Havaktingit

You are here

Ilihairutikhaq Uyaraqhiurnikkut ilihairutingit

Immaktirvia 22, 2015

Nunalaani Inungnun Tuhaktitauyukhaq

Ilihairutikhaq Uyaraqhiurnikkut ilihairutingit

Aulaniaqtuq Ubluangni: Imaruqtirvia 22, 2015

Nutqaqlunilu Ublungani: Niqiliqivik 17, 2015

Nunavut-tamaini 60 sec

Ilihaiyumavit qanuq ilitagiyaangat allatqinguyut uyaqanik atuqtaugiaqaqtunlu uyaqat taimaitunik iron-nguyut goldnguyutlu?

Ilauyukhauliqtutinqaak akiqangitumi Ilihairutikhaq Uyaraqhiurnikkut ilihairutingni, aulaniaqtun nainguyuni nunalaani Havagvianganin Pivalliayuliqiyikkut Ingilrayuliqiyikkuninlu:

Iqaluit – Taaqhitirvia 6mi 11mun

Pangnirtung – Taaqhitirvia 13mi 18mun

Rankin Inlet – Taaqhitirvia 13mi 18mun

Kugaaruk – Taaqhitirvia 20mi 25mun

Kugluktuk – Taaqhitirvia 27mi Niqiliqivik 1mun

Qikiqtarjuaq – Taaqhitirvia 27mi Niqiliqivik 1mun

Kinngait – Niqiliqivik 10mi 15mun

Ikpiaryuq – Niqiliqivik 17mi 22mun

Ayuiqhaqniaqtutin uyaraqhiurnikkut ayuittiarutikharnik atuqtakhainiklu nalvaaqhiyaangatlu uyaqanik atuguminaqtunik uyaraqhiuqtunik havaangani Nunavunmi.

Naunaiqyumirumaguvit uuktugumaguvitluuniit ilihairutmun, hivayaqlugit 1-888-975-5999 titiraqlugitluuniit qaritauyakkut minerals@gov.nu.ca.

###

Tuhaqtitihimaaqtuq Hivayaqlugu:

Matthew Illaszewicz

Atanguyaq,Tuhaqtitiliqiyuni

Pivalliayuliqiyikkut Ingilrayuliqiyikkullu

Nunavut Kavaman

867-975-7818

millaszewicz@gov.nu.ca

Qamanittuaq – Niqiliqivik 17mi 22mun