Havaktingit

You are here

Angmaqtiutaa Kivalliq Avikturniani Pulaarvikhat

Immaktirvia 16, 2018

Tuhaayukhaq

Qilamik Tuhaqtidjutikhaq

 

Angmaqtiutaa Kivalliq Avikturniani Pulaarvikhat

Kangiqliniq, Nunavut (Imaruqtirvia 16, 2018) – Kivalliq Avikturniani Pulaarvikhat angmaqtiqtauyuq Kangiqlinirmi, Nunavut.

"Tamna Kivalliq Avikturniani Pulaarvikhat ikayuutauniaqtuq tahapkununga will provide a vital link between nanminiqaqtunut, aquihimayunut nanminiriyauyunik, aquihimayunik munaqhiyut aullaaqtitiyutluuniit," uqaqtuq Hivuliqti Joe Savikataaq. "Kavamangat Nunavut (GN) pinahuaqpaktut ikayuutikhainik aquihimayunut nanminiqaqtunik Nunavummiut ikayuutikhainiklu aquihimayunit amigagyuumilirmata maniliurutikhanik Nunavunmi maniliurutaniklu. Tunnganarniq—Inuuhittiaqariangani iliranaittumik,tun’nganarluni ilauqattarlinilu—atauhiuyuq hivunikhaliurutinginit Turaaqtavut. Pulaarvikhat ikayuutauhunguyuq nunaqaqtunut Kivallirmi tautuktitilutik haunaugaingnik miqhamingniklu pitquhimingniklu qungiaktitilutiklu aquihimayuni quviahuktitilutik tunnganaqtumiklu inungni."

Hamna hivulliqpanguyuq aviktuqhimayuni pulaarvikhat aquihimayunut Kivallirmi. Hanadjutaa nappaktiutaanullu imatut akitutigiyuq $3.8 million, maniqaqtutauyurlu GN-kunit. Pulaarviat pingahunik havaktiqaqtuq, tunngahuktitivaglutik aquiyunik tautuktitilutiklu uumayunguanik pinniqutiliuqhimayunik. Uqautivakhunguyaillu aquihimayut takuyaqtuqulugit aquitqulugillu aallanut nunanut Kivallirmi.

Pulaarvik takunnaqtitivakhunguyuq Kivallirmi aquiyunut nanminiqaqtunik atuqtalunillu aviktuqhimayuni nanminiqaqtunit akhuurutigilugit ikayuutikhatik hulipkaidjutikhatikluuniit. Nunavut Pivalliajjutikhalirinirmut Katujjiqatigiinnun niuviktitivakhunguyut hanauganik miqhaniklu titirauyaqhimayuniklu pulaarvingmi, havaqatigilugit Pivalliayuliqiyikkut Ingilrayuliqiyitkullu.

###

Tuhagaqtidjutikhanut Uqaqvikhaq:

Matthew Illaszewicz
Atanguyaq Tuhaqtidjutinun
Pivalliayuliqiyitkut Ingilrayuliqiyitkullu
867-222-0122
millaszewicz@gov.nu.ca