Havaktingit

You are here

Kangikhipkaidjutikhaq Tikittukhat Nunavunmut

Immaktirvia 08, 2017

Tuhaqtidjutikhaq

Tuhaqtitauhainnaqtukhaq

Kangikhipkaidjutikhaq Tikittukhat Nunavunmut

IQALUIT, Nunavunmi (ımaruqtirvia 8, 2017) - Pivalliayuliqiyitkut ıngilrayuliqiyitkullu quviahuktut tuhaqtitiplutik kangiqhipkaidjutikhanik Tikittukhat Nunavunmut, nutaaq tikkittumajunut niuvvadjutikhanik Kavamangata Nunavut hanaqiyat aariyakhanik aquiyumayunut takkupkaidjutikhaniklu aviktuqhimaniptingnik.

Havaktauhimayuq qauyihattiaqtaudjutanit kiudjutainitlu Nunavunmiut, Pivalliayuliqiyitkut havaktiinit nunanilu ihumaliuqtiuyunit katimayiinit, Tikittukhat Nunavunmut hanaqiyauhimayuq takupkaidjutikhanik ihumagilugitlu "Quvianarninganik Ukiuqtaqtumi". Nunat uqautainit ihumaliurutainiklu, qanurininganik, niuvvadjutikhainik qanuriliurutikhanginik, tamnaluttauq nutaaq qaritauyakkurutikhaq takuyaqtugakhat, DestinationNunavut.ca, pinahuaqtut ilaupkaiyumaplutik amihunik inungnik aquiyumayukhanik aviktuqhimaniptingnut takuyauyumayunik Nunavunmiunit.

"Aquiyukhanut maniliurutikhaq ihuaqutauhunguyuq aviktuqhimaniptingni maniliurutikhanik," uqaqtuq Nunavutim Minatanganit Pivalliayuliqiyitkut ıngilrayuiqiyikkut, Monica Ell-Kanayuk. "Hamna ihuarniqhauyuq havaakhanik, iliharnikhaniklu nunani angiglivalliadjutikhainik Nunavunmiunut. Quviahuutikhaptingnik tautuktitlugitlu ihuarnirit pitquhivut ilitquhivutlu, Nunavut Kavamangat quviahukpiaktut qaitquyiplutik nunaryuamit takutquplugt ‘Quvianarningat Ukiuqtaqtumi’."

Hadja amigaitunik hulipkaiyariliqtut aallatqiiniklu niuvvadjutikhanik uuktuutikhanik angiglivalliadjutikhanik Nunavutim aquinikkut atuqtakhainik ikayuutikhanginiklu,Pivalliayuliqiyitkut ıngilrayuiqiyikkut ikayuqpaktait nanminiqaqtut aquiyunik hulipkaidjutikhainik hanaiyautikhainiklu angitqiyanik maniliurutikhanik. Aallaniklu takupkaidjutikhainik Nunavunmik, qaritauyakkurutikhaq naunaiqhitikhanik naunairumayamingnik nunani aquiyunik aulapkaiyiuyuniklu hulipkaiyuniklu piqariakhainik. Pivalliayuliqiyitkut ıngilrayuiqiyikkut hanaqihimmaktut inungnut tuhaqtitidjutit takuyakhaniklu takunnaqtukhanik hapkunani Instagram-mi, Twitter-kut Facebook-kutlu.

Tikittukhat Nunavunmut hadja takunnaqtut avikturniani Uukturumalirianginik Nunamut, tautuktitiyut Ottawami aullavaktuq Qiqaiyarluarvia 20 talvunga Apitilirvia 4, 2017. Pivalliayuliqiyitkut ıngilrayuiqiyikkut havaqatigivaktait aallatqiiknik havaqatigiiktunik ilauyutlu Pitquhiliqiyitkut, Nunavunmi Hanauyaqtit Miqhuqtitlu Katimayiit, Allianait, Nunavut Sivuniksavut, hapkuatlu Nunavunmun Aquivaktunut hanaqiyamingnik havaktiqaqlutik qunngiaqtauyukhanik tautungnaqhiplugit aviktuyrhimanivut Nunavunmi. Itqurniaqtauyuq taimatut 11 millian ingunik aquihunguyut qungiaqtitiyunun Tikittukhat Nunavunmut takkunaqtitlugu avikturniptingni tikilviuyumayuq aquiyunut.

###

Tuhaqtidjutikhanut Uqaqvikhaq:

Eugenie Kwok
Himmautaulaktuq Atannguyaq Tuhaqtakhanik
Pivalliayuliqiyitkut ıngilrayuiqiyikkut
(867) 975-7867
ekwok@gov.nu.ca