Havaktingit

You are here

Katimapkainiakhimaliqtut hakugiutikhainik aquiyunut aullaaqtutlu aanniqtailitikhanut

Saptaipa 22, 2015

Tuhaqtidjutikhaq 

Katimapkainiakhimaliqtut hakugiutikhainik aquiyunut aullaaqtutlu aanniqtailitikhanut 

IQALUIT, Nunavut (Apitilirvia 22, 2015) –Kavamangat Nunavut katimapkainahuaqtut inungnik tamaini avikturniani tuharumaplutik ihuaqtunik atuqtakhanik hakugiutikhanik Aullaktunut uvalu Aquivaktunut Maligaq (TTA). Pinahuaqhutik ihuatqiyanik atuqpagainik maliktakhainiklu atuqtauyukhanik ihuaqpiaktunik aullaaqtullu aanniqtailitikhanut.

“Aquiyut anginiqaqpiaktuq Nunavunmiunut, Nunavunmiut ikayuqtigiyumayavut ihuaqhautikhanik qanuq hamna maniliurutikhaq hivumuurutikhanik,” uqaqtuq Pivalliayuliqiyikkut Ingilrayuliqiyitkullu Minista Monica Ell. “Nunavunmiut uqaqquyavut ihumagiyamingnik talvuuna nutaaq Aullaktunut uvalu Aquivaktunut Maligaq nunakput ihuakhidjutikhanik atuqtauyukhanik tamainit inungnit ilauyunit talvuuna havaaqautikhakkut. Aquiyunut maniliurutikhanik ihuaqtunik atuqtakhaliuriaptingnik maniliurutikhaniklu nunallaanut nakunikhanik atuqtakhainiklu aquivaktunut.”

Hamna ihivriukhidjutat havaktauyuq ikiklidjutikhaniklu ayukhautauvaktut aquiyunut ngiklivalliadjutikhanik, ikayuutikhaniklu aquiyut aanniqtailidjutikhanik, aquinikkut angiklivalliadjutikhainik nanminiqautikhanik ikayuutikhaniklu Nunavunmiunut.

Una Aquivaktunut Maligaq (TTA) piliurutikhanik maliktakhanik maliruagakhatlu aquiyunut maniliurutikhanut ilauyut, hapkuaninaungitunik:

  • aquiyunut takuuripkaiyut taimaitut aullaaqtittiqattaqtit
  • tukkumavikhat itiqtiirvikhat, hiniktarviit tupautarvikhat, ahinillu nayuqtakhat
  • umiaryuakkut aquiyunut, allatlu tariukkut aquiyut

Nunani tigumiaqtiitlu tuniyauhimayut katitiktauyut ilauyukhanut aquiyunut uqautainik ihumagiyainiklu ilauyangini maligatigut allanguutikhanik. Katimapkaititlugit, ilauyut ilitturihunguyut huuq allanguqtauyariaqaqtunik, uuktuqtauyumayuniklu hunanik uqaqlugillu ihumagiyatik qanuqtut allanguutikhanik aktuutauniaktut allatqiiktunut havagviuyunut, Nunavunmiunut nunallaanutlu.

Inungnik katimapkaivikhainik naunaiktauyut nunani:

Ubluani 

Nunangani 

Humi 

Apitilirvia 22–23

Iqaluit

Apitilirvia 22 – Nunavut Qunngiaktitiunut Havaanganik 
Apitilirvia 23 –Itiqtirvik Arctic Caribou Room

Apitilirvia 25

Pangnirtung

Hamlatkut Havagviat

Apitilirvia 28–29

Kangiqliniq

Atuqtuarvik Corporation Board Room

Apitilirvia 30

Naujaat

Nuanmingni Ulapqivik

Tattiarnaqhiyuq 5

Mittimaltalik

Nuanmingni Ulapqivik

Tattiarnaqhiyuq 15

Iqaluktuttiaq

Nuanmingni Ulapqivik

Tattiarnaqhiyuq 16

Uqhuqtuuq

Nuanmingni Ulapqivik

 

Pinahuaqtat uqautigiyumaplugu nutaaq TTA maligaliurvingmi aullaqtiliharutani 2016.

Titiraqlugu naunaiyautat katimaqatigilugit, takuglugu www.nunavuttta.ca titirakvigillugu info@NunavutTTA.ca.

###

Tuhaqtidjutikhanut Uqaqvikhat: 

Matthew Illaszewicz 
Atan'nguyaq, Tuhaqtitauyukhanik 
Pivalliayuliqiyikkut Ingilrayuliqiyitkullu 
867-975-7818 
millaszewicz@gov.nu.ca 

Naunaitkutikhaq malikhunguyuq