You are here

Maligahaq 2: Naunaiyaqlugit ilvit kivgaqtuqtangnun

 

Kangiqhipkaidjutit
Aulagut Ihuaqtumik Apqut
Saivauyut Maliktakhat Ikayuutikhat Aullaqtirutikharnik Nanminiqautikhamut

1. Taututiaqlutit ilingnik
2. Naunaiyaqlugit ilvit kivgaqtuqtangnun
3. Havaklutit Ikayuqvighaqnik Aulavikhaanik
4. Iniqpiaqlugu
5. Havakvikhangnik uvalu havaktighangnik
6. Naunaiyatiaqlutin havaat pangnairutikharnik
7. Maniliqiniq Nanminiqmun

Aulahimaaqlugu
Ilaliutiyat
Uqaqvighaq kangihidjutinik
Alianaqtumik Itquumayumik

 

Maligahaq 2: Naunaiyaqlugit ilvit kivgaqtuqtangnun

Tunihiyaaqtutit nakuuyumik hunanik uvaluuniin kivgaqtuutit, kihimi niuviqtaulimaitut inuit piyumangitpagit ukpigilugitluuniin ihagiagingitkumigit. ilihimanik uvalu ilituginiq hunan inuit ihagiaiyait qitqaniituq nakuyumik nanminiqangiq. Pihimagungni una ilihimaniq, atuglugu piyumayat uvalu inuit ilingnit niuvikqtut piyumaluaqtait.

Hunat ilihimayatit niuvaayunun?

Ilihimaqpiaguvin niuvaayunik, nakuutkiyauniaqtuq akhuuqniq piniaqtuq. Hapkua kiuniaqigit apihuutit mighaagun niuvaaynyn?

  • Kltkuuvat?
  • Humik niuviqpaqpat?
  • Huuq niuviqpakpait?
  • Qakugu ihagiagivait?
  • Qanuq niuviqpakpat?
  • Qaffitaalamik akiliqhiniaqat?
  • Humik ngiukpat ilingnit?

Ayuiqniaqtutit angiyumik inungnin uqaqvigikaffukhugit. Apigilugit huuq niuvikqtut niuvingitut, hunamik niuvigumavat hivungani uvalu unauvat ihagiaginiaqtait.

Niuviqtitiniq aulahimayuq hapkunuuna ikayuutauniaqtuq hunat kivgaqtuutitluuniin tunihiniq inungnun. Ayungniatqiaq pitqulugit hunanik kivgaktuutinikluuniin ihuaqutauniaqtuq.

 

Inuit tadja tamayataqvia

Apighiyukhauyutin: Kinauva inuit tadja tamayataqvia? Uvanga piyaghagiviuk inuit quviahuutiginiaqtaa? Nanminiga nakuutqiiyaunuiaqa?

Ayungnaitqiaq naunaiyaqlugu tadja tamayaqtaqvik apigilugu niuvayughaq. Tamaan inuit quviahuktut tuniyaangani una kangiqhidjut, uvalu uqaqlutik quviahuktut inmi pidjutait.

 

Nunavunmi, pingahunik qanugitut niuvaayut:

Kavamatkut, angiyut ikayuutinut havaktut, uyagaghiuqtut uvalu tamaan inuqangnigit. Ilihimayagiigungnahiutit hunanik inuit niuvigumayut, kihimi ilihimayutin hunanik kavamat niuvikqpaktut, uvaluuniin kivgaqtuqnikkut uyagahiuqtut ihagiagiyait? Maliruagakhat ilihimayut akhugutauyut kavamatlut uvalu ikayuutinik havaktut niuviqlutik nunamingnin, nanminiqatunin tunihiyut hanaik uvlau kivgaqtuutinik ihagiaiyamingnik. Una tunihiyuq Nunavunmiunun nanminiqqtunun atuqtauluaqniatut aulagutiyaami nanminiqmik.

Kavamatkut uvalu ilait nanminilgit niuviqtut tunihigangamik Tukhiutinik Uuktuutinik- qaitqiuniq nunamingni nanminiqaqtunut tunihiyaangini akiinik piyaangnini tamayanik nakuuyumik kivgatuqniqmik. Uuktuutit ihivgiutauyut uvalu tunihiyut naunaitkutinik nakuuyumik uvalu akiinik. Nanminiqaqtut uuktuutait angitqiyaugumi naunaitkutaa niuvaaviuyuq.

 

NNI-kut

Nunavunmi, Nunavummi Nangminiqaqtunik Ikajuuti (NNI) pipkaiyut kavamanik pilutik angikliyuumiqlugu naunaitkut uuktuutmut hapkunanga nunamingni nanminiqaqtumut, Nunavunmiutaq nanminiqaqtuq, uvaluuniin Inuinait piyut.

 

Aullaktitainirmut Niuvavingnut

Amigaitunik ukiunik Nunavunmiun havaktut hapkunani, titirauyangikkut, piksasliuliuqtut, niqinut iqalungnut, uvalu aqquinikkut nanminiqaqtut niuvaayut aalanangayunik hunanik niuvaayunun nunalgit ahini nunani. Ihumagilugu qanuq nanminiit piqaqtuq hunamik kivgaqtuutmik aulaqtiniaqtat. Kavamatkut upalugaiyaqhimayaa talimanik piqaqtumik pidjutinik makpigaanik aulaqtitiniqmun. Aadjiliuqhimayut piinagialgit Nunalaani  Pivalliayuliqiyikkut Havakvia.

 

Taki!

Nunalingni kavamatkunnilu pivikhaqautikkut, havaqatigiblugit hapkua Pivaliayuliqiyitkut Ingilrayuliqiyitkullu upalungaiyaiyut "havakhimaagiangat havaanganik hapkuatlu Kavamat Nunavunt" naunaiyaqhimayuq atuugahaq. Qungiagiangani una titiraq, hamungaulutit: http://www.gov.nu.ca/edt/documents/doing-business-government-nunavut. Kavamatuqatkut piqaqtut nunaqaqaqhimayunun nanminilgit pitagutinut qanuriliurutikhait tautuinagialgit hamani http://www.aadnc-aandc.gc.ca/eng/1354798736570/1354798836012