Havaktingit

Nutaangutqijat GN-kut Qalagjuarniq COVID-19C tuhaqtitaujukhat paqitaunginariaqaqtun qaritaujakkurviptingni. Qalagjuarniq COVID-19 atuqtakhat paqitaunginariaqaqtun Havagviat Aanniaqtailinikkut Qalagjuarniq COVID-19 atuqtakhat makpirnia.

You are here

Nunavut kavamanga unalu Nunavut Tunngavik Incorporated (NTI) kut tuhaqtitiyut nutaaq Nunavummi Nangminiqaqtunik Ikajuuti maligaq

mii 13, 2016

Tuhaqtitjutikhaq

Nunavut kavamanga unalu Nunavut Tunngavik Incorporated (NTI) kut tuhaqtitiyut nutaaq Nunavummi Nangminiqaqtunik Ikajuuti maligaq 

IQALUIT, Nunavut (Qiqaiyaqluaqvia13, 2016) – Nunavut piqaliqtuq nutaamik Nunavummi Nangminiqaqtunik Ikajuuti (NNI) maligaq. Nutaaq maligaq ikayuutauhunguyuq Inungnut Nunavunmi nanminiriyauyunut, ihuatqiyanik maliqayakhainik Nunavunmi Nunataagutit Angigutaanut ( Nunavunmi Nunataagutit Angigutaanut) uuktuutikhainiklu ihuaqtunik pitagutinut munaqhidjutikhanik.

Nunavut kavamanga (GN) Minista Pivalliayuliqiiyitkut Ingilrayuliqiiyitkunnilu, Nan’ngariyauyuq Monica Ell-Kanayuk unalu Nunavut Tunngavik Incorporated (NTI) Angayuqaak Cathy Towtongie tuhaqtitiyuq nutaaq maligaq ublumi Iqalungni. 

“Allanguqtauhimayut Nunavummi Nangminiqaqtunik Ikajuuti (NNI) Maligait, ihuakhidjutiyut Nunavunmiunut ayurnaitquyanik Nunavut nunamingni Inungnit nanminiriyauyunutlu ihuaqtumik aulladjutikhainik ikayuutikhaniklu,” uqaqtuq Minista Ell-Kanayuk. “Nunavummi Nangminiqaqtunik Ikajuuti (NNI) Maligait hivumuurutikhanik kavamapta Sivumut Abluqta hivunikhanganik maliktakhainiklu pidjutikhainiklu ikayuutikhainiklu nunamingni Nunallaani maniliungnikkut pivalliadjutikhainik.”

“NTI-kut ukpiruhuktut nutaaq ihuaqhaqtauhimayuq Nunavummi Nangminiqaqtunik Ikajuuti (NNI) Maligait  ihuaqtuq hivumuuqpalliadjutikhanik hanaqidjutikhaniklu ihuatqiyanik kantraqautikhanik Nunavunmi, as tautuq-tuuyaaqtauyaqtuq umani Naunaitkunmi 24 talvani Nunavut Angirutani. Katimapkaidjutaini NNI maligaq ihuaqhaqtauhimayut, NTI akhuurutigivaktat kivaktukhugit Inuit nanminiriyaitigut, ihumalutauhimayutlu uqautigiyavut ihuaqharahuakhugitlu nutami maligarmi. Takuyumayatka tamaita allanguqtiqtauyut nutannguqtiqtauyutlu ikayuutauhungungmata aviktuqhimayuni maniliurutikhanut,” uqaqtuq  NTI Angayuqaak Cathy Towtongie.

Anginiqaqtut allannguqtiutait nutannguqtiqtauhimayut nutaami Nunavummi Nangminiqaqtunik Ikajuuti (NNI) Maligaini ilauyut: 

 • nutaanguqtut auladjuhikhait Nunavummi Nangminiqaqtunik Ikajuuti (NNI) Maligait, naunaiknahugitugit kittuuyakhainik umani maligarmi talvangakhimayut Nunataarutini Nakataani 24 Nunataarutimi angirutingani
 • nutaaq uukturnirmut ihuarhainirmik naunaiyautikhainut ikayuutikhaniklu ihuaqhautikhaniklu Inuit nangminiqaqtunik 
 • allannguqtiutainik uuktuutitlu ihuaqharninginik aktilaakhainik akikhainik 
 • ihuaqharninginik aktilaakhainik akikhainik Inuit havaktiit ikayuutikhait 
 • nutaaq akiliqtakhanut ihuaqhautikhainik
 • nutaaq nanminiqautikhanut atuqtakhaliukhimayut Nunavunmi nangminiriyauyunut
 • amigaitqiyanik naunaitkutikhainut ikayuutikhat Inuit Havaktikhanut
 • naunaiyautikhanut hanaqidjutikhainik NTI-kut ihuaqhaidjutikhanik maliganut ihuaqhainirmut
 • nutaaq Nunavummi Nangminiqaqtunik Ikajuuti (NNI) Ihuaqhaiyiinut himautikhanik Nunavummi Nangminiqaqtunik Ikajuuti (NNI) Kanturaktitaqnit Ihumaliutqiktiunikkut Katimayiit

Hitamani ukiuni qauyihaivakhutik pivallaidjutikhaliuqpaktut ikayuutikhanik ihuaqhautikhaliukhutiklu Nunavummi Nangminiqaqtunik Ikajuuti (NNI) maligaq. Hamna maligakhaliukhimayuq atuqtaulikhunguyuq Qitiqqauyaqvia 1, 2017. Tuhafaagumaguvit, takulugu hamani: nni.gov.nu.ca.

###

Naunaikhittiarumaguvit hivayaklugu: 

Matthew Illaszewicz
Atan'nguyaq, Tuhapkaiyini
Pivalliayuliqiyitkut Ingilrayuliqiyitkullu
Kavamangat Nunavut
867-975-7818,
867-222-0122 (cell)
millaszewicz@gov.nu.ca 

Kerry McCluskey
Aulapkaiyi Tuhagakhanut
Nunavut Tunngavik Inc.
Hivayautaa: 867-975-4914
Akiitukut: 1-888-646-0006
kmccluskey@tunngavik.com 

 

Kangikhitjutaa – Nutaaq NNI maligaq 

Nutaaq atuqtakhaliukhimayat NNI maligaq idjuhikhainik

Nutaaq maligaq pingahunik idjuhiqaqtuq:

 • Hivulliqpaak:      Iluanniitukhat Atuqpallianiit
 • Tuklianik:      Atuqpallianiit Nakataani 24
 • Pingahuani:      Atuqpallianiit Nunavunmi Nanminiqaqtunut Ikayutikhainik

Taimatut maligaq ayurnaitqiyauhunguyuq maligiami ikayuqlugitlu nanminiqaqtunut atuqpaliglugu maligaq. 

Nutaaq uukturnirmut ihuarhainirmik naunaiyautikhainut ikayuutikhaniklu

Amigaigyumidjutikhanik 21pusanmit 25 pusanmut Inuit nanminiqaqtut amigaigyumilutikluInuit nanminiqarumayut 

Hamna ihuaqhaqhimayuq taimatut ihuaqhautigiplugit: 

 • 5 pusanmik Nunavunmi nanminiqaqtut. 
 • 5 pusanmik nunamingni nanminiqaqtut.
 • 5 pusanmik Inuit nanminiqaqtut NTI Inuit Nanminiqaqtut Naunaitkutigiiyaa.
 • Allamiklu 5 pusanmik Inuit nanminiqaqtut imatutlu 76 pusanmik + Inuit nanminiqaqtut.
 • Allamiklu 5 pusanmik Inuit nanminiqaqtut imatutlu 100 pusanmik + Inuit nanminiqaqtut.

Hamna ikayuutauhunguyuq amigaigyumidjutikhainik kantraqautikhainut Inuit nanminiqaqtut imatutlu Inuit nanminiqaqtut kantraqaqtitaulutik allanit Iuungitunit nanminiqaqtunit.

Aallannguqtiutainik uuktuutitlu ihuaqharninginik aktilaakhainik akikhainik 

 • Aallatqiinik tamayakhanik pivikhaqautikhanikluimatut anginiqaqtumik $125,000.
 • Tamayakhainarnut, uuktuqniq ihuakhaqtaunikhaqarniaqtuq hivulliqpanginarmut $125,000.
 • Tamainut allanut pitaarutikhainut, anginikhauyumik uuktuqniq ihuakhaqtaunikhaqarniaqtut avatqulimaitat 25 pusanmik atauttimut uuktuqnikhata aktilakhata

Hamna ikayuutauhunguyuq adjikiiktunik atuqtakhanik maligaq naunaittunik tautuknaqtuniklu maliktakhanik anginiqaqtunik akikhainik ihuaqhaqtauhimayut atuqpallialugit Nakataani 24.

Ihuaqharninginik aktilaakhainik akikhainik Inuit havaktiit  ikayuutikhait 

Hamna nutaaq maligaq naunaikhiyuq aktilaakhainik akikhainik Inuit havaktiit ikayuutikhait $150,000 igluqpinikkut kantraqaqtunut pihimakpata mikinikhanik pitquyauhimayut avatquhimakpata. Allamik naunaiyautikhaqaqtuq imaitumik:

 • Atauhiq pusanmik Inuit akiliuhiakhainik atauhirmut pusanmik kantraqaqtut avatqulimaitat mikinikhaq atuqquyauhimayuq.
 • Allamik naunaiyautikhaqaqtuq imaitumik aktilaaqaqtumik $150,000.

Imatut ikikliyumiutikhanik atuqtakhanut ihuitkutauyunut, ikayuutauyut havagviit nallaumayunik naunaiyautikhainik havaktakhat manikhainik avatqunaitumiklu akikhainut atuqtauliqtukhat Nakataani 24.

Nutaaq akiliqtakhanut ihuaqhautikhainik

Nutaaq maligaq atuqtakhaliukhimayut akiliqtakhanut ihuaqhautikhainik havaakhat pitquyauhimayunut Inuit havaktikhainik amigaitilakhainik tikihimaitunut:

 • Maningmik akiliqhimayukhat himmauhiqtauyut maliqayakhaqaqtunik piyunnautikhainut kantraqaqtut tuniyauyukhat hivunirmingni uuktuutikhanik ihuaqhautikhaniklu.
 • Atuqtauyukhat tamainut kantraqaqtunut, igluqpiyuinnaungitunut.
 • Akiliqtuqtauyukhat atuqtaulayut allanut kantraqaqtunut piyakharaluangit ihuinakhimakpata.

Pittailiplugit kantraqarumayut uuktuutikhanik pittailiyauplutik hivunirmingni uuktuutikhanut ihuaqhautikhanik nutaaq maligarmi tunihivaktut ihuaqtunik uuktuutikhanik kantraqarumayunut pillahidjutikhainik pitquyauhimayunut Inuit havaktikhanik amigaitilakhainik.

Nutaanut nanminiqaqtunut pitquyauhimayut Nunavunmi nanminiriyauyunut

Una nutaaq maligaq piqaqtukhat Nunavunmi nanminiqaqtut 100 pusanmik pigiyauyukhat Nunavunmi nunaqaqtunit. Taimatut pittailidjutauhunuyuq nanminiqaqtunut nunaqaqtunut ahianitunut Kanatami piqaqtumiiktut Nunavunmi nanminiqaqtumiktut uuktuutikhanik ihuaqhautikhaniklu. Hamna nutaaq maligarmi naunaittunik  tautuknaqtuniklu. Ikayuutikhainik Nunavunmi nanminiqatunut uuktuutikhanik ihuaqhautikhainiklu atuqtauhunguyut Nunavunmiinaq nunaqaqtuinnarnut.  

Amigaitqiyanik nampanginut ihuaqhautikhanik Inuit havaktikhainik

Una nutaaq maligaq amigaigyumidjutikhanik nampainut ihuaqhautikhanik Inuit havaktikhainik tukhiktauhimayunik uuktuutikhanik 10mit 20mut pusanmik. Hamna hakhuurutauhunguyuq amigaigyumidjutikhanik Inuit havaktikhat ilaudjutikhainik angiglihimaitumik akikhainut angiglidjutikhanik. 

Naunaitunik qauyihautikhaniklu atuqtauyukhanik  NTI-kunit

 • hamna atuqtauhunguyuq talvani Nakataani 24 taffumani Nunavut Nunaqaqqaqhimayunun Angirunmi tamna NNI maligaq nakuuhuiqqat.
 • Naunaiyautikhanik atuqtauyukhat atuqtauhunguyut allanguqtaukpata NNI maligarmi, pivalliadjutikhainik munaqhidjutikhainutlu ihuariyauyunut pinahuarnikkut maligakhanik, malikhautikhangit atuqtakhaliukhimayainik.

Aallanguqtauhimayut naunaiyautikhat atuqtakhaliukhimayunik maligarmi ihuariyauyunik ihuaqhautikhaniklu katimaqatigiplugit NTI pitquyauhimayut NLCA-kunit. 

Ihuiguhuktutnut maliktakhat 

 • Ihuiguhuktutnut katimayiit himmauhiqtauyut inmikkuktunit NNI-kut Ihuaqhaiyiit.
 • Tallimauyut katimayiuyut tikkuaqtauhimayut GN-kunit pingahuni ukiuni katimayiuvaktut. NTI-kut niruakhivaktut malrungnik tikkuakhiplutik. 
 • Akhungnarniit maliktakhat atuqtauhimmaakpaktut tadjamut.
 • NNI-kut Ihuaqhaiyiit takkuuriyiungitut taimaitumik hapunnialimaitut – hapkuat ihuaqhaqtauvaktut apiqhuiyitkunit.
 • GN-kut, pidjutigiplugit atuqtauluaqtukhanik, qin'ngiyaulayut pituyauhimayainik ihuaqhaiyiuyunit.

Tamna NNI-kut maligarmi Nunavut Kavamangit atuqtauluaqniaqtaangat atugakhat. GN-kut NTI-kutlu pivalliadjutikhaliukhimayait havaqatigikhutik.

Hivunikhaliukhimayait: nakuuyunik ihuaqtuniklu uuktuutikhanik atuqtauluaqtukhanik malikatakhaniklu; ihuaqhiyuumiutauhunguyuq aviktuqniup maniliurutikhainut; amigaigyumilutiklu Inuit ilauyumayunut; unalu ılinniaqtuliqiyikkut imatutlu ayuikharvikhanik Nunavunmi.

Tallimat ukiut nattarangata NNI-kut maligait naunaiyaiyiuyut katimayiit hanaqivaktut naunaiyaittiariplutik NNI-kut Maligainik. 

Hamna nutaaq maligaq ihumaliurutigivaktaik malruuk unniudjutikhak: maligaliqiyitkut  Borden Ladner Gervais’ 2012 Hilataanit Kangiqhidjutit tuniyauhimayuq NNI Ihivriuqtingit Katimayiit ukuallu NNI Ihivriuqtingit Katimayiit 2012NNI Ihivriuqtingit Katimayiit. Tamangnik iliuraqtauhimayuk katimadjutikhanut  Maligaliurvingmi Apitilirvik 2013. Hapkuat hailiyut talvani NNI Secretariat qaritauyakkurutani: nni.gov.nu.ca.