Havaktingit

Nutaangutqijat GN-kut Qalagjuarniq COVID-19C tuhaqtitaujukhat paqitaunginariaqaqtun qaritaujakkurviptingni. Qalagjuarniq COVID-19 atuqtakhat paqitaunginariaqaqtun Havagviat Aanniaqtailinikkut Qalagjuarniq COVID-19 atuqtakhat makpirnia.

You are here

KITIKMEOT INUIT ASSOCIATION UKUALU KAVAMANGAT NUNAVUT ATILIUQTUK NUNAITKUT ANGIQATIGINGNIRMUT HAVAQATIGIIGUTIKHAMINGNIK QURLUQTURYUNGMI APQUTIKHAMIK TULGAVIKHALIURLUTIKLU HAVAAKHAQ

Julai 09, 2016

Qillaminuaq Tuhaqtitauyukhaq

KITIKMEOT INUIT ASSOCIATION UKUALU KAVAMANGAT NUNAVUT ATILIUQTUK NUNAITKUT ANGIQATIGINGNIRMUT HAVAQATIGIIGUTIKHAMINGNIK QURLUQTURYUNGMI APQUTIKHAMIK TULGAVIKHALIURLUTIKLU HAVAAKHAQ

ıqaluktuuttiaq (ıkaluktutiak), Nunavut: - Taaqhivaliavia 9, 2016

Ublumi, Hivuliqti Peter Taptuna, pidjutigiplugit Minista Ell-Kanayuk, Pivalliayuliqiyitkut Ingilrayuiqiyikkut, Kavamangat Nunavut ukuatlu Kitikmeot ınuit Katujjiqatigiingit (KIA) Angiyuqaak Stanley Anablak atiliuqtut Naunaitkut Angiqatigingnirmut (MoU) naunaiyautikhanik havaqatigiigutikhamingnik havaqatigiiglutik ikayuqtigiiglutik uuktuqatigiigutikhamingnik Qurluqtuaryungmi Apqutikhamik unalu Tulagvikhaliurlutiklu (GBRP) Havaakhaq.

Qurluqtuaryungmi Apqutikhamik unalu Tulagvikhaliurlutiklu (GBRP) Havaakhaq, iniqtaukpat, havaktauhunguyuq 227 km hila qanuritkaluaqtitlugu atuqtaulayumik apqunmik atuqtauyukhamik talvanga Tibbitt-Tahigyuaq Ukiumi Apqutikhat itiyumut tuliaktarvikhamut Qurluqtuaryungmi tahamani Tariugyuam Aulavingani (Northwest Passage).

Una Naunaitkut Angiqatigingnirmut (MoU) atiliuqtaudjutat ublumi pidjutiqaqtuqupalungaiyautikhanik GBRP-kut Havaakhaq Uuktuutikhanik, tuniyauhunguyuq Nunavut Avatiliriyikkut Katimayit allanutlu atanguyauyunu. Tamnaluttauq, una Naunaitkut Angiqatigingnirmut (MoU) tamainut amihunut atuqtautaaktuq ayukhautauyunut ilauyut havaakhamut ihuaqhautikhainik project governance (talvuuna KIA-Kavamangat Nunavut (GN) hivulliqtiuyut havaqatigiiktuni atannguyauyutlu katimayiit), tuhapkaidjutikhat, kantraqaqtitidjutikhanik atuqtauyukhat, manikhainiklu ihuaqhautikhat.

"Ilangit ikayuutikhangit Qurluqtuaryungmi Apqutikhamik unalu Tulagvikhaliurlutiklu (GBRP) Havaakhaq amihuqpianguyut. Itinirmi imarmi umiat tulaktarvikhanik hivurani Nunavunmi akikhitihunguyuq tamainut akituryuaqtut inuudjutikhanut atuqtauyunut ikayuutikhaniklu maniliurutikhanut aviktuqhimaniani Kitikmeot. Hamna havaakhaq havaakhaniutihunguyuq nanminiqaqtunillu havagvikhainik Nunavunmiut. Quviahukpiaqtunga atiliurapku Naunaitkut Angiqatigingnirmut (MoU) ublumi."

Minista Peter Taptuna, Hivuliqti tapquat Nunavutmiunun

"Ukpiriyatka havaqatigiiklutik GN-kut KIA-kutlu talvuuna Naunaitkut Angiqatigingnirmut (MoU) ihuaqhautauyuq maliktakhainik qanuqtut munaqhidjutikhainutlu pivalliadjutikhanik Kanatap ukiuqtaqtumi hivuumuuqpalliadjutikhainik. Ikayuqtigiiglutik uuktuqatigiigutikhamingnik Qurluqtuaryungmi Apqutikhamik unalu Tulagvikhaliurlutiklu (GBRP) Havaakhaq, KIA-kut ilauqatigiigutaunirmikkut ikayuutauhunguyuq tamna havaakhaq havaktauhunguyuq ilaqaringani Inuit ukpirriyainik hivunikhaliurutikhanik, ilauyukhatlu pittiarutikhainik avatimik uumayutlu akhurutigivaktavut."

Stanley Anablak, Angiyuqaak - Kitikmeot Inuit Katujjiqatigiingit

Aallanik ilitturipkaidjutikhanik uqaqatigilugu: Paul Emingak

Atan’nguyaq Aulapkaiyi

Kitikmeot ınuit Katujjiqatigiingit

(867) 983-2458

execdir@kitia.ca

 

Yasmina Pepa

Atanilluaq, Inungnun Tuhaqtitihimaaqtiuyuq

Havagviani Hivuliqti Taptuna

Nunavut Kavamangat

(867) 222-0961

ypepa@gov.nu.ca