You are here

Maligahaq 7: Maniliqiniq Nanminiqmun

 

Kangiqhipkaidjutit
Aulagut Ihuaqtumik Apqut
Saivauyut Maliktakhat Ikayuutikhat Aullaqtirutikharnik Nanminiqautikhamut

1. Taututiaqlutit ilingnik
2. Naunaiyaqlugit ilvit kivgaqtuqtangnun
3. Havaklutit Ikayuqvighaqnik Aulavikhaanik
4. Iniqpiaqlugu
5. Havakvikhangnik uvalu havaktighangnik
6. Naunaiyatiaqlutin havaat pangnairutikharnik
7. Maniliqiniq Nanminiqmun

Aulahimaaqlugu
Ilaliutiyat
Uqaqvighaq kangihidjutinik
Alianaqtumik Itquumayumik

 

Maligahaq 7: Maniliqiniq Nanminiqmun

 

Uuktuutigiyamingnikluunniit pivikhamingnut manikhanik:

Atukigiaqaqit aulagutighaanik nanminiqit?  Tamavyait nanmingit atukiqpaqtut.  Upautiblutik maniliqiviknun, atukkiutinut havakviit uvalu aalat maniliqinikkut havakviit atukiutighamik uvaluuniin kikliqaqtumik atukiutmik.  Nunavumi, piqaqtut ikitunik maniliqiviknik aviktughimayuni, kavamat uvalu inuit timiuyut tunihiyut atukiutinik, uvalu ilani qanuginmangaat, tunihiyut nutaanun nanminiqnun mikiyumik maniktigut aituqtut akiliffangitlugu.

Atukiqtitiyut tunihiniaqtut tamaangungituq manik ihagiagiyangnik.  Nigiukniaqtutlu ilvit tautuktitlugit ilvit piyumayutit mangitlu uuktuutiginiaqtatlu. . Una manik ilvit inmi tutquqhimayuq, uvaluuniin manik ilanatit ilatitluuniin atuqtitiniaqtut ilingnun.  Ilait nutaat nanminiqaqtut "pihimayait havaatik ubluqitqani," uvaluhavakhutik akiliuhiaqhutik kimitli pihimaitumik amniknik nanminiqmingnit.  Atuqpaghutiklu akiliuhiatik havaamikkut ikayuutigikugu ntaamut nanminiqminut.

 

Tamaitavyaq atukiqtitiyut qiniqhiayut qayangnaqtumik maniliuqniqmik.

Atukiqtitiyut havakviit maniliuqtut atukanut ilahimaaqhugit atugainut, pihimayutli atukiqtut atugaiyagiangini maniknik. Tautghugit hivuani atukiutitit-atukatit akiliqigit kingungani?  Tautugumaniaqtaat nanminiqit upalungaiyautaanik angiqtinagu atukiutiyumayat. 

 

Hamma ilait aalat ihumagiyaghat:

  • Piqaqit nakuuyumik "idjuhingnik" qanuginmangaa nunangni?
  • Akiliqniaqqiuk atukkat?  Atukiqtitiyuq ilihimayumaniaqtuq tadja uvalu itquqhimania maniliuqniq uvalu maniinat auladjuhia.
  • Qafiitaalamik manikmik atukigumavin?  Atukigumayat nalaumava pihimavalu itqungniagtuaanun manikpit auladjuhianun?
  • Humik himiqtaaqtumik piqaqit tuniyaangni amiqutighaanik atukavit?  Imaa iinaqtuq tautuktitiyughauyutin tunihiniaqtutit 10min 30 pusatmun uansat nanminiqaqtut akiliqtuivaktut akikhainnut.
  • Qaffitaalamik maniliqtuiniaqtuq nautigakhamik?

 

Taki!

Kanatap kavamangat uvalu Nunavut Kavamangat uvalu aalakiit Inuit timiuyut tunihiyut manikmik ikayuutighamik hulidjutinut happkununga Inuinaqnun uvalu Nunavunmiunun nanminiqaqtunut.  Naunaitkutaq D tunihiyuq naunaiqhimayunik ilaini hulidjutinik.

 

Akhuugutauyuq tutquqtiqniq

Nanminiqaqtut inuit nunaptingni apigiyaugaangamik titiraqlugit angiyut ayuqhautitik pihimayut ilaublugit " piyaaqniq akituyunun."  Kihimi hunauva akituyut uvalu humit qaiva?  Akituyut tainia atuqtaqut "miniliqinikkut havaani" manikhaq nanminiqaqtunut ihagiagiyait aulagutighanik uvalu angikliyuumigiangani.

Piqaqtuq pingahuinaqnik ikayuutinik akituyunik: atukiqniq, aituutit, uvalu tutquqtiqhimayut.  Atukiqniq ayuqnaqtuq piyaami, akiliqtughauyuq ihuaqhaqlugu, piqangitutik tunihiyut tamainik akituyunik nanminiqaqtut ihagiagiyainik.

Aituutit kavamanit uvaluuniin Inuinait timiuyunit pihimayut tunihiblutik atauhiinaqmik, uvalu mikiyumik manikmik atuqtauyukhanik hulidjutiinaqnik.  Tutquqtighimayut, aalami, ilvit mangit, ilvit atuqtaaqtat quyaginaq. angiyumik akhuuqnaqtuq ikayuut akituyunun nanminiqnun.

 

Qanuq havakniaqin tutquqtiqniqmik? 

Havakvikni,tutquqtighimayut pihimayut maniliqnikkut-qaffiutilanga ilanga atungituq niuvaanikkut akiligupkit havatut(ilvit akighat) uvalu havauhikkut akiit(tamayat uvalu auladjutit akiit).  Tamavyaa maniliuqtat ahinun tutqaqtughaq, piyaangani akituyunun nanminiqnun angikliyaangani, uvaluuniin, ilaini qanuqtut, ikayuutauniaqtuq hivuniqni niuvaaniq kayumiiqat uvaluuniin piguvin ihumagingitangnik akighaanik.

Pitquhikkut maniliuqtut, ilvit "havaknikkut, havaktat, anguniaqnikkut, qilamik nungutpaqtuq.  Maniktigut maniliuqniq, qanuq, atuhugu tamaat mangit qilamik taiyauyuq "inuuyaq algakkut qanikkut" nanminiqalimaitutit tamaatun.  Tutqughigiaqaqtutit ahianun, inuuyangni.  Ilvit ihagiahuktutit piyaaqniq akituyunik.

 

Taki!

Hama ilait ihumagiyaghatit ihagianaqtut ilihimayaghatit ihumaguvin mighaanun manilqiqinikkut nanmingit.

Aulayuq Akityunun-manik atuqtauyq auladjutaanun nanminivin ubluq tamaan.  Tamavyait nanminiqaqtut atuqtut kigliliknik atukiutinik maniliqviknin uumunga.

Atugaq manik nanminivin atugaa aalanun. . (Ilihimalugu atukkat ilauyuq ilaliutiniq atugaqmun).

Nanminitik Akia nanminiqit atugaiqpiaguvin.  Ilauyut quyaginaq nanminiqit piutait uvalu maniliuqhimayatin uvalu tutquqtiqhimayatin ukiuni nanminiqit

Piyunagnautait piyaangani nanminiqit atuqlugu akia piyaangani manikmik. Piyunagnautaitikkut nanmingit uvaluuniin inlvit nunat qayangnaqtuq piiqtauniaqtuq atauhiq tamangnikluuniin nanminiit maniiqpiaqat-qayagilutit iniqtiglugit havaktatit!