You are here

Saivauyut Maliktakhat Ikayuutikhat Aullaqtirutikharnik Nanminiqautikhamut

 

Kangiqhipkaidjutit
Aulagut Ihuaqtumik Apqut
Saivauyut Maliktakhat Ikayuutikhat Aullaqtirutikharnik Nanminiqautikhamut

1. Taututiaqlutit ilingnik
2. Naunaiyaqlugit ilvit kivgaqtuqtangnun
3. Havaklutit Ikayuqvighaqnik Aulavikhaanik
4. Iniqpiaqlugu
5. Havakvikhangnik uvalu havaktighangnik
6. Naunaiyatiaqlutin havaat pangnairutikharnik
7. Maniliqiniq Nanminiqmun

Aulahimaaqlugu
Ilaliutiyat
Uqaqvighaq kangihidjutinik
Alianaqtumik Itquumayumik

 

Ihivgiuktauffaaktut

Una atugaghaq tunihiyuq qilamik ihivgiutauffaaqtut hapkununga savanik abluqniqnik ayuiqtaghatit mighaagun ihumaguvin aulagutilutit nanminighangnik ilingnun. Atautit atugaghat uqaqhimayut naitumik malguuknik makpingnit, kihimi kangiqhidjutit tuniyauyut ikayuutighatit humungaulutit ilitugitiagumaguvin.

 

Taututiaqlutit ilingnik.
Hivuliq piyughaq ilvit! Naunaiyaqlugit hakugingnitit hakukluutit uvalu ihumaliuqlutit nanminiqangniq nakuuyuq havaaq piyaghat ilvit.  Itquumalutit Pilutit illingnik ihivgiulutit. Ilitugitiaqlutit hunauva piyughaq ihuaqtumik hivumuuqniaqtutit. 

 

Naunaiyaqlugit ilvit kivgaqtuqtangnun.
Tugliq abluqniq qinali niuvigumayuq niugutighangnik.  Nanminiqangiq ihumaliugut pihimayughat ilihimayaqnik kitkut kivgaqtuqtatit uvalu anginighaa niuvaavikpin.

 

Havaklutit Ikayuqvighaqnik Aulavikhaanik.
Amigaitunik munagiyaghaliuyutit nanminiqnun. Pitailugit tamaita munaginiit ilingnik. Havaklutit hakugiktumik ikayuqtighangnik nakuunik inuknik ikayuqtughat ilingnun pilutik hananik uvalu ayuqhautit auladjutaa nanminip.

 

Iniqpiaqlugu: Atiliuqlugu nanminit.
Una puiguguiqlugu abluqniq!  Pilutit ihuaqtunik piyungnautinik, laisinik uvalu qulangnaiyautighanik nanminiqnun. Atiliuqlugu nanminit hapkununga Havaktinut Aanniqtailinirmun Akiliuhiaqtaaqviqaqtutlu  uvalu ilitugihimalugit taksikkut qanugiliugutighat.

 

Havakvikhangnik uvalu havaktighangnik: Humi Kitkulu?
Atugahaq 5 apighiyuq ihumagilugit ikitut apighuutit. Humi iliniaqqiuk nanminit? Hunat tamayat ihagiagiyatit? Havaktiqangniaqit? Ihuaqtumik ihumaliuqlutit humut pinguqtiniaqiuq nanminit hunalu(piqaqat) havaktinik ihagiagiyatit.

 

Titiraqlutin nanminip qanuriliurutikhaanik.
Nanminip qanuriliurutikhaanik ikayuutauyuq ihuaqhagiangani qanugiliuqniq aulagutiyaangani nanminit, uvalu ayungnaitniaqtuq ikayuqhigiangni. Nanminip qanuriliurutikhaanik aungnaitughaugaluaq, kihimi akhuuqnaqtuq manik piyaangani aulagutighat naminiqnik.

 

Pilutit Manikhangnik.
Kinguliq aulagutighat pilugu manikhat ihagiagiyat.  Iniqtat naminikkut qanugiliugutighat, upalungaiyaqat ayungnagutighaitlu mangit. Humit piniaqqit ilanganik manikmik akituyunun ihagiagiyaqnik?