You are here

Maligahaq 6: Naunaiyatiaqlutin havaat pangnairutikharnik

 

Kangiqhipkaidjutit
Aulagut Ihuaqtumik Apqut
Saivauyut Maliktakhat Ikayuutikhat Aullaqtirutikharnik Nanminiqautikhamut

1. Taututiaqlutit ilingnik
2. Naunaiyaqlugit ilvit kivgaqtuqtangnun
3. Havaklutit Ikayuqvighaqnik Aulavikhaanik
4. Iniqpiaqlugu
5. Havakvikhangnik uvalu havaktighangnik
6. Naunaiyatiaqlutin havaat pangnairutikharnik
7. Maniliqiniq Nanminiqmun

Aulahimaaqlugu
Ilaliutiyat
Uqaqvighaq kangihidjutinik
Alianaqtumik Itquumayumik

 

Maligahaq 6: Naunaiyatiaqlutin havaat pangnairutikharnik

Ihumagiyatit titiraqlugit. 

Titiraqlutin nanminip qanuriliurutikhaanik?

  • Naunaitumik naunaiyautaanik qanugitumik nanminighat qanulu ihuaqhaqlugu
  • Tikitumayatit pinahuaqtatitlu, havauhighatlu atuqtaghatit piyaangn piumayat
  • Naunaiyautaanik haffuma havakvighap uvalu nanminikkut timiudjutaa pihimayat
  • Hakugiknigit uvalu hakuklungniit nanminiqit
  • Maniliqnikkut kangiqhidjutinik naunaiyaqhimayumik nanminiqnik maniliugutiniaqtuq
  • Atuqigiaqaguvin uvaluuniin maniktigut aituuhiaqniq, huuq nanmingit ihugutauniaqtuq maniktigut
  • Naunaikutinik hulidjutinik uvalu maniliqiniqmun quviahuutit qiniqataqlugit ilvit piluaqhimayatin
  • Titiraqhimayunik akigaqnik

 

Nakuuyuq nanminikkut qanugiliugutighat aulagutiyuq ihuaqtumik, ikayuutauniaqtuq tugaangayaangani hivumuugutighaanik.

 

Ilihimalugit nanminikkut qanugiliugutighat aakdjikiit, uvaluuniin aadjikiinik naunaitkutilgit, kihimi tamaitavyak hapkuninga aviktughimayunik:

Aulapkaiyit Naittumik Titiraqtaat: Naittumik.  Uniqtuglugit ihumagiyatit uvalu tunihilutit naitumik naunaiyautinik hunat piyaghat hapkunani pingahuni naunaitkutini.

Nanminip Naunaiyautaa: Titirautigilugit hunat kivgaqtuutitluuniin, niuvaadjutighat, uvalu tautuktilugit ilihimayutit akigaqnik.  Ilaulugit qayangnaqnigit atuqniaqtatit nanminiqnun.

Nanminiqit Aulapkaininnginnik: Uqaqlugit qanuq aulaniaqtat nanmingit, humi iniiaqtuq, qanuqlu piniaqtatit tamayaghatit.   Havaktiqaguvin, ilaulugit naitumik havaanginik uvalu auladjutighaa titiraq.

Maniliqinikkut upalungaiyaqniq: Uqaqlugit qanuq mangit atuqniaqtatit imaalu utiqtiffaaqlugu niuvaanikkut.  Atuqigahuaguvin, uqaqlugu qanuq atuqqniaqtat atukiutit.  Unani titiraqhimayuni ayungnavyaktuq, pihimayuq amigaitumik naunaiyaniq mighaagun ilvit akiitigut, akighainik niuvaaniqmunlu.

 

Taki!

Maniliqinikkut naunaitkutit tautuktitiyut nutaamik maniliqinikkut qanuginmangaat nanmingit.  Ilaungitkumik, pilimaitutit ihumaliuqniqmik mighaagun anaminiqit, atukiqtitaulimaitutit aituqtaulimaitutitlu.  Hitamat atuluaqtughat titirqat maniliqinikkut naunaitkutit uva:angmagutit titrqat, maniliurnirmut naunaitkutamik, maniit atuqpauhiinut naunaitkut, uvalu naunaitkutlu pihimayangit maniliuqtamiknik.

 

Ikayuqtaulutin ilvit Nanminit Upalungaiyautaanik

Ikayuqtighaqainaqniaqtutin upalungaiyaqniqmun nanminivin idjuhighaanik.  Tamavyaa ikayuqtauniq akiituq, kihimi piyumaguvin akiliqlugu ikayuqtughamik, Pivalliayuliqiyitkkut Havaktingat tikuaqtuutiniaqtaatit humi manikhamik piinagialikmik.

Paqiniaqtatit ikayuqpiaqtughat ihagiagiyatit titiraqhimayuni ikayuqtighangni. Pivalliayuliqiyitkkut Havaktiit, Nualaani Katimayit Havaanik Havakviiini, nunangnilu nanminiqaqtut inuit tunihiyaaqtut atugahaqnik qanuq nuititlugu ilvit nanminikkut ihumagiyat.

Amigaitut ikayuutighat qagitauyaqmi naunaiyaqhauyut qanuq titiraqlugu nanminighap upalungayautighaanik.

Una Bplans qagitauyaliqivik ( Havakviit qagitauyaliqivia) tunihiyut qanuq titiraqniq nanminikkut upalungaiyautmik, piinagialik uuktuutighaq nanminikkut upalungaiyaqniq, ikayuutauyuq qagitauyaliqivik malniliqinikkut kihiqtitautit, uvalu niuvaablutik nanminikkut upalungaiyaqnikkut qagitauyaliqutinut.  Piinagialik kangiqhidjutit uvani www.bplans.com

Kanatami Maniliqiyiit  Katidjutiliqiyi qagitauyaliqivik tunihiyut ilainik ikayuutighanik kangiqhidjutinik makpigaanik ilauyut "Aulagutiniq Mikiyut Nanminigit," ilauyutlu ilangani qanuq upalungaiyaqniq nanminikkut upalungaiyaqniq.  Piinagialik una kangiqhidjut uvani www.cba.ca/en/component/content/category/45-small-business-services  

Kanatami Nanminikkut Kivgaktuutit Havakvia tunihiyutlu nanminikkut upalungaiyaqniq, ikayuut ikayugiangini havaktut upalungaiyaqniqmik pingahunik ukiunik nanminikkut upalungaiyaqniq nutaamut uvaluuniin aulahimayut nanmingit.  Una kivgaqtuut akiituq. Piinagialik uva upalungaiyaut uvani www.canadabusiness.ca/eng/page/2865/sgc-62/  

 

Ilihimalutin, hivuliq ihuaqutauqpiaqtuq hulidjut pidjutauyuq

Nanminiqni, taimaatut tamaini, hivuliq akhuuqnaqtuq. Qiniqhiaguvin ikayuqtighangnik nanminikkut ihumagiyangnik, nanminikkut upalungaiyaut hivuliuniaqtuq takuyumaniaqtaat. Ihumatiaqhimayuq, ayuitpiaqtutut-idjuhia upalungaiyaut nakuuyumik ihumagiyauniaqtuq, pidjutauniaqtuq ikayuqtighangnik ihagiagiyangnik.