuqatkut havakviit atuqtut uuminga atiliuqnikkut pitaagutinut qanugiiugutighanik, naunaigiangini kitut nanminiqaqtut piyauhimayut inuinait nanminiit.

 

Aquihimayunik Aullaaqtittiyinut Laisikhaat

Pivalliayuliqiyikkut Ingilrayuliqiyitkullu

Nunavut kavamanga

 

Tunungani Qikiqtaaluk

www.gov.nu.ca/edt

Hivayautaa: 1(867)899-7338

Akiitukut: 1-888-899-7338

Kayumiktukkut:1(867)-899-7348

Qaritauyakkut: edt@gov.nu.ca

 

Hivurani Qikiqtaaluk

www.gov.nu.ca/edt

Hivayautaa: 1(867)473-2679

Akiitukut: 1-844-737-8628

Qaritauyakkut: edt@gov.nu.ca

 

Kivalliq

www.gov.nu.ca/edt

Aulapkaiyi: Laura Mackenzie

Hivayautaa: 1(867)645-8458

Akiitukut: 1--844737-8627

Kayumiktukkut:1(867)-645-8455

Qaritauyakkut: edt@gov.nu.ca

 

Kitikmeot

www.gov.nu.ca/edt

Hivayautaa: 1(867)982-7459

Akiitukut: 1-844-475-1166

Kayumiktukkut:1(867)-982-7453

Qaritauyakkut: edt@gov.nu.ca

Havakvianit Pivalliayuliqiyikkut Ingilrayuliqiyitkullu aviktughimayuni havakviit uqaqvigiluaqtaghat nanminiqaqtunut piumayut aqquinikkut piliuqnikkut uvaluuniin anugiatughanik laisinmik.

 

HAVAKVIKYUAT KATIMAYIIT

Ajjiit, Nunavut Tuhaqtaghaliqiyut Katimayiit

www.ajjiit.ca

Qiuqutaa # 6011 Iqaluit, NU X0A 0H0

Hivayautaa: (867) 979-6464 or 979-2672

Qagitauyakkut: info@ajjiit.com uvaluuniin chardewolff@gmail.com

Ajjiit, Nunavut Tuhaqtaghaliqiyut Katimayiit tunihiyut tuhaadjutinik uvalu atuiqhainiqmun ikayuutinik piksaliuqtunut Nunavunmi pisaliuqtuni, tiivikkut uvalu nutaaq tuhddjutikkut havakvia.

 

Nunavut Titirauyaqnikkut hanauyaqnikkut Katimayiit (NACA)

www.nacaarts.org

Qiuqutaa # 1539 Iqaluit, NU X0A 0H0

Nayugaa #118, Astrohill

Akiituq: 1-866-979-7808

Hivayautaa: 1(867)979-7808

Kayumiktukkut:1(867)-979-6880

NACA kut tunihiyut ikayuutinik ayuiqhaqnikkut, niuvaanikkut, akhuugutinut, hunanik havauhiinik, tamayat uvalu havalgutit tamayainik, havakhunilu ikayuutauluaqhuni uvalu kangiqhidjutinik ikayuutighanik titirauyaqnikkut hananikkut havakvik.

 

Nunavunmi Aqquinikkut

www.nunavuttourism.com

Qiuqutaa # 1450 Iqaluit, NU X0A 0H0

Akiituq #: 1-866--kayumiktukkut #1-866-686-2888

Akiituq hilataani North Americap: 1-1800-491-7910 

Ilauyunun  Kivgatuut: (867) 979-6551

Qaritauyakkut: edt@gov.nu.ca

Nunavut Aqquinikkut ikayuqtut havaktunun piliuqniqmik nakuuyunik hunanik titirauyaqniitnik uvalu tuyuqniq.

 

Nunatsiarmi Nunavunmi Uyaraghaqhiutiit

www.miningnorth.com

Nayugaa103, 5102 50 Ave

Qiuqutaa 2818, Yellowknife, NT, X1A 2R1

Hivayautaa: 1(867)873-5281

Kayumiktukkut:1(867)-920-2145

Qaritauyakkut: edt@gov.nu.ca

Nunatsiarmi Nunavunmi Uyaraghaqhiutiit ilaudjutit ilauyut ukiuqtaqtumi havakniq uyagaghiutunut, nalvaaqhiuqtut havaktit, ikuutaqtit uvalu tingmihiqiyut, aalakiit tamayaliqiyut, aulaaqnikkut, uyaraktaqvihaqhiuqtinik, anginighatlu qauyihaiyit kivgaqtuqtut havakvikyuanun.

 

Nunavunmi Havakvik

Qiuqutaa 1019

Nayugaa 116, Tukturjuk Tower (8-Storey)

Astro Hill Complex

Iqaluit, NU X0A 0H0

Hivayauta:  (867) 979-5291

Kayumiktukkut:1(780)-669-5681

 

NANMINIQAQTUT IKAYUQVIA

Hunavaluknik uvalu ughuliqiyiit piqaqniit Havakvia

Pivalliayuliqiyikkut Ingilrayuliqiyitkullu

Nunavut kavamanga

www.gov.nu.ca/edt

Igluqpak 1104A Inuksugait Iglungani

Qiuqutaaa 1000, nayugaa 1560 Iqaluit, NU X0A 0H0

Akiitukut: 1-888-975-5999

Hivayautaa: 1(867)975-7800

Kayumiktukkut:1(867)-975-7870

Qaritauyakkut: edt@gov.nu.ca

EDTkut  Hunavaluknik uvalu ughuliqiyiit piqaqniit Havakvia munagiyait hulidjutit havauhiit uvalu akhuugutiblugit maniliuqniq Nunavunmi hunavaluknik uvalu ughuliqiyiit piqaqniit havakvia ikayuutit.

 

Iqalukhiuktit Nattikhiuktitlu Atuqtakhait

Avatiliqiyikkut

Nunavut kavamanga

http://www.gov.nu.ca/environment/information/fisheries-and-sealing 

Iqalukhiuktit Nattikhiuktitlu Atuqtakhait

Avatiliqiyikkut

Qiuqutaaa 1000, nayugaa 1390 Iqaluit, NU X0A 0H0

Hivayautaa: 1(867)975-7700

Kayumiktukkut:1(867)-975-7742

Qaritauyakkut: edt@gov.nu.ca

DOEtkut Iqalukhiuktit Nattikhiuktitlu atuqtakhait munagiyait hulidjutait havauhiit uvalu maligait ikayuqtiuyut hapkununga iqalukhiuktit nattikhiuktitlu atuqtakhait havakvikyuanga.  Ikayuutit tuniyauyut hapkunanga DOEtkutnin ilayut Nunavunmi Hinaani Piqutinik Naunaiyainirnik uvalu Nunavunmi Nunalaat Imakkut Munaginiq Hulidjutit. 

 

Uqhuqyuatigut Taaksiiyautikkut Utirutimik

Kiinauyaliqiyikkut

Nunavut kavamanga

http://www.gov.nu.ca/finance/information/fuel-tax-rebate-program

Qiuqutaaa 1000, nayugaa 200 Iqaluit, NU X0A 0H0

Akiituq #: 1--877-212 kayumiktukkut #1-867-975-6000
 

Kayumiktukkut:1(867)-975-6099

Nanminiqaqtut piinaqniagungnaqhiyut Uqhuqyuatigut Taaksiiyautikkut Utirutimik ughuqyuatigut atuqtamingnik apqutailgumi hulidjutinik.

 

Nunavunmi Qunngialiuqtit Pivikhaqautit Kuapulisikkut (NBDC)

www.nunavut-broadband.ca

208 Sinaa Street

Qiuqutaa # 2159 Iqaluit, NU X0A 0H0

Akiitukut: 1-855-979-0575

Hivayautaa: 1(867)975-0575

Qagitauyuakkut:oana@nunavut-broadband.ca

NBDCtkut maniliugahuangitut, kanatami atiliuqhimayut kuapaliisit piqaqhuni ilaudjutimik kivgaqtuqtuq nunalaamik, nanminiqaqtunik uvalu kanatmilu nunaqaqtut ihumagiyait piyaangani atautit uvalu nanminiqaqtut piyaaqtut akituvalaangitumik kayumiktumik qagitauyaliqutmik tamaini Nunavunmi nunalaani

 

Nunavut Pivalialikinikut Timigiyat

www.nunavutfilm.ca

Qiuqutaa  2398 Iqaluit, NU X0A 0H0

Hivayautaa: 1(867)979-3012

Kayumiktukkut:1(867)-979-3013

Qaritauyakkut: edt@gov.nu.ca

Pitquyauhimayuq Nunavunmi Piksaliuqniq tiguaqlugu uvalu akhuugutigilugu havaknia uvalu angilivaliania piksaliuqniq, tiviikut uvalu nutaanik tuhaadjutinik Nunavunmi uvalu angikliyuumiqlugu kanatami nunaqyuami idjuhia aviktughimayup piksaliuqnikkut ilvighaa.

 

Canadian Trade Commissioner Service (TCS)

Foreign Affairs and International Trade Canada

http://tradecommissioner.gc.ca/index.aspx?lang=eng

Akiituq: 1-888-306-9991

Hivayautaa: 1(613)944-9991

Kayumiktukkut:1(613)-996-9709

Email: quebec.tcs-sdc@international.gc.ca

Hapkua TCSkut tunihiyut uqaudjiniqmik niuvaanikkut atugahainik uvalu ublumimun niuvaanikkut uvalu havakviknik kangiqhidjutinik ikayugiangini Kanatami havakviit havagiangnini akiani

 

Canadian Intellectual Property Office

https://www.cipo.ic.gc.ca/

Place du Portage I, 50 Victoria St., Room C-114.

Gatineau, QC, K1A 0C9

Hivayautaa: 1(866)997-1936

Kayumiktukkut:1(819)-953-7620

Hivayaut: ---Qaritauyakkut: edt@gov.nu.ca

Hapkua CIPOtkut munaqhiyut titirqiqiqiniqmik uvalu havauhiinik anginighaani qauhimattiarniq nanminiriyanut Kanatami.

 

D: Kavamatkunin Nanminiqaqtunut Ikayuutit Havaat

 

Pinguaqtunut Pivalliadjutikhaq Havaakhaq

Ayuitiaqhimayut titirauyaqtut uvalu hanauyaqtitiyun timiit uuktuinagialgit aalakiinik hulidjutinik maniknik ataani uuma ikayuuti[ ilauyut tingmidjutit, atuqtuuyaqnikkut, niuvaanikkut uvalu hivumuuqhinaikkutlu.

 

Kavamat Nunavunmi Ikayuutit ikayuqtut Nanminiqaqtunik Havauhiinik

Kangiqhitiagumaguvin uqaqatigilugu Nunalaani Pivalliayuliqiyitkkut Havaktingat uvaluuniin Kanata-Nunavut Nanminiqaqtunut Ikayuktiuyut Havagviingit.

 

PINGUAQTUNUT PIVALLIADJUTIKHAQ HAVAAKHAQ

Ayuitiaqhimayut titirauyaqtut uvalu hanauyaqtitiyun timiit uuktuinagialgit aalakiinik hulidjutinik maniknik ataani uuma ikayuuti ilauyut tingmidjutit, atuqtuuyaqnikkut, niuvaanikkut uvalu hivumuuqhinaikkutlu.

 

NANMINIQAQTUNUT HAVAGVIIT

Nanminiqaqtunut Havagviit Pivalliatjutikharnik aviktuqhimayuni ikayuqtut havakniinik uvalu angiklivalianiit nutaat uvalu nanminilgitlu mikiyut angivalaangitut nanminiqaqtut atukiqtitiblutik uvalu qagitauyaliqinikkut nanminiqaqtut ikayuutinik kivgaqtuutit.

 

KANATAM  NUNAVUNMI NANMINIQAQTUNUT IKAYUKTIUYUT HAVAGVIINGIT CANADA-NUNAVUT BUSINESS SERVICE CENTRE

Una Canada-Nunavut Business Service Centre pipkaiyut aalakiinik hunanik, kivgaqtuutinik, makpigaanik uvalu ayuitunik kivgaqtuqtunik ikayugiangnini inuit piyaangini tadjamin uvalu kangiqhittiarnaqtumik nanminiqaqtumut kangiqhidjutinik angiyumik quyaingaq ikayuutinik imaatun titirgaqniq nanminiqaqtumut upalungaiyautmik, aulagutiniq nanminiqmik, qiniqhianiq nutaanik niuvaaviknik uvalu upalungaiyaqlugit aulaqtitaangini. . Ayungnaqniq piyaangini aalakiit kavamat mighiyuumiqtuq qanugitunik kangiqhidjutinik kavamatkut kivgaqtuutainik, hulidjutinik uvalu maligahanik pihimayunun nanminiqaqtunun. . Ilauningani, tamangmik havaviit angiyunik nanminikkut naunaitkutilgit katitiqhimayunik hapkununga kavamat kavamaungitulu kangiqhidjutinik atuinagialgit nanminiqaqtunut inungnun uvalu kangiqhipkaiyiit akhuuqtut ikayuqlugit inuit.

 

HAVAGVINGIT KATIMAYIIT

Ikayuutit tuniyauyut aviktughimayunun havagvingit katimayiit ikayuqlutik nanminiqaqtunut havaknianik haffumuuna  akhuuqhutik, ayuiqhaiblutik, uqaudjiblutik.

 

MANILIUGUTIGHANIK IQALUKHIUQNIKKUT TINGMIDJUTIKKUT IKAYUUTIT 

Una ikayuut ikayuutaubluni tingmidjutikkut akiinik  hunat maniliugahuaqtunun iqalukhiuqtunut uvalu anguniaqtunun piyaangini akigaqnikkut niuvaaynut hilataani Nunavut.

 

NUNALAANI AQUIVAKTUNUT AULLAAQTITTINIKKUT PITQUHUHILIQIYIKKUT HAVAAKHAT

Una ikayuut hakugiktitiyuq nunalaani ihuaqhaqnikkut uvalu upalungaiyaqnikkut aqquiyunun, uvalu ihuaqhiyuumiqhugu pivalliadjutikhat uvani titirauyangikkut uvalu aqquinikkut-pidjutit havakviit maniliuqniqmun.

 

NIQQAINARNIK NIQINIK IKAYUUTIKHANUT HAVAAKHAT

Mangit piyaaqtut uumuna ikayutmun ikayuqniaqtut hulidjutinik ikayuqtunik Nunavunmiunun piyaangini ihagiagiyamingnik niqinik ihuqhiyuumiqlugu piyaaqniq niqainaqnik.

 

PIKSALIUQNIQ, TIVIIKUT UVALU NUTAAT TUHAADJUTIT HAVAKNIIT

Una atuqtauvaktuq tunihiyuq ikayuutinik Nanavunmiutanut havakhimayun uvalu havaqatiqaqtut havauhianun akiinik, havauhighaanik akighaanik, havauhighaanik atukiutinik, niuvaanikkut ikayuqtut, ayuitiaqtumik havauhighaanik uvalu havakvikyuakkut havauhianik ayuiqhaqniqmunlu.

 

IQALUKHIUQNIKKUT AALANGUTIGINIKKUT

Una at atuqtauvaktuq ikayuqtuq ihivgiuniqmik uvalu havauhighainik akhuugutinik aulaghaaqtughanik, havakvikyuakkut-tamainun ikayuut, uvalu tunihiyut nanminiqaqtunun, katimayiinun, uvalu atauhiqmun piyuminaqtunun iqalukhiuqnikkut havauhighaanik uvalu aalanguqtiqnikkut akhuugutinik.

 

UQHUQYUATIGUT TAAKSIIYAUTIKKUT UTIRUTIMIK

Una ikayuut pipkaiyuq atauhiqmun inukmun piyaangini taaksit utiqtuq mighaagun ughuqyuamun uvaluuniin kaasiliiqmik aghaluutinut pihimayut apqutailgumi nanminilgit hulidjutait imaatun anguniaqtut, iqalukhiuqtut naigiaqtuqtut, anguniaqtunik munaqhiuyut, aqquinikkut, uyagakhiuqtut, algakniqnik uvalu uyagaghiuqtut nalvaaqhiuqtut.

 

NUNAVUT QAGITAUYAKUUQNIKKUT HANANIQ KUAPSLIISIT

Nunavut qagituauyakuuqnikkut Hananiq Kuapaliisit piyaangini atauhiq inuk uvalu nanminiqaqtut piyaaqtut akikitumik kayumiktumik qagitauyaliqqutmik tamaini Nunavunmi nunalaani.

 

NUNAVUT NANMINIQAQTUNIQ IKKAYUQTITA TIMIGIYAT

Nunavut Nanminiqaqtuniq Ikkayuqtita Timigiyat tunihiyut piyaaqtumik manikmik uvalu micro-maniliqiniqmun ikayuutiniq angitqianik qayanautiqaqtunik havakviknik, ilauyut aulaghaaqhimayumik atuganik, atukanik angigutinik uvalu kantrakkut nautiumatit hanivaqhimaniit nanminiqaqtunun pilimaitut ihagiagiyamingnik manikmik tahoakunanga pitquhikkut maniliqiniqmik havakviit.  Hapkua Nunavut Nanminiqaqtuniq Ikkayuqtita Timigiyat tunihiyaaqtut atauhiqmun atugaghamik imaatun $1,000,000.

 

NUNAVUT PIVALIALIKINIKUT TIMIGIYAT

Nunavut Pivalialikinikut Timigiyat  ikayuqtut nanminiqaqtunik havauhighaanik uvalu titirauyaqnikkut mighuqnikkut uvalu niqinik havaktun havakviit.

 

NUNAVUNMI UYAGAKHIUQNIKKUT ILIHAUTIGHAT MANIKTAQVIK

Una manik kiudjutighaqaqtuq tuniyauhimayuq havagiangani, ihuaqhaqlugu uvalu ayuiqhaqtitilutik Nunavunmiunun.

 

NUNAVUT UYARAQHIUQTULIQIDJUTIKHARNIK HAVAAKHARNIK

Auitiaqhimayuq uyaraqhiuqtuliqidjutikharnik uuktuinagialgit aituutmik akiliqtuutighamik nalaaqhiutumut nutaanik uyaqanik qanugitahaanik Nunavunmi.

 

Mikiyunik Nanminiqhamik Ikayuutait Pivinga

Una havaakhaq aulayuq taima tunihimaagiangat mikiunut nanminiqaqtunut havagviingit, nunalaani katimayiit inungnunlu ikayuutikharnik angikliyumigiangat. Havaaghanik pitjutikharnik kiklitjutiqaqtun Nunavunmiunginaqnun  nanminiqaqtunutlu havaaqaqtunik Nunavunmiunnin. Pingahunik maniktaqvikhalgit:

 

Mikiyut Nanminiqaqtun Havaagviinik Pitjutikhat Maniktaqviit

Aulayut ikayugiangat havagviit aulagiangat angikliyumiqtitigiangat Ilauqaqtuq ikayuutikharnik pivalliayaangat nanminiqaqtun ilitugitjutikharnik pangnairutingnik Ikayuutigivaktun nuutaanik havaanganik havaaghat, nanminiqaqtunik havaanganik “kiklivikharnun”.

 

Nanminiqagumayuq Havaarumayamingnik Pivalliatjutikhat Maniktaqviit

Ikayulugit nanminiqagumayut talvuuna ayuiqhaiyukharnik ayuittiarutikharniklu pivalliatjutiit Ayuiqhagiaqaqtun ilauqaqtun maniliqinikkut, mapiraaqnik munagiyukharnik, nanminiqagumayut aulatjutikharnik, pullaaqtukharniklu qayangnairutikharnik ayungnautiqaqtunik munagitjutingnik Ikayuklugit pivalliatjutikharnik havaaqaqtunik mungitjutikharnik havaaqhangit.

 

Atuqtaunginagiaqaqtun Inuuhimaagiangat Maniktaqviit

Ikayuutikhat hulilukaagiangat pullaaqataqtunut, huliliktunut hanauyalukaaktunutlu niqiliqiyunutlu havagviit Ikayuutikharnik qangiutiyaangat maligaqaqtunik mapiraanik munagitjutikharnik ayungnautigiyainik Ikayuklugit niuviqlugit hanalrutikhat allatlu mikiutlu havagvingmi hanalrutikhat Ikayuutiuk akikhangit pullaaqtunut aulatjutikhangit nalliqtarvikhangit.

 

PANGNAIYAGIIKHIMAYUT PITJUTIKHARNIK HAVAAGHAT

Una havaghaq aituihimaaqtun nanminiqaqtunut, amigaitqiat nanminiqaqtunut Nunavunmiunin, nunalaani kavamangit, maniliukhimangitunut kuapulaisingit katimayiiyutlu.  Talvuuna havaaghanun, nanminiqaqtun tunihimaanginagiaqaqtun angikliyumirutikhangit aulatitiqningitluuniit akingit. Nunalaani kavamangit, maniliungitunlu kuapulaisingit katimayiingit maniktagiaqaqtun ayuiqhagiangat, tautuktitihimaagiangatlu havagviingit nunalaanilu pivalliatjutikhangit. Malrungnik maniktaqvikhaqaqtun uvani iluani havaagharni.

 

Nunavunmi Nanminiqaqtunut  Aadjikiirutikharnik Maniktaqviit

Ikayuutigivaktuq nanminiqaqtunut iniqtigiyaangat angiyuq kiinauyaliqiqaqvikhaq angikliyumigiangat aulatitiyaangatluuniit nanminikharnik Tunihiyut aituutinik hapkununga Nunavunmi nanminiqaqtunun havaktut havaanik Nunavunmi maniliuqniqmun. 

 

Nunavut Maniliukhimaaqtun Tunngavinga Maniktaqviit

Ikayuutigivaktuq aulatitihimaagiangat nunalaanun maniliukhimayunut ikayuutigivakhunilu pivalliatjutikharnik havagvingnun Nunavunmi maniliukhimaaqtunun Tunihiyut ikayuutighanik hulidjutinik, ayuitunik havauhiqnik, ilihaqnikkut ayuiqhaqnikkut, uvalu tuniyauyukharnik nunalaanun ihivriutjutikharnun.

 

Kangiqhitiagumaguvin pulaaqlugu:

http://gov.nu.ca/edt/programs-services/small-business-support-program
http://gov.nu.ca/edt/programs-services/strategic-investments-program

 

 

 

E: Nailihimayut: tainiit iliyauyut hivuliani tainiani aipait tainiini

 

ABC Nunaqaqaaqtut Nanminiqaqtut Kantami
AC Atuqtuarvik Kuapaliisit  
B2B Nanminiqmun-nanminiqmun  
BBDC Qikiqtaluk Nanminiqaqtunut Pivalliatjutiit
BDC Business Development Bank of Canada         
BN Naminiqaqtup hivayautaa        
CCA Akituyunun Akiit Ikayuut        
CCB Nunalaani Katitihimaarnikkut Napaqtiginikkut        
CEDO Nunalaani Pivalliayuliqiyitkkut Havaktingat(uvalu EDO)  
CEDO Inuit Nunani Pivalliajjutikhalirinirmut
KATIMAYIIT
CGS Nunalingni Kavamatkunillu Pivikhaqautikkut, (Nunavut)   
CNBSC   Canada-Nunavut Business Service Centre
COGS Akiit hunat niuvgutauyut     
CRA Kanatamiluniit Manikhaaliqiyinit Havakviuyumi(unaugaluaq CCRA)         
CSBF Kanatami Mikiyut Nanminiqaqtut Maniliqtuiniqmun        
EDC Export Development Canada  
EDO Maniliugutinut Pivaliayuligiyi Havakti.(uvalu CEDO)           
EDT Pivalliayuliqiyikkut Ingilrayuliqiyitkullu (Nunavut)   
GST Niuvrutikhat Taaksingit           
IBP Ilauqatigiikniq Nanminikkut Upalungaiyaiyi   
INAC Nunaqaqqaaqtuliriyitkunnut
KBDC Kivalliq Nanminiqaqtunut Pivalliatjutikhat Katimaviingit 
KCF Kitikmeot Nunalaani Hivunikharnik Ilauliqiyunik      
KEDC Kitikmeot Economic Development Commission     
KPID Kivallirmi Ilagiiktun Pivalliadjutikhatigun     
NACA Nunavut Titirauyaqnikkut hanauyaqnikkut Katimayiit
NBCC Nunavut Nanminiqaqtuniq Ikkayuqtita Timigiyat
NBDC Nunavunmi Qunngialiuqtit Pivikhaqautit Kuapulisikkut
NDC Nunavut Pivalialikinikut Timigiyat     
NF Nunavunmi Qunngialiuqtit Pivikhaqautit Kuapulisikkut       
NNI Nunavummi Nanminiqaqtunik Ikajuuti (Maligahanik uvaluuniin Titigaqti)           
NPV Atautimut Tadja Akia  
NT Nunavunmi Aqquinikkut           
NUANS Nutaat Ihuaqhaqhimayut Inmigut Aulayuq Atiqnik Ihivgiugut
QC Qiqiktaaluk Kuapaliisit   
R&D Ihivriuqninnga Piliurninnganik           
RFP Tughiutinut Uuktuutit  
RIO Aviktughimayuni Inuit Katimayiit       
ROE Utiqtiniq Akiliqhimayut Ihuaqtumik  
ROI Utiqtiniq Hanivaqqhimayut Mangit    
SBSP Mikiyunik Nanminiqhamik Ikayuutaannit   
SCIP Mikiyut Nunalaat Akhuugutit Ikayuutit        
SIP  Pangnaiyagiikhimayut Manikhat Havaaqhaq           
SME Mikiyut angiqyuangitut aktilaangit Havakvitt         
SWOT Hakugiknii, hakugiitniit, Piyaghat, ikhihaagutait  
UPC Nunaqyuami Hunat Naunaitkutait     
WSCC Havaktit Qanugiliniit Utiqviunitlu Katimayiit