You are here

Maligahaq 5: Havakvikhangnik uvalu havaktighangnik

 

Kangiqhipkaidjutit
Aulagut Ihuaqtumik Apqut
Saivauyut Maliktakhat Ikayuutikhat Aullaqtirutikharnik Nanminiqautikhamut

1. Taututiaqlutit ilingnik
2. Naunaiyaqlugit ilvit kivgaqtuqtangnun
3. Havaklutit Ikayuqvighaqnik Aulavikhaanik
4. Iniqpiaqlugu
5. Havakvikhangnik uvalu havaktighangnik
6. Naunaiyatiaqlutin havaat pangnairutikharnik
7. Maniliqiniq Nanminiqmun

Aulahimaaqlugu
Ilaliutiyat
Uqaqvighaq kangihidjutinik
Alianaqtumik Itquumayumik

 

Maligahaq 5: Havakvikhangnik uvalu havaktighangnik

Qilamiuqhimaitumik ihumaliuqlutin mighaanun humiinia nanmini[, tamayat, uvalu havaktighaqhiuqniq. Ihumaliugiiqniq uvalu qayagiyumik ihumaliuqniq hapkuninga aghuuqnqtuq nakuuyaangani nanmingit.

 

Havakungni nanmingit iglungni

Iglungni nanminiqangniq nakuuniaqtuq.  Apigilugit haamlatkut ilitugiyaangni piyaaguvin havaklutin nanminikkut iglungni.

Iglungni nanminit ikayuutauyuq pitailiniq akituyumik akiliqhiniq atuqnianik iglumik uvaluuniin niuviqniq iniqhaanik nanminiqit, Tutqughiniaqtutit nutaqiqinikkut, taksikkutlut.  Nanminiqlu iglungni havaknia piyuq ilatit iqatigilugit.

 

Havaknia nanminiqit hilataani iglukpit

Nanminiq piqaqtuq "niuvaavik hivungani " anginiqhauyuq tautuqnaqnia uvalu naunaitkutaa nunangni-ihuaqtuq amigaitunik niuvaayunik kivgaqtuqniqlu.  Nakuuyumik nanminiqit nayugahaanik tunihiyuq anginighaqmik ayuittiaqhimayumit naunaitkutaa.  Iliyumaniaqtat nanmingit haniani aalat havakvikniini ayungnaitqiaq tautuqtitiyaami niuvaayunun.

 

Taki!

Qulangnaiyautiqaqtughauyutin havakniani nanminiqit Nunavunmi.  Qulangnaiyautit ayungnaqniaqtut akitublutiklu.  Uqaqvigilugit qulangnaiyautiliqiyut uvalu atuglugu ikayuqtighatit ikayuqhigumaguvin.

 

Tamayat pihimayughat nanminikkut

Ihumaliugiiqtughauyutinlu mighaanun tamayaghangnik ihagiagiyangnik.  Ilait nanminilgit piyaaqaqtut amigaitunik akiligahanik hapkuninga alruyaqtuqtunik uvalu tamayanik havautighanik.  Akiliqtuivit uvaluuniin niuviqtutit?  Maniinaqmik akiliqhugu atukiqhutitluuniin? Niuviqtutit nutaanik atuqhimayunikluuniin? Hapkua ihumaliuqniit pipkainiaqtut nakuuyumik uvaluuniin ihuinaaqniq nanminiqnun.  Akiliqtuiniq maniinaqmun nutaamik aghaluutmik aulagutiliguvin maniqalualimatutit havauhighaanik ihagiaginiaqtat hivungani.  Una atuqtauluaqtuq ihuinaagutauyuq nanminiqaqtuni ayuqhaut.

 

Huuk havaktighaqagiaqin?

Havaktighaqagiaqin? Amigaitut mikiyut nanminilgit munaqhiyut ihuaqtumik inmingnik. Ilaali ilait nanminilgit havaktiqagiaqaqtut havaaghat ikaangniitlu amigaitpalaaqmata atauhiqmun. Ilaani nanminiqaqtut ihagiahuktut ayuiqhimatiaqtunik nutaanginait havaktaaqtait. Havaktighaqlutit ihuagutighaanik havauhighaanut nanminiqit. Havaktitiyutin, ilvit anginighauniaqtuq akighaa akiliqtuiniq ikayuutinutlu ilvit havaktititlu akiliqtatit.

 

Kina havaktiniaqiuq?

Ilihimatiaqlugu qanugiliuqnia havaktitat. . Havaktitit piqaqtughat kitunik ayuiqhimaniqniit, ilihaqtait, uvaluuniin atuqpaghimayait. Akhut havayuktunik uvalu pitiaqatigiiknikkut; ilaganaitutlu niuvaayunun.

 

Humi paqiniaqigit havaktighatit?

Havaaghanik naunaiyaqniq taiguani uvaluuniin havaaghanik nivingaqtigiyut qagitauyakkutlu naunaiyainiq havaktughanik.  Ilitugipkaqlugit ikayuqtitit havaktughaqhiuqtutit-nakuutiqiat inuit pitquyauyut ilihimayangni inungnit aalanit ilihimayut nanminiqnik ihagiagiyaaniklu.

 

Qakugu havatitiniaqinga?

Ilvit pilutit qilamiuqhimatumik havaktighaqhiuqlutit.  Qayagiyumik kihiqtitiqlugit ikayuutit akiitlu.  Una akhuuqnatqiaq nanminiqit ihumaliugutaa.

 

Taki!

Kanatam  Nunavunmi Nanminiqaqtunut Ikayuktiuyut Havagviingit tunihiyut tamainik atugahanik munaqhinikkut uvalu maligahainik havaktitiyunik.  Una piinagialik uvani:http://www.canadabusiness.ca/eng/page/2835/