Havaktingit

Nutaangutqijat GN-kut Qalagjuarniq COVID-19C tuhaqtitaujukhat paqitaunginariaqaqtun qaritaujakkurviptingni. Qalagjuarniq COVID-19 atuqtakhat paqitaunginariaqaqtun Havagviat Aanniaqtailinikkut Qalagjuarniq COVID-19 atuqtakhat makpirnia.

You are here

Iqaluit Milviat amigaitpiaktunik tingmitinik tikiqattarniarmata Ukiuqtaqtumi Ulapqiryuaktitlugit

Maassi 03, 2016

Inungnut Kivgaqtit Tuhaqhityuta 

Iqaluit Milviat amigaitpiaktunik tingmitinik tikiqattarniarmata Ukiuqtaqtumi Ulapqiryuaktitlugit 

Ukiuqtaqtumi Ulapqiryuaktitlugit, Iqaluit Milviat amigaitpiaktunik tingmitit agyaqtut tikiqattarniarmata. 

Ubluini Qiyaiyalirvia 4, 5, 11 unalu 12, naunaigikhimayuinait uhittiqtukhat milvingmungauniaqtut milviklu akhaluutiqarviat mikkaungmat, inikinniaqtuq. Ulapqiyaqtuqtukhat hivulliupkaktauhunguyut. 

Qiyaiyalirvia11mi, Ulapqiyaqtuqhimayut utiqqata Kanatamut Kallathirmit, tamatkiumayumik milvik inuqaqtukhaungittuq uttiqtunik Kanatamut takkuriyukhaungmata niuvviktainik utqutiyainiklu makpiraqariakhainik. 

Hamna quvianaqpiaktuq ulapqiyaqtuqtunut quyagiyumayapfillu tamapfi maliqattiarapfi aullarvikhainut tikilvikhainutlu kayumigiangini, qayangnaitumiklu. 

### 

Tuhaqtitaunikkut Uqaqatikhaq:

Matthew Illaszewicz 
Atan'nguyaq, Tuhapkaiyini 
Havagviat Pivalliayuliqiyitkut Ingilrayuliqiyitkullu 
867-975-7818 
millaszewicz@gov.nu.ca